Nordmaling 1658 den 24 mars i Levar.
Måns Nilsson i Bef.mans ställe. Nämnd enl. särsk. förteckning.

§  1.
Olof Eriksson i Ängersjö och Margareta Eriksdotter,  barnfödd i Umeå stad, bekänner sig lägersmål tillsammans haft hava och barn avlat, vilket blev straxt död, och han vill intet henne till äkta taga, ej heller henne äktenskap lovat, därföre blev Olof efter 3 Cap. av Giftermåla Balken saker - 40 mk. treskiftes.  Item bemälda Kåhna saker efter Kungl. Hovrättens Resolution - 20 mk. treskiftes.

§  2.
Olof Enoksson i Järnäs bekänner sig och ha haft lägersmål och barn avlat med Karin Östensdotter i Bredvik, vilka lovade varandra taga till äkta. Alltså blev han Olof Enochsson efter förbemälte Cap. sakfällt - 20 mk. treskiftes.  Sammaledes Kånan efter förbemälte Resolution saker - 10 mk. treskiftes.

§  3.
Erik Olofsson och Östen Nilsson i Ängersjö, som skeppare vore på sin skuta, på vilken Per Svensson  i Långed någon tjära dem i händer levererat haver, varav Päder besvärar sig - 2 tunnor för honom vara borta.  RESOLUTION: Förbemälda skepare pålades samma tjära betala och fordrar de sitt igen var de helst kunna och gitta.

§  4.
Alldenstund bevistes att Olof Persson i Långed haver i caution gått för för hustru Sigrid, änka ibm. att betala till Per Svensson ( Pehr Swensson ) i Långedh - 9 dr. kmt. varför pålades honom Olof samma sitt löfte fullgöra och betala och söka igen sin betalning av änkan det bästa han kan och gitter.

§  5.
Jacob Asmundsson i Lögdeå tilldömdes att betala sin lego-piga Anna Samuelsdtr sin förtjänta lön på två år - 12 dr. kmt., avkortades därav vad bevisligt är henne uppburet hava på samma lön.

Jonas Eriksson i Mo blev tilldömd att betala sin granne Isak Håkansso halva skadan för hans häst efter det - 44 Cap. av Byggninga Balken ll. eftersom Joen Erssons häst Isaks häst till döds slagit haver eller tvingat honom i ån och honom där dränkt.

§  7.
Det Testamente som hustru Gudlög  änka, barnfödd i Gräsmyr till Isak Håkansson i Mo gjort haver, blev Confirmerat och gillat eftersom det 19 Cap. av Ärvda Balken stl. innehåller, sålunda att all gäld och hennes påkostning med begravning först av oskifto gods betalas, sedan tage Isak en treding av godset, och där näst gånge de flere hennes arvingar tillika med bemälda Isak per Kvotum till det övriga godset till skiftes.

§  8.
Samtliga Nämndemän eller Tolvmän tillstodo och samtyckte Simon Hansson i Djupsjö  fastebrev på - 6 1/2 sel. Jord i samma by bekomma, för de penningar som han till Soldaten Håkan Eriksson givit haver, eftersom deras utgivna skrift av den 3 Maj 1655 vidlyftig innehåller. Men vad gården vidkommer, som Joen Joensson tillhört haver, såväl som ovan bemälda Jord, så är samma gård värderat Gienes Abraham Persson  till betalning och Simon den av honom inlösa skall