Nml. 1663 den 25 febr. i Levar
Landsskrivare Johan P. i stället för Crono fogden Knut Ingelsson.

§  1.
Uppbjöds 3:e. gången efterskrivne Jord för Öde under Cronones, nämligen:  Mullsjö 12 sel.  Hummelholm 12 1/2 sel.  Toböle 4 1/2 sel.  och  Långedh 3 1/2 sel. Dock är tillförne betygat - 6 sel. lagts Öde i Långedh och så mycket till avkortnings fört uti 1661 års ordinarie räkning, som icke mera än - 3 1/2 sel. vara. Bör och det övriga oppföras Cronan behållet.  Eljest betygade Läns- och tolfmän, av bemälte ödesjordar, undantagandes Tobölett, vara hö slaget och räntat Gräs Gäld till Cronan som följer:  Anno 1661 av de 12 seland i Mullsjö - 1 1/2 Gilligs lass och 1662 - 1 1/2 Gilligs lass. Av de 12 1/2 sel. i Hummelholm Anno 1661 - 2 Gillings lass och 1662 - 2 Gillings lass. Av de 3 1/2 sel. i Långedh Anno 1661 - 1/2 Gillings lass och 1662 - 1/2 Gilligs lass.  Summa Åtta Gilligs Lass för bägge åren.

§   2.
Förehades en pojke Olof Nilsson i Afua som fadren Nils Johansson föregav vara på 15.e året:/ bekände sig hava igår vid Gästgivare gården, utom Porten, funnit Hans Höggrefl.  EXCELLENTZ  Högwälborne Hr.  GOUVERNEURENS  Greve Johan  OXENSTIERNAS  Knivar och Silversked uti ett foder, samma saker haver pojkens husbonde Lars Carlsson i bem.te Afua honom strax befallt förvara och gömma, sedan som pojken haver sin husbonde sådant de låtit se. Lars Carlsson bekänner således skett vara och bedes före. En annan pojke Erich Samuelsson vittnade sig sett, att Olle fann eller hittade något utom Porten, dock icke visste vad sådant var, frågandes honom vad han hittade? Svarade Olle det var en halvöre. Och som han intet fick se hittegodset gick han Erich till Gästgivarens son Kiähl Andersson och sade, att Olle hittade något och ville intet uppenbara, och således blev sådant ryktbart. Pojken Olle bekände ock, att när husbonden och Matmodern hemma i sin gård hava besiktigat knivarna och skeden, tog matmodern allt sådant och gömde i andre stugun. Hans Excelentz pojke, som borttappade knivarne och Silverskeden, saknade först dem vid Långed vid pass 2 milar Norr om Afua, kom därföre tillbaka till Afua och sådant efterspanade och sökte. Och som Gästgivarens son hörde, att Lars Carlssons pojke något hittade, gingo de genast och tilltalade honom om samma saker, hos vilken de ej förvägrades, utan strax dem bekände och igen levererade. Detta ärende  REMITTERES  till hans Grefl. Exell:ts Höggunstige Disposition vid återkomsten, och så framt Hr. Exell:ts då ej vill av gunst saken tillgiva, pålades honom Lars Carlsson vid nästkommande Lands Ting Comparera och till saken svara, eftersom samma saker ej tillstädes vore att värderas. Läns- och Tolvmän bedja ock för honom Lars, givandes honom gott vittnesbörd, aldrig tillförende hört eller förstått med honom det som oärligt är.

(Anteckning i marginalen)  Den 26 Martii 1664 på Nordmalings Laga ting betygades av Gästgivaren Anders Jonsson  i Afua, att Hr Grefl Excellents denna saken eftergivit haver.