Nordmaling 1655 den 23 augusti Ava,  
Förplichtig Johan Pedersson Höök uti Knut Ingelsson Björnklos frånvaro.

§  1.
Johan Jonsson i Lögdeå och Per Aronsson i Öre sattes i Tolvmanna Nämnden.

§  2.
Samuel Eliasson i Lögdeå  har för detta, så väl som nu och av långo vräkt sin granne Jacob Asmundsson, beskyllt att han honom tillagt haver Jacobs Laxfiske vånor förvanskat  hava skulle, som är igenom löfjeri eller olovlig Medel förståendes. Vartill Jacob alldeles nekar sig honom aldrig för sådant olovligt Medel beskyllt hava, icke heller kunde Samuel honom därtill lagligen binda, som han likväl göra ville.

RESOLUTION: Föreskivne Samuel Eliasson blev för ovan benämnde tillmäle sakfälld efter - 20 Cap. av Tingsmåla Balken - 40 mk. treskiftes.

§  3.
Erik Olofsson i Ängersjö lade frimodigt handen oppå lagboken såsom ock hans Laggärdsmän Östen Nilsson i Ängersiöö och Nils Zackrisson i Hallen att sig frigöra det han, vid pass - 3 år sedan, icke någon Salttunna av Nils Larsson i Gäfle uppå Anders Hanssons. vägnar där sammastädes oppå Härnösandh bekommit. Vilken Ed honom eftergiven blev eftersom han en trovärdig man var. Eljest bekänner Erich Olofsson sig av Anders Hansson tillsagt varit, den salttunna som han av honom hava skulle av Nils Larsson anamma. Men han seglade före och sent om en afton ifrån Härnösandh till Norrbottn, och sedan måste A. H. honom själv penningar därför betala.

§  4.
Nämnden avdömde att Anders Eliasson och Olof Sjulsson i Järnäs  - 90 dr. kmt. till hustro Karin, sal. Anders Jonssons i samma by giva skulle oppå ett halvt Knäktestånd för hennes sal. broder Östen Nilsson som före dem knäkt varit haver.

§  5.
Mårten Eriksson i Aspeå låter 1:a. gången - 5 1/2 sel. Jord i Lygdeå liggandes oppbjuda, som han av åtskilliga Personer köpt haver eftersom köpeskriften vidlöfteligen innehåller.

§  6.
Asmund Jacobsson i Lögdeå var i uppenbart rykte kommen. Har något Tobak av en köpman, Johan Tomasson vid namn, ifrån Tårneå stad avhänt och stulit, när som han uti sin resa hos Asmunds fader till Härberge varit haver, ifrån vilket rykte han sig icke lagligen leda kunde, och icke heller ville Nämnden honom frigöra, helst emedan Anna Samuelsdtr, tjänstepiga där i gården, vittnade oppå honom efter hans befallning i vakt stod när som han Tobaket stal. Köpmannen förmäler i sitt brev - 7 skålpund ? tobak bortstulet vara, och begär - 3 dr. kmt. för skålpundet. Men så blev det icke högre än för - 3 mk. smt. skålpundet värderat.

RESOLUTION: Åsmund Jacobsson blev sakfälld efter henes Kungl. Majts. Drottning Christina Straffordning 1653 den 18 maj utgången, att betala Målsägande sitt igen och därtill böta tre gånger så mycket tjuvnaden är värderat för och löper - 63 mk. treskiftes.

Anna Samuelsdtr, som i vakt-ståndet när tjuvnaden bedrevs och icke förmår med penningar böta, är henne och androm (andra) till varnagel uppå lagt - 14 dagars tid i socknens fängelse- kistan plikta.

Föreskrivne Åsmund Jacobsson har icke allenast muntligen utan och skrifteligen Karin Isaaksdtr i Mo uti uppenbart rykte kommit, hava med henne sängelag haft och olovlig gärning bedrivit, eftersom han och nu inför Rätten tillstår och bekänner och ville henne om olovlig gärning övertyga.  Men Karin nekade alldeles honom icke sin vilja med henne bedrivit hade oansett han henne till äkta begärt haver, som varken hon eller hennes föräldrar haver samtycka velat.

Resolution: Emedan som Åsmund icke kunde henne Karin i detta fallet med vittnen övertyga, alltså blev hon av Nämnden fri erkänd för ovanbenämnda tilltal och Åsmund sakfälld efter - 20 Cap. av Tingsmåla Balken - 40 mk. treskiftes.

§  8
Efter Nämndens eller Tolfmäns vittnesbörd Anno 1642 den 19 aprilis, blev avsagt och dömt fastebrev givas oppå - 2 1/2 sel. Jord i Håknäs som Ivar Nilsson i samma by inlöst haver, vilken Jord har varit hans sal. Syster till arvs fallen, och sedan för gäld bortpantad.