Nordmaling 1648 den 19 augusti

§ 1
Nils Jonsson i Hummelholm och Anders Eliasson i Järnäs blevo satte i Tolffmans Nämnden och avlade sin Ed å Lagboken där de detsamma Embete Rättrådige Vara.

§  2.
Jonas Eriksson, Samuel Esajasson,  Jacob Asmundsson,  Anders Håkansson,  Jonas Eriksson i Lögdeå,  Abraham Jonsson i Ava,  Per Eriksson i Aspeå,  Enok Olofsson i Järnäs,  Jacob ibm.  Nils Östensson i Sunnansiö samt Anders, besvärat sig högeligen över Sven Nilsson i Långed och hans son Per ( Pedär ) Svensson, att de - 14 dagar vid pass efter sistlidne Michaelis genom försummelse och vangömmo (vårdslöshet) låtit eld komma lös vid kyrkobods hässjorna och därigenom avbrändt deras bodar eller Kyrko hus vid Kyrkovallen uti vilka de hade sina kyrkokläder förvaradt.

Resolution: Nämnden avsade och dömde att föreskrifne Swen Nilsson och hans son Pedär Swensson skole sig inställa till förlikning med dem som skadan lidit hava, eller och efter en skälig värdering den lidna skadan betala som det -- 36 Cap. av Byggninga Balken innehåller. Dock fälltes för dem förbön att med dem billigt och icke uti strängaste Måthen i detta fallet handlas skulle, alldenskull de var fattige personer.

§  3.
Nämnden haver avsagt och beslutit att efter var rök och ytterste mantal av hela Nordmalings socken, giva årligen till Färjekarlen vid Lögdeå åhn Nämligen:  Korn - 3 kannor, kött ett lispund och en halv tunna,  och - 1/2 lisp. smör / eller och 2 lisp. kött eller 1 lisp. smör för Sovlet och samma föreskrivna persedlar vart år om Juletiden godvilligen som Färjekarlen fordrar.

§  4.
Blev Läns- och 12 - män allvarligen tillsagde och förmanat med allerförste och utan någon dröjsmål göra sin högste flit att jämka och lägga emellan Eskil Hendriksson i Orrböle ( Eschiell Hinderson i Årböle ) och hustru Ingegerd  i Nyåker en Jord handling - som det är i brist där i Årböle och där till komma dem till en vänlig och stadig förening, och därom måste Laga Ting göra besked.

§  5.
Hu. Anna, sal. J. Davidsson i Håknäs besvärade sig här för Rätten öwer det att hennes son Jon Jonsson hon haver avlat med bemälte sin man sedan de fingo vigas.

RESOLUTION:  Nämnden haver dömt att föreskrefne hustro skall sin arfzpart ovägerligen bekomma så att ..........

§  6.
Samuel  Eskilsson i Lögdeå  anklagade Per Eriksson i Aspeå för våldtäkt, att han haver för honom slagit allt ängh vid Blindsundet och därav borttagit 3 lass hö, och sådant honom övertygade.

RESOLUTION: Nämnden haver dömt honom P. E. saak efter 28 Cap. Konunga Balken att gälda åter skadan -- 40 mark treskiftes.

Den 19 nov. berättas att Mårten Johansson skall svara för de sakören efter Jöns Mikaelssons ? fodran.

§  7.
Per Jacobsson i Fälle i Arnäs socken kärade oppå sin faders (Gienes) Jacobs vägnar till att bekomma betalning för det som hans fader haver att fordra.

Enewald Hökensson i Brattfors, bekänner sig till denne tiden vara skyldig för sig och den han haver listat och all Avkortsjord som är levererat, tiäru 10 tunnor -- Men 4 1/2 tunna tiäru som de brista och att avstyra Edgång så är mäklat dem emellan, att Enewald betalar 2 ¼ tunna och de andra 2 ¼ tunna.  Alltså. S:a. 12 ¼ tunna tiära som Enewald utan dröjsmål nu strax betala skall vid dombrotts plickt tillgörandes den härom vidare dagat varder.

§  8.
Efterskivna äre sakfälte att böta vardera 3 mark för ogilla allmänna vägar och broar såsom ock för Tredsko för Vägbyggningens försummelse, nämligen:

Nils Mårtensson i Baggård,  Mats Pålsson i Agnäs,  Nils Johansson i Ängersjö,  Tomas Karlsson i Öre,  Alla tre grannarna i Mo,  Johan Davidsson i Bredvik,  Östen Davidsson ibm. Olof Nilsson ibm,  Mikael Tomasson ibm.

De som voro borta från vägabyggningen 1648,  oppå 4 års tid är -- 10 mk.:

Nils Mårtensson i Baggård,  Mats Pålsson bort 3 år -- 3 mk.  Eskel Hindriksson var borta detta året,  Olof Eriksson i Nyåker,  Item (likaledes) alla Hörnsjö grannarne,  Nils Johansson i Ängersjö,  Tomas Karlsson i Öre,  Item alla 3 grannarne,  Item i Bredvik,  Johan Davidsson ibm,  Östen Davidsson ibm.  Olof Nilsson Ibm.  Mikael Tomasson ibm.  Jacob Åsmundsson.     11 parter är 33 mk.