Nordmaling1652 den 23 decembris.

Tillägg 1652

§ 1
Hustro Margareta Persdotter som kykoherden Hr. Peder uti den förra Tingsakten anno 1651 oppå beropat haver, vittnar efter avlagd ed, nämligen: Att kånan Brita Axelsdtr för henne sagt, hade den tid de båda Boskapen stillde och sytte i Prestegården sig aldrig sitt barn sett sedan hon det fött hade, och icke heller någon namn givit som barnet ifrån konan tagit hava skulle. Eljest och säger denna hu. Märith sig om denna saken icke i något synnerligt tal med kånan lägga ville och för den skull icke om sådant efterfrågat.

§  2.
Cesilia Eriksdotter, en tjänstepiga belangande, om vilken och uti den förra Tingsakten förmält är hos sal. Erik Larsson  i Örsbäck till tjänst varit den tid Britha Axellsdtr barnet födde. Så prövas, att hon på den tiden icke till sina Laga år kommen var, och för den skull kan henne icke någon ed föreläggas, eftersom hon ock säger icke ha något om den saken att vittna.

§  3.
Efter föreskrivna skäl och vittnen erkänner och dömer denna ringa Rätten, ovanbemälte sal. Erik Larssons hustru Brita i Örsbäck för Barnemordet alldeles fri vara. Men vad kyrkoherden hr. Pedher vidkommer som sig så högt på sin själs och Salighets Pant förr obligerat har, henne hustro Britha densamma vara som barnet oppbränt haver / ifrån vilken beskyllning hon nu frigjord är / befinner denne Rätten att kyrkoherden sig emot Guds Lag försett och brutit haver, eftersom i den femte Mosis - 19 Cap:16 v, till änden förmäles: dock till det allraringaste - 40 mk. böter efter det - 20 Cap. av Tingsmåla Balken fallen vara. Eljest haver kyrkoherden ovanbenämnde hr. Pedher uti långan tid / vid pass tre år / för bemälde hustro Britha ifrån Sacramente satt eller förhållet, såsom och åtskilligt tyder uti sine Predikningar så tydligen eller Expresse utsagt, att församlingen nogsamt märka kunde sådana grova beskyllningar till hennes Person lände.  Fördenskull och på det underdånigaste och ödmjukaste, remitteras allt detta till den högvislige Hovrättens Nådiga Resolution.

                                                          

§  10.
En den ifrån Nordmalings socken över hustro Brita Nilsdtr i Örsbäck, som av Kyrkoherden hr. Pedher är beskyllt hava för Rätten, är ? Mördat det barn som hennes son Per Eriksson ( Pedher Erichsson ) med Brita Axelsdtr avlat har, varföre hon av Nämnden är frikänd och kyrkoherden  till - 40 mk. sakfälld är och bem. vid pass tre år tid av bemälte kyrkoherde hållen ifrån Herrens Nattvard , som vidlovligt av själva Tingsrannsakningen är att se.

Resolution:
Hustro Britha kännes, för den obefogade beskyllning Kyrkoherden hr. Pedher henne påkastat haver, alldeles fri, och han sedan plikte därför efter Tingsdomen - 40 mk. I det övriga kykoherden sig försett har, remitteras det till Consistorium vederbörligen att Rannsakas och Rättas, oppå den Kungl. Hofrättens vägnar:              Per Brahe.                        Johan Wattrang.