Nordmaling 1650 den 17 december

§  1.
Anders Nilsson i Hörnsjö, finne, lät uppbjuda första gången 8 sel. Jord som han köpt haver av Tomas Larsson i Hörnsiö för 45 Rdr Kmt

§   2.
Abraham Jonsson i Afwa  besvärade sig för Rätten, att han i näst förledne höst haver legt en piga Merit Larsdotter i Aspby  som tjänar hos Samuel Esaiesson i Lygde  och givit henne   -  1 daler i legopenning. Men några dagar därefter bar hon igen legopenningen.  Rätten:  Erkändes att pigan Merit skall efter Lag giva Abraham så mycket som han haver stadgat, och Samuel behåller pigan i detta året

§  3
Staffan Olofsson i Gräsmyr, avsade sig ifrån Sunnansjö hemmanet som han haver till sig hävdat, och Jon Andersson anammade samma hemmanet 4 1/2 sädesland, till dess att Arvingarna som omyndige är, komma till sin fullkomliga ålder efter Lag.

§  4
En gammal jänta Barbro Olofsdotter barnfödder i Umeå och nu tjänar i Afwa  hos Abraham Jonsson, haddes för Rätten, vilken var beryktad för lövjeri. När därom rannsakat blev upp---ade hon en läsning för Rätten, och eljest hade hon brukat några vidskepelser, som Erik Eriksson i Rönholm  henne övertygade. Ändock hon först hårt nekade, att intet ont kunde varken på ett sätt eller annat.

Rätten beslöt, efter hon är född i Umeå skall hon hädan förvisas av Socknen och dit som hon födder är. Och vilken som henne efter denna dag hyser eller härbergerar inom Socknen, han skall vara förfallen efter lagen till böter - 40 mk. där hon haver sig utlämnat. Vidare om hennes straff hemställes till de vördige Herrar och andelige fäder i Prediko Ämbetet.

§  5.
Sven Håkansson i Djupsjö besvärade sig för rätten att hava efter sal. och Välbemälde Landshöfdingens Stellan Mörners så ock Välbemälde Ifvar Mårtensson, Befallningsmans föreskrift och Befallning, opptagit ett ödehemman i Djupsiö och det hävdat och brukat i - 13 år. Men nu komma arvvingar till bemälde hemman som Swen Håkansson klandrar och ohemula ville. Varför frånsade sig Swen samma hemman och Rätten tillsade honom att han skall hava lov och fått tillstånd att inlösa sin hustrus arve Jord som belägen är i Ledusjö, som står i Borgen han där för ofri giäldh som hans hustros Broder Erik Anundsson däruppå brakt haver, såsom och Bemälte Swen haver i samma i Ledusiö sin och sin hustros systers Arve Jord. Vilken hustros syster han haver till sytning tagit.

§  6.
Efter såsom Eskil Hindersson, finne i Nyåker haver svarat för sonen ett halvt knäktestånd i Penningar som efter höga överhetens Befallning utgående är. Varför haver Nämnden tillsagt bemälte Eskil att han skall fritt och obehindrat för knäkte besväret av samma hemman benämnde Nyåker vara.