Nml.  1662 den 1 mars i Ava.
Cronobef.man Knut Ingelsson.

§  1.
Per Eriksson i Järnäs, gift, och Barbro Jonsdtr. i Håknäs, ogift, haver haft lägersmål och hor tillsammans bedrivit, som de bägge tillstå och bekänna, och Kånan är med barn, går i väntandes dagar, varföre blev han Pedher efter Drottning Kristinas Straffordning Anno 1653 utgången -80 dr.smt. löper 320 mk. treskiftes. Likaså Kånan Barbro - 40 dr. smt. löper 160 mk. treskiftes.

Föreskrivne Pedhers äkta hu. Appolonia  Zebbjörsdtr, tillgav sin Man Målsägare rätt, icke viljandes honom för sin begångne missgärning förskjuta, utan vidare med honom i äktenskap leva. Dock så att honom pålades sig roligare i umgänge och leverne med henne anställa / vid straff som lag säger /  än som han före detta varit haver.

§  2.
Lars Mattsson finne i Hörnsjö kunde icke hemula Nils Andersson i samma by, den gård som han till honom sålt haver, och eljest ville han icke släppa den Cronojorden som han för detta där i byn till hävd och bruk haft haver och låta bemälte Nils tillika med gården bekomma, alltså sakfäldes han efter 12:e. Cap. av Jordabalken för ohemul köpslaga  -  3 mk. treskiftes.  Item skall han Lars M. återgiva till Nils - 1 Rdr. som han på köpet uppburit har, såsom och därtill allenast 1 Rdr. för återköpet.

§  3.

Emedan som Regements-skrivaren i Österbotten, Johan Persson Forsman vid pass 7 eller 8 år sedan, haver rått Anna Grelsdtr med barn och Mökränkning gjort här i Prästegården, sedan han såväl som Kånan bortreste och aldrig kommit hit att svara för lag och rätta. Men så har Befallningsmannen gripit till det Medlet och arresterat av Forsmans arv här i Prästegården så mycket som sakörerna sig belöper som Ländsman utmätte, skall och nu här införas efter - 3 Cap. av Giftobalken - 40 mk. treskiftes. Item Kånan att böta 20 mk. treskiftes.

§  4.
Det testamente som Nils Zackrisson i Hallen med sin hustrus samtycke till Isak Eriksson ibm. gjort haver , uppbjöds första gången.

§  5.
Zackarias Persson i Torrböle samtycktes och beviljades fastebrev bekomma på den Hus och Jord i samma by som han av sin granne Samuel Samuelsson med hans hustrus samtycke, hennes arv, köpt haver.

§  6
Betygade Läns och Tolfmän efterskivne Jord öde ligga, som nu andra gången för öde uppsades: 12 sel. i Mullsiö,  12 1/2 sel. i Hummelholm,  6 sel. i Långedh och 4 1/2 sel. i Tohböle, vilken Jord dem pålades bärga och Cronan sin rättmätiga Gräsgäld därav bekomma låta.