Anno 1659 den 29 Aug. hölls Laga Ting i Afuan
Närvarande Lands skrivaren Johan Pedersson i Crono Befallningsmans Hr. König Ingvallssons ställe, och eftersktivne Nämnd:

§ 1
Uppbjöds första gången den Hus och Jord i Lefwar som Peder Ingelsson  ( Levar som Per Ingelsson ) i samma by till sina grannar Östen Persson, Tomas Algotsson, Henrik Håkansson och Lars Svensson sålt haver.

§ 2
Flickan Anna Olofsdotter hades inför Rätten / om vilken och Protokollerat finnes den 7 Mars nästlidne /  förmanandes henne sanningen bekänna om Trolldomskonsten, och vem som hennes läromästare varit haver?  Hon svarade, att hustru Malin i Mullsjö , vid pass frukosttid på en tisdag då de bägge allena voro inne i stugan, haver sagt för sig huruledes Trollkonorna pläga mjölka boskapen till döds föregivandes ……… i spannen och den mjölkat såsom och om henne mera bekände efter som hon på näst förra Tiget gjort haver.  Men Hustru Sigrid i Bredvik säger hon därför alldeles fri. 

Johan Pedersson i Sunnansiö ( Johan Persson i Sunnansjö ),  flickans husbonde,  vittnade efter avlagd Ed, att flickan har i fjol till sig bekänt, det hustru Malin i Mullsjö var hennes läromästare, så ock Olof Mattssons dotter i Mullsjö sagt för Johans kvinnfolk, att de sammaleds ……. det där intet hava haft något (gagn) av sin boskap, så länge Anna var itjänst hos Malin i Mullsjö. Säger väl, det Peder (Bagares) syster Kerstin, en finska, haver kommit till Sunnansjö och frågat efter den flickan som var i Mullsjö, och sagt det hon kunde göra Bähran eller Bärkatten.  Säger och Johan det flickan har för sig sagt, att hustru Malin i Mullsjö kan taga….ulltrånystan det låtsa en ända av det löpa 100 alnar neder i Jorden och taga …om det där ligger såsom och låta fälla någon……. när hon vill, tagandes en kvist och röra ……. källa, så ……….

Eljest vittnade Johan flickan sagt haver, att hans Pederssons Sigrid i Bredhewijk och hennes son Pedher blivit en gång oense, då haver sonen förkastat sin Moder, det hon och Hustru Britha (utom Åkern)  är de största Trollkäringarna i ( helvete)  …… flickan häremot efter hustru Malin i Mullsjö, att enär någon vill taga lös av boskapen och koka mjö…. till dess de dö, så dör samma Kreatur som lössen togs blevo.

Sist vittnade Johan, det flickan för hans folk haver bekänt sig hava lärt Erik Nilssons Hustru i Sunnansjö trolldomskonst, som sedan Johans boskap till döds förgivet haver. Eller så befanns sådant en osanning vara.

Nämnden Vittnade:  Och i synnerhet Ingevall Höksson i Brattfors och Anders Andersson i Hallen, som hemma är i den fjärdingen, det där icke tillförene haver hört eller förnummit något ont rykte om hustru Malin i Mullsjö, förrän som ovan bemälda flicka har sådant tillställt och påfört haver, som nogsamt förmält är.  Till sakens Lagliga utförande måste för denna gången uppskjutas, efter som största parten som saken angäller, eljest och de som vittna skola icke tillstädes vara.  Alltså vart tillsagt och befallt att alla detta angående vid nästa Laga Ting och Laga Plikt tillgörandes, tillstädes komma måtte.