Nordmaling 1652 den 27 augusti
Bef.-man Knut Ingelsson Björnklo

§  1
Vart samtyckt och dömt att Nils Johansson i Afua ( Ava ) dombrev oppå  -  1 1/2 marker jord ibidem liggandes bekomma skall, varav hans fader  - 1 mark av Sal: Olof Giermundsson och 1/2 mark av hans Moder hustru Malin hennes dotters Anna Giermundsdotters arv för rum tid sedan köpt haver. Och emedan som DISPUTERADES  antingen de  - 15 marker Penningar som utgivne uti kopp mynt var eller Silver mynt eftersom man borde. Alltså blev avsagt, att bem.te Nils  - 2 daler 11 öre  kmt till sal: Giermunds hustru uti Villgoda eller Stilla giva skall.

§  2.
Isak Eriksson i Långed, en ung dräng, har mökränkning med Sigrid Andersdtr / som av öäkta säng fadder är / gjort och barn tillsammans avlat.

RESOLUTION: Förbenämnde Isach är sakfälld efter - 3 Capitlet av Giftemåla Balken - 20 mk. till treskiftes. Item bemälte hans Kåna Sigrid är och sakfälld - 10 mk. till treskiftes.

§  3.
Blev Läns och Tolfman allvarligen tillsagda och befallda utan uppskov och vidare dröjsmål hustro   Maria ( Marit ), sal. Erik  Johansson rätt förskaffa uppå vad som hon uppå  sin sal. mans knäcktestånd kan hava till att fordrar

§  4.
Åsmund Jacobsson i Lögdeå och hans faders tjänstepiga Anna, som disputera vilken av dem som något Tobak av en Torneå  borgare hemligen avhänt eller stulit hava skall, och ingen av dem vill sig bekänna brottsligen vara och likväl skylla på varandra att samma Tobak till skändes bekommit. Alltså haver Åsmundh fäst Lag nästkommande Laga Ting sig själv sökte frigöra. ( saken finns besluten i 1655 års dombok den 23 aug.)

§  5.
Olof Håkansson i Hyngelsböle inföll uti annans klagomål inför Rätten. Alltså är han sakfälld efter det - 29 Cap. i Konunga Balken - 3 mk till treskes.

§  6.
Efterskrivna skola utrannsaka Råmärken emellan Järnäs och Bredviks  nemligen: Uppå Jernäs männens sida Länsman Östen Persson i Levar,  Jonas Eriksson i Lögdeå,  Jacob Svensson ibm. Uppå Breewiks byamäns sida: Tomas Algotsson i Lefwar samt Ingewall Hööksson i Brattfors och Nils Östensson i Sunnansjö.

§  7.
Vart med högsta flit gemene Tingsallmogen tillfrågat och förmanat sanningen bekänna, om Läns och Tolfmännerna någon nytta sig till gagn och godo av Ödes- jorden haft och njutit hava? Vartill alla samtliga Nej svarade, och därhos sade dem undertiden tillsagt hava samma Ödes-jordar upptaga eller bärga så Cronan därav någon nytta bekomma kunde. Alltså kunde man dem icke vidare än - 40 mk. vardera sakfälla som uppå Landstinget den - 4 juni och - 28 punkten innevarande år avsagt blev, som sig - 520 mk. belöper, för det de därmed efter sin ämbetsplikt icke fullkomlig uppseende haft hava, vilka sakören oppå denna tiden som Laga Hemtinget ? hållit är, finnes i Saköres- längden till den Kungl. Räknings kammaren införda vara. Vad eljest de personer vidkomma som Ödes- jorden åbott, har och någon del i Bruk haft före än som en god del på frihet opptagen blev, är en part av dem döda och samteliga av Landet bortresta, och de som kvar äro sitta uti största fattigdom som är mestadels Gubbar och Käringar. Dock har Cronan av samma Ödeshemman något hö i Gräsgäld bekommit sedan som om dess omständigheter för detta är efterfrågat och Rannsakat blivit.

§  8.
Blev samtyckt och dömt att Johan Eskilsson i Orrböle fastebrev oppå Hus och Jord ibm. liggandes, bekomma skall som han av sina svågrar och hustro systrars män med deras samtycke köpt har, näml:  Av Mårten Nilsson i Nyåker - 5 sädesland Jord samt Gårds  parten därefter hans hustros arv, och därför - 81 dr. till fullo givit. Av Olof Svensson i Brattsbacka hans hustrus arv - 5 sel. Jord och Gårdeparten der efter, för vilket han- 60 dr. kmt. nöjaktligen betalat har.