Nml.  1650 den 17 maj. Lös lapp

Undertecknade bekänner och Veterligt gör att befallningsmannen här i Ångermanland, Välbemälde, ärlig och förståndig Lars Ericsson haver anrättat en Syn på Cronones vägnar efter Mårthen Johanssons begäran i Härnösand som Norrom Skogen här i landet Laxfisken arrenderat haver, Nämligen:  Att syna en Laxbyggning vid Håknäs byn. Haver också ovan benämnde befallningsman Välbemälde Lars Eriksson givit till Mårhen Johansson en beskriven längd på vars och ens namn som dit förordnade voro, vilket och efterkommet blev. Och skedde på sätt och vis som följer, Nämligen:

Att vi oppkastade utanföre deras byggning den Krokgården som av sten murat var vid pass - 35 famnar brett, mitt i största djupet - 6 1/2 famnar bred behållen, vilken ådra aldrig uti någon mans minne där så brett varit haver.  Ithem blev och av synen anmodat av dem som ovanföre bodde, att syn ville bestå gräva Bottnen djupare än hon tillförne haver, vilket vi dem förvägrade och alldeles förnekte.  Förty om det haver blivit Bejakat, så haver bygdsens skatte vatten varit alldeles om intet och fördärvat. Därföre befanns i sanning att Håknäs bönder hava byggt Cronfisket samt och de Taxerade fisken som ovanföre belägne äro allt förnär och däruti kunde finnas brottsliga. Allt detta haver vi gjort på vår Edsplikt och yttersta samvete och här under Bekräftom vi våra Namn och Bomärken in till lag och Rätta, antingen i Grundsunda eller i Nordmalingh om vidare dom och stadfästelse.  Datum Håknäs den 17 Maij år 1650. (Bom. kan kopieras in).

Peder Olofsson i Fanbyn, Grundsunda sn.    Olof Ersson i Banafjäl,    Siul Olofsson i Husum,    Olof Pedersson i Skademark,    Mårten Olsson i Högen,    Björ Olosson i Kasa och av Nordmalings sn:  Länsman Östen Pedersson i Levar,    Jon Ericksson i Lögdeå,    Jacob Asmunsson ibm.  och    Tomas Algotsson i Levar.