Nordmaling 1651 den 17 december
Bef.man Knut Ingelsson Biörnklo

§  1.
Sakarias Persson i Torrböle  blev av Länsmannen Östen Persson och Per Svensson i Levar övertygat att han har sig med ord och åthävor ohöfligen ställt och förhållit när som Cronones Utlagors Rest av honom Ut pantas skulle.
RESOLUTIO: Emedan som bemälte Zacharias en utfattig person är och icke råd haver för sig med penningar böta, är honom och andra sådana till varnagel pålagt uti tre dygn i Socknens fängelse kistan plikta.

§  2.
Tomas Larsson i Torrböle låter 1:a. gången - 9 sel. Jord och gården ibm. liggandes oppbjuda, som han av Enewald Hööksson i Brattfors för 70 dr.kmt. köpt haver.

§  3.
Landsskrifvaren välbemälte Johan Hartman, kom för Rätten och anklagade Erik Ersson i Lögdeå samt Erik Persson i Gräsmyr ( Eeric Ersson i Lygdeå samt Erich Persson i Grääsmyra ), att de uti stugan, där som han oppå Jordebookens opprättande satt, hava varandra skuffat och slagit här vid Tingsplatsen och dem sådant övertygade eftersom och parterne icke undfalla kunde.
RESOLUTION: Föreskrivna E. E. och E. P.  äro vardera - 9 mk. sakfällte, eftersom det - 13 Cap. av Edsgärds Balken innehåller, löper - 18 dr. till treskiftes.  Item haver ovanbenämte E. P.  honom oqvädingsord av hastigt mod kallat, som är Tjuv, vilket han varken ville och mycket mindre bevisa kunde. Men sig i saken rättat. Alltså är han därför sakfällt efter - 43 Capitlet avf Tinghsmåla Balken - 3 mk. till Treskiftes.

§  4.
Vad sig  vidkommer den nya skötan som Olof Persson i Långed ohemult av Johan Danielsson ifrån Töstadt och Sättna sochen i Medelpadh köpt haver som hu. Sigrid i benämnde Långed tillhörde, så är av Rätten resolverat, att Olof skall hustro Segrid igen antvarda och leverera, och hon söke sin man benämnte Johan det bästa hon kan och gitter. Elliest om förbenämnte Johan något med Rätta haver av hu. Segrid till att fordra, så söke han henne Lagligen

§   5.
Anlangande  - 5 Rdr. som Abraham Jonsson i Affua  för Pädher Erichsson i Aspeöö  lyftat haver den tid som han för knekt inskriven blev.
Resolutio:   Är avsagt och dömt att Pedher Erichsson  till Abraham  - 2 1/2 Rdr. giva skall utan dröjsmål  och de andra  2 1/2 Rdr. skall förbem.te Abraham brista och eftersätta för det han med Pedher uti knekte skottet varit haver.

§  6.
Blev Läns och Tolfmän allvarligen tillsagt och befallet så framt de icke straxt och utan något dröjsmål Postbonden Per Svensson ( Pädher Swänsson ) i Långed knäktebesväret samt någre skjutsfärder och gästningar betala:  Då skola de Laga plikt utan någon förskoning underkastat vara.

§  7.
Håkan Eriksson i Djupsjö, en Soldat om vilken uti 1649 års dombok den 17 febr. förmäles hava mökränkning gjort med Margareta Joensdtr i Håknäs, och bör till förmodeligen varit att de äcktenskap tillsammans bygga skulle, vilket icke sin framgång vinner.
RESOLUTION: Håchan Erichsson är sakfällt efter - 3 Capitlet Giftermåla Balchen böta - 40 mk. till treskiftes, vad Håkans Kåna vidkommer så kan inga morgongåvor av honom tilldömas, eftersom hennes föräldrar orsaken till äcktenskaps förspillningen äro, utan föreskrivna Margaretha Joensdtr är och för sin brott sakfällt - 20 mk + treskiftes.