Nordmaling 1651 den 1 augusti

§  1.
Anders Andersson i Hallen och Sibbjörn Larsson i Öre blevo satta i Tolfmanna Nämnden och avlade sin Ed å Lag boken, det de i sitt ombetrodda Embete rättrådige finnas skola

§   2.
Nils Johansson i Affua ( Ava ) blev övertygad, att han en Sikefjärding till  GAVALLIEUREN  Olof Olofsson försålt haver, med vilken Sik flärd och svik befunnen är eftersom Välbe:de Befallningsman  samt länsman ifrån Grundsunda Socken Siul Olofsson i Önska vittnade.

Rätten:  Föreskr:e Nils Johansson är pålagd gott gods för det slemma och odugliga igen med första förskaffa, såsom ock sakfälld  efter  - 3 Capitlet av Köpmåla Balken.

§  3.
Erik Larssons i Örsbäck hustru, Brita Nilsdtr är uti uppenbart rykte kommen, att hon skall det barnet avlivat och förr mördat som hennes son Peder Eriksson / vid pass 13 år sedan / med en Kåna,  Brita Axelsdtr avlat hava, hvilket Brita är för sina missgärningar efter gjord bekännelse justificerat bliven. Alltså blev efterfrågat var av detta ryktet som nu ombemälte hustro före sitt ursprung och rätte Fundament hava skulle, och för denna gången så vida kommit;

Nämligen Hr. Peder bekänner och säger det föreskrivna Erich Larssons hustro som Kånans matmoder på den tiden var, skall hava barnet hos kånan på Ladulogen, tagit om en Söndagsmorgon, straxt det till Världen fött var och navelsträngen avslitit och sedan i kjortelskjötet lagt, och allt i en kammar burit intill måndagsmorgonen förvarat och då Barnet oppbränt, och kånan i sin sjukliga lägenhet icke sett barnet. Kyrkioherden sade icke allenast en utan åtskillige med de orden, önskade sig aldrig för Guds ansikte komma eller en salig människa bliva, om icke ovanbemälte hustro Britha, Erik Larssons är den som barnet oppbränt haver och varom repiterade åtskillige skäl, såsom och sig refererade in på en Qvinnos Person och änka, Märta Persdotter, att kånan även så för henne som för Kyrkioherden efter som förbemälte står skall bekänt hava, vilken änka nu icke för handen är, utan måste nästa Laga Tingh tillstädes komma.

Elliest tillsporde Kyrkioherden Nembden om de för detta hava något om detta rykte hördt ? Vartill de svarade sig Hört hava som sagt är i svång gånget före än som kånan Britha till döden gick. Sist måste skrivas till Kyrkioherden vällärde Hr. Hindrich i Burträsk som Cappellan på den tiden här i socknen varit haver, att han om denna saken och på sin själs Salighets pant, en sannfärdig vittnesbörd giva vill vad som i detta fallet kunnigt är. Item måste och Cicilia Eriksdtr ( Sisilla Erichsdtr ) nästa Laga Ting tillstädes komma, vilken på den tiden hos Erich Larsson i Örssbäck till tiänst varit haver och hos Kånan Britha om samma natt legat före än hon barnet födde.

§  4.
Erik Asmundsson i Ledusjö  tillstår sin systers man, Sven Håkansson efter avsagden dom anno 1650 den 17 decembris, den Jord oklandrat till evärdeliga ägo njuta och behålla efter som domen innehåller.

§  5.
Anders Nilsson i Hörnsjö låter 1:a. gången kungöra och uppbuda de 8 sädeslandh Jord i Hörnsiöön liggandes, som han av Tomas Larsson ibm. för - 46 dr. kmt. Mynth köpt haver.

§  6.
Anbelangande den Rågswedjan som Anno 1649 den 17 febr. Pål   och Matts Pålsson söner i Agnäs tilldömd blev, så befinnes nu deras broder Anders Pålsson efter sin kvot av den förste utsäden njutit. Men bemälte Påwell och Mats vilja nu sin broder Anders förvägra icke med sig uti den andra säden och årsväxten delaktig vara.

RESOLUTION:  Är avsagt och beslutit, att Anders Påhlsson efter sin kvot av den andra utsäden ävensom bemälte Påwell och Matts njuta och bekomma skall, dock så därhos förståendes, att han sina bröder för utsädet efter sin lott och något arbete vedergäller och betalar.

§  7.
Vart samtykt att Värdige Kyrkioheerden herr Peder nu i höst och förrän som Helgemässo-dagen kommer emellan sig och hans grannar i  Bredvik Rätt Tegemål bekomma skola, och skola efterskrivna Mätningsmän vara, Nämligen: Jonas Eriksson i Lögdeå och Jacob Asmundsson ibm. samt Nils Östensson i Sunnansjö och Enewald Hööksson i Brattfors.  Föreskrivna Mätningsmän skola och på lika sätt Rätt Tegemål hålla emellan Järnäs Byamän.

§  8.
Blev och samtykt, att Anders Nilsson, finne uti Hörnsjö nu i höst och före än Alle Helgonadag skall rätt Tegemål emellan sig och sina grannar bekomma, var till efterskrivna Mätningsmän vara skola, Nämligen: Länsman Östen Persson i Lefvar,  Jonas Eriksson i Lögdeå och Jacob Åsmundsson ibm. samt Enewald Hööksson i Brattfors.

§  9.
Alldenstund Mårten Johansson, invånare och Handelsman oppå Härnösand, sig besvärar icke sin betalning för Cronones resterande fiske Tax bekommit hava, efter som Anno 1649 den 19 novembris vid Laga Tingh avsagt och befallt blev. För denskull är nu Läns och Tolfmän Lagligen tillsagda och oppå lagt, samma Taxa av dem som skyldige äro Utan vidare uppskov Ut panta, så framt icke med godo betalas, och detta änteligen vid Laga Plikt tillgörandes efterkomma måste.

§  10.
Nils Östensson i Bredvik, låter 1 sel. Jord ibm. oppbjuda, som han av en gammal Qvinnos Person, Brita, Sal: E. Hi:s. i bemälte Breevik sin Släkting för -- 10 mk. Swenskt Silfer Mynth sig till Ewärdelig ägo köpt haver.

 

Nml.  Tillägg till avskrift 1651-08-01,       (se ovan §  3.)

  Anbelangande den svåra saken eller rykte som sal. Erik Larssons hustro Brita i Örsbäck Anno 1651 den 1 aug. på Laga Ting av Kyrkoherden, vällärde hr. Peder om barnamord påfört blev, så är nu samma sak på det flitigaste efterfrågat och Rannsakat och avlupit som följer, nämligen:

§  3.
Föreskivne kyrkoherdes hr. Peders måg, hr. Hendrich Jone som nu Kyrkoherde i Burträsk socken och Westerbåtn är och på den tiden Cappelan här i socknen var, när som konan Brita Axelsdtr för sina missgärningar till döden gick. Vittnar efter avlagd ed, nemligen:  Att när han henne på Kyrkovallen och socknestugan med Herrens Högvärdiga Nattvard bespisa skulle, då haver han henne tillfrågat med förmaning sanning bekänna om någon annan person med henne i råd om barnamordet varit hade. Vartill hon alldeles nekade och sade ingen med sig i råd haft eller någon annan därföre beskylla kunde, utan själv barnet i Badstufuen förmördat.

§  4.
Jacob Asmundsson i Lögdeå en Tolfman som ock uti benämnde sockenstuga varit haver och herr Hindrich honom tillkallat, för den orskens skull att höra vad konan om sin förra matmoder, hu. Brita i Örsbäck bekänna skulle, vittnar efter avlagd ed:  Att kånan haver till hu. Britha i Öhrsbäck stigit och henne med gråtande tårar om förlåtelse och vänskap bedit uti det som hon på henne om barnamordet sagt haver, eftersom henne det rådet har givit varit / vilken namn hon icke uppenbara eller bekänna ville /  och förhoppades därigenom dödsstraffet undslippa och därhos uppenbarligen sade sin matmoder för samma rykte och gärning om barnamordet alldeles fri vara och därpå Christi Högvärdiga Nattvard anammade.

§  5.
Jonas Eriksson i Mo vittnar efter avlagd ed, nämligen: Sig av bemälte Brita Axelsdtr höra när hon till rättsplatsen gick, henne med gråtande tårar hu. Britha i Öhrsbäck flitigt om tillgift och förlåtelse bedit för det ryktet som hon henne om Barnamordet påkommit hade, och därför alldeles oskyldig kände och sade.

§  6.
Jonas Eriksson i Lögdeå en Tolfman vittnar efter avsagd ed, nämligen:  Oaktat han icke i sockenstugan var när som konan sin bekännelse för hr. Henrich i Jacob Asmundssons närvaro gjort haver. Likväl säger han sig sedan av bemälte Jac. As.  och sal. Erik Larsson i Hyngelsböle hört hava att konan sin förriga Matmoder, förbenämte Britha för det svåra ryktet alldeles frikallat haver.