§2
Välbenemte gienes Abraham Persson i Härnösand uppbud 3:e. gången 7 sel. Jord och Gården som honom är pantsatt av Per Davidsson i Håknäs och tingsakterna av den 17 febr. innevarande år därom nogsamt utvisa.

§  4.
Blev avdömt att Esbjörn Rasmusson i Norrbyn skall utan undskyllan låta soldaten Staffan Olofsson sitt Rustnings-kläde igen bekomma, det samma klädet som han / vid pass/ åtta års tid sedan, hos honom till förvaring insatt haver förrän som soldaten oppå Tåg Utreste. Och skall Jacob Sibbjörnsson i Järnäs vara förplicktat betala benämnde Esbjörn Rasmusson halvparten vad föreskrivet kläde kostar och löper på honom - 9 dr. - fullt kmt. för 2 1/2 aln, hans halvpart, eftersom han var soldatens halva värd.

§  5.
Nämnden dömde det Jacob Sibbjörnsson i Järnäs skall giva sin syster, hu. Abluna ibm. -- 2 dr. kmt. till förbättring på hennes lön, för de fyra åren som hon honom tjänat haver, förutan -- 5 dr. om året som han tillförne henne givit haver. Eljest och skall Jacob Sibbiörsson låta benämnte sin syster bekomma den kon, som hon av de andre sine syskon löst haver, såsom och han av henne taga skäl för sin del uti samma ko.

§  6.
(Ev. Fälle, Arnäs, vt. § 7).  Blev uppläst en längd uppå åtskillige som gienes Jacob Persson ( Pedärsson ) fordrar någon skuld av. Oppå vilken längd är noterat vilka som utan vidare dröjsmål betala skole såsom och dem som till vidare räkning uppskjutet är.

§  7.
Mårten Hendriksson ( Hindersson ) finne i Hörnsjö boendes, oppbud 1:a. gången - 8 sel. Jord ibm. som han av Johan Olofsson i Örsbäck köpstedt haver och därpå betalat 24 1/2 dr kmt.

§  8.
Länsman Östen Persson,  Nils Östensson i Sunnansjö,  Olof Håkansson i Hyngelsbölet och Jacob Åsmundsson i Lögdeå skola strax efter nästkommande Valborgsmässo, syna om den svedjan som Lars Olofsson i Brattsbacka klagar att Pål Pålsson ( Påhl Påhlsson ) i Agnäs skall hava oppå hans skog huggit, och om sådant nästkommande Laga Ting besked göra.

§  9.
Lars Olofsson , en finne som / vid pass/ tolf år haver bott oppå 9 sel. jord i Brattsbacka ( Brassbacka ) och allenast ett år före sin stora fattigdoms skull förmått Cronan därföre skatt göra. Men nu tillbjuder Eskil Hendriksson i Orrböle ( Eskill Hindärsson i Årrböle ) sig bemälte Ödesjord så väl som ändå -- 10 sel. som där i byn Öde ligger, vedertaga och därav Cronans tillbörliga Ränta utgöra om välbemälte Herr Landshöfdingen täckes uppå H. K. Majts. nådige behag, honom några års frihet denna och eljest  alla de lägenheter som där under ligga och lyda. Och haver Nämnden ingen förhoppning om benämnde Lars Olofsson att vara Mäktig föreskrifne Jord oppbruka och mycket mindre Cronones ränta därföre göra, utan synes billigt vara att Eskill därtill träda finge som är en brukande Karl och kan hava makt hemmanet oppbruka. Dock där aktandes att Eskill betalar L. O. för det Bruk som han där nederlagt, såsom och utgivne penningar och skola föreskrivne gode män som äre förmälte uti näst ovan benämnte punkt, syna vad arbete som L. O. vid Brassbacka och eljest fäbodstället nederlagt haver.

§  10
Olof Mattsson, en finne som tillförne haver varit boendes i Hoting och Fjällsjö socken, vill opptaga - 12 sel. Jord i Mullsjö som en rum (lång) tid Öde legat haver, och vill förmoda att Välbemälte Herr Landshöfdingen oppå H. K. Majtz. nådige behag efterlåter honom där oppå någre års frihet såsom och förmedling på Jorden efter frihets årens förlopp.

§  11.
Dömdes att Tomas Algotsson i Levar skall bekomma fastebrev oppå -- 10 sädesland Jord ibm. som han av sin systers man Jon Olofsson i Öre för 20 dr. svenskt silvermynt köpt haver och är hans hustrus arv, vilken Jord är tillförne trenne gånger för Tinget oppbuden, och likväl är Thomas därtill näste bördeman.

§  12.
Herman Östensson i Lemesjö ( Härman Östensson i Lemesiöö ) ifrån Arnäs socken tillbjuder sig att opptaga -- 6 sel. Ödesjord i Nordsjö som länge Öde legat haver, om han eljest kan få det för -- 3 sel. att göra Cronan skatt före, och mera vill han icke därföre utlova att skatta.

§  13.
Presenterades Kyrkoherdens och Socknens Bevis med dess signeter bekräftat oppå,-- 2 mantal - 7 sel. Jord som åtskillige utfattige och husarme besitta och icke förmå Cronans Ränta där att utgöra.

§  14.
Mårten Johansson, invånare och Handelsman i Härnösand, som Cronans Åhle och Laxefiskie Nårrom Skogen arrenderat haver, besvärar sig högeligen igenom sin inlagda skrivelse över Efterskivna, som honom för Taxan skyldige är. Nämligen:
Enewall Höksson och Zakarias Persson i Torrböle ( Zacharias P. i Tårrböle ) -- 4 1/2 tunnor Lax,  Av Ängersjö Ån --2 1/2 Lispund smör för - 5 års Åhletaxa,  Av Lögdeå 2 lispund och Mo 4 lispund Lax. Alltså blev de utan vidare dröjsmål / vid plikts utgörandes /  Clarera för ovan benämnte Rest, och så mycket förpliktade vara Arrendatoren utgiva, som han haver måst betala. Men Tårrböle, Brattfors samt Öhrsbäck och Långeds byar, sade sig ifrån de fiskare som dem bör Taxen avgöra, för den orsaken skull att Håknäs byamän med sin förebyggning, fisken förhindras så att han ej uppstiga kan. Vilken deras Ursäktan icke gälla kan, vad som före detta Resterar, utan de såväl som de andra Resten betala måste. Eljest och skulle Synemän tillnämnde bliva, att granneligen rannsaka om någre olagliga Fiskiebyggningar finnas kunde, vilket strax upprivas skall som olagligen kunna byggda vara.