Nordmaling1656 den 29 mars
Förordnats J. P. Höök i Knut Ingelsson Björnklos ställe

§  1.
Hans Larsson i Bredvik ( Bredwyk ) för svarslöst emot Johan Larsson ibm.   Saker - 3 mk i treskiftes.

§  2.
Johan Davidsson i Bredvik ( Bredwyk ) räckte handen för - 4 tunnor tjäru eller - 15 dr. kmt. som hans fader David Tomasson borgat haver för rum tid sedan av sal. Nils  Ersson fordom borgare i Härnösandh till nästkommande Korsmässe att betala.

§  3.
Svän Persson i Sörbyn ( Söderbyn ) och Olof Olofsson klockare, tvistade om en silversked som Swäns hustros förrige man Lars Larsson  haver tagit till ens av O. O:s. hustro syster Katarina ( Karin ) Olofsdtr. Men efter detta ärende var gammalt och Swän Pährsson misstänkte denne Oloff som hennes målsman var att han tillförne skulle ha anammat betalningen för henne, därtill Oloff alldeles nekade.  Alltså avsade Rätten att Swän P. skall betala - 4 dr. kmt. och O. O. svara denne Karin för - 2 dr. kmt. till betalning.

§  4.
Karin Samuelsdtr haver tagit stadgepening av Erik Håkansson i Lefwar, desslikes av Länsman Östen Persson ibm.

RESOLUTION: Rätten erkände bemälte Karin skyldig efter 15 Cap. i Byggninga Balken, att giva Erich Håkansson så mycket lön som han henne stadgat haver. Men för Gode mäns förbön och för hennes fattigdoms skull gav sig E. H. till freds med - 3 dr. kmt.

§  5.
Dygderika Matronan hustru Magdalena , vördige och sal. Mäster Olofs efterleverska i Umeå, inlade i Rätten sina inlagor förmälande att hans vördige, sal. Mäster Oloff haver i livstiden undsatt Järnäs männen Jacob Sibbjörnsson, Anders Joensson och Olof Sjulsson 3 tunnor korn, var tunna för åtta dr. kmt. Därför har de satt henne i pant en halv Ö, benämnt Kråken, belägen vid Giernes skatteägor. Däremot förmälde Giernes männerna att samma halva Ö var med sådant förord utsatt att Ön skulle avtjäna samma kornet på några år, och därtill finns inga vittnen eller skrifter. Varföre erkände Rätten dessa Giernes männerna skulle igenlösa bemälte halva Ön för så många penningar som bevisligen vara kunde efter sal. Mäster Olofs gäld-boks innehåll som trovärdig hålles mäst vara.

§  6.
Mårten Eriksson i  Aspeå  lät oppbjuda 2:a. gången den Jord han köpt haver i Lygde av Affwa Männerna som själva skriften förmäler.

§  7.
Johan Persson i Baggård haver med fullt välde sig tilltagit två tunnor tjära som Abraham Jonsson i Ava tillkom, som lågo vid Lögdeå  färjestad.

RESOLUTION:  Rätten erkände Johan Pährsson efter det - 28 Cap. i Konungs Balken för våldtäckt,  Saak - 40 mk. treskiftes.  Item och, måste Johan tjäran till Rätte Äganden återgälda.