§   1.
Angavs uti Rätten att en soldat Håkan Eriksson i Djupsjö som näst förlidne vår på Tåg utreste, haver gjort Möökränkning med Margareta Jonsdotter i Håknäs och avlat barn med henne. Men så vittnade Nämnden med andre flere att Soldaten haver lovat henne äktenskap och tillsagt någon liten tid för sitt bortresande, alltså uppskjutes detta ärendet till vidare besked.

§  2.
Erik Håkansson i Hyngelsböle, en soldat som nu oppå Tåg ute är och nästförlidne vår bortrester, haver avlat barn med en lös kona, Gertrud Algotsdtr. Men eftersom Nämnden och andre flere vittnade, det han henne till äkta taga vill, alltså oppskiutes detta ärende till vidare rannsakning.

§  3.
Per ( Pedär ) Larsson i Hyngelsböle, en soldat, kärade till sin värd ibm. Olof Eriksson vid namn, om förbättring eller villgodo uppå sitt knäktstånd, eftersom här i socknen framför annorstädes i Landet gives ringare. Alltså är parterne här inför Rätten med handsträckning således förente blevo att O. E. skall / förutom knäktståndet / giva benämnde sin soldat - 20 dr. kmt. i Villgode.

§  4.
Blev av Nämnden avsagt och dömt att Eskil Hindriksson i Orrböle skall utgiva -- en Rdr.uti Cronones Utlagor för Anno 1647 för det han slagit hö av fyra seland Jord i Brattsbacka, som haver öde legat en långan tid och i många år.

§  5.
Lars Mattsson i Gräsmyr besvärar sig högeligen att han intet kan bliva behållen eller född på det ödeshemman - 16 sel. som han i samma by antagit haver att uppbruka. Likväl vittnar Länsmannen och Nämnden med andra flere honom nog haver sin flit använt med hemmanets oppbrukande, alls icke heller vinst eller någon nytta därav haft. Alltså uppbjuder och avsäger han nu samma hemman ifrån sig efter som han sig där icke föda kan och honom nogsamt i det fallet vittnesbörd bäres.

Hemman i lika måtto oppbjudes Per Persson ibm. -- 20 sel. ödesjord som han haver antagit.  Item Efterskivna i nämnda by säga sig och nödgas övergiva såframt dem icke gunsteliga tillåtes om skälig förmedling, eller avslag oppå jorden för skatten. Och haver vardera ? hävdat, Nämbligen:  Jonas Persson 12 sel.,  Erik Persson 8 sel.,  Mats Eriksson 8 sel.,  Jonas Nilsson 10 sel.,  Hu. Gunilla 8 sel.,  Enewal Höksson i Böle 9 sel.,  och i Brattfors 8 sel.,  Lars Persson i samma by 9 sel.  Hu. Sigrid ibm. 9 1/2 sel.,  Erik Nilsson i Hummelholm 7 sel.,  Nils Jonsson ibm. 8 sel.,  Jacob Olofsson i Brattfors 12 sel.,  Anders Tomasson ibm. 4 sel.,  Mikael Eriksson i Örsbäck 21 sel.,  Anders Andersson i Hallen 11 sel.,  Nils Zackrisson ibm. 10 sel.,  Per Svensson i Långed 13 sel.,  Tomas Eriksson ibm. 9 sel.,  P. Tomas ibm. 12 sel.,  Sven Håkansson i Djupsjö 11 sel.,  Hans Knutsson ibm. 7 1/2 sel.,  Hu. Märta ( Meritt ) ibm. 6 1/2 sel.,  Hu. Ablunas hemman. ibm. 6 1/2 sel.,  Johan Persson i Baggård 16 sel.,  Nils Mårtensson ibm. 12 sel.,  Erik Olofsson i Ledusjö 11 1/2 sel.,  Nils Persson ibm. 11 sel.,  Nils Östensson i Sunnansiö 12 sel.,  Eskil Hindersson i Orrböle 7 sel.,  Lars Olofsson i Brattsbacka 9 sel.,  Erik Eriksson i Rönnholm 18 sel.,  Johan Nilsson ibm. 14 sel. och hela Aspeå byn -- 48 sel.

§  6.
Mats Eriksson i Hörnsjö fjärdingsman, besvärar sig högeligen att han icke kan utfå Cronones ränta efter 2 1/2 sel. jord som var skild ifrån sig och ingen vill bekänna att vara pliktig där till svara.
RESOLUTION: Är av Nämnden avsagt att det skall nu slut rannsakas härom, som för samma Jord svara bör, och så framt därför ingen rätt fångman kan uppspåras, då skall hela fjärdingen till sådant svara.

§  7.
Efter såsom Pål Pålsson och Mats Pålsson i Agnäs hava stort besvär uppstådt hemma i gården efter deras föräldrars frånfälle / framför de andra syskonen / och för än som arvskiftet skedde, alltså tillstås dem nu till en begynnelse och vidare besked uppå sin mödho och arbete som de havt haver, att njuta de -- 4 tunnor råg som av onyttan Lått tagen är, och på den Swedan Utsått som de efter föräldrarnas död huggit haver och dem med rätta tillhörer efter Nämndens samtycke.

§  8.
Välbemälte   Abraham Pedersson i Härnösand oppbjuder 2:a. gången 7 sel. jord och gården i Håknäs liggandes som Per Davidsson i benämnda Håknäs honom Anno 1647 och Matthie tid för - 74 dr. kmt. pantsatt haver, och utlovat på ära och sanning avbetala 20 dr. om Året med Gods.

§  9.
Blev avdömt att Pål Pålsson i Agnäs skall bekomma fastebrev på efterföljande Jord i samma by liggandes, nämligen av Per Mattsson ibm. haver han köpt 4 sel. och därföre -- 20 dr. kmt. givit som han för honom i Cronones ränta utlagt haver, och därmed är samma jord till fullo nog betalat, vilken jord Per Mattsson (där) förut av Anders Andersson i Sunnansiö köpt haver, och är ibland de -- 15 sel. som han Anno 1638 den 10 dec. haver bekommit dombrev oppå.

§  10.
Vart och avdömt att en ung person, Johan Johansson i Håknäs skall bekomma testaments brev oppå både löse och faste egendom i Järnäs som Anders Eliasson ibm. med sin hustro Märta Persdtr ( Märit Pädhärsdtr ) honom testamenterat haver, för det han dem intill deras döde dag väl skiöta och förestå skall / eftersom de barnlöst folk äre / och sedan Christeligen begrava låta. Och är benämnde Johan Johansson föreskrivne Ander Eliassons hustrus frände. Eljest och oppå det förbenämnde Testamente fast och stadigt vara och bliva skulle, haver ovanbenämnde Anders Eliasson givit sin syster, hustru Margareta, sal. Tomas Jonssons i Håknäs och hennes son Olof Tomasson, -- 32 dr. kmt. för Bördsrätt och således väl tillfrids stälde.

§  11.
Item (likaså) haver föreskrivne Pål Pålssons finnes broder, Matz Pålsson vid namn, givit benämnde sin broder 1 1/2 sel. Jord uti faddergåvor som och i Agnäs liggandes är, och Påhl åter givit sin broder Matz - 3 lod Silfver och 1 Rdr. uti vänn - eller gengåvo. Alltså bliver nu - 8 sel. tillhopa, hele Påwelz Teg eller Jord i Agnääset.

§  12.
Efterskivna personer haver trilskats med Skjutfärdsbudet och icke framkommit till att skjutsa när som Hans Exellens Greffwe Gustav Gustavsson ut förreste. Och berättar Ländzmannen Östen Persson i Levar ( Östhen Pädhärsson i Leffvar ) samt hållmästaren Hans Persson i Bredvik och Erik Nilsson i Sunnansjö att Håkan Siulsson i Hyngelsbölet haver de andre uppstussat.

RESOLUTION:  Alltså äre de sakfällte efter 33 Cap. av Tingsmåla Balken att böta -- 3 mk. vardera, näml:

Elias Persson i Håknäs -- 3 dr.,  Håkan Sjulsson i Hyngelsbölet -- 3 dr.,  Erik Olofsson i Ledusjö -- 3 dr. och Nils Persson ibm. 3 dr.  = 12 dr. till treskiftes.

§  13.
Per Andersson i Utanås och Grundsunda socken med sin hu. Gunborg Johansdtr, bekände och tillstodo sig hava sålt Eskil finne uti Årrbölet - 7 1/2 sel. Jord ibm. allenast för - en tunna råg. Och är samma rågtunna om Bördsrätten förståendes, och icke någon vidare betalning för ovanbenämnde Jord gives, eftersom den en rum tid öde legat haver och således under Cronan fallen är. Alltså tillstås icke annorlunda där oppå Brev gives än som sagt är, oansett Pehr Anderssons hustro till föbenämnde Jord arfvinge är.