Nml.  1664 den 26 mars i Ava.
Ifwar Marthensson insatt i Knut Ingelssons ställe.

§  1.
Länsman Östen Persson i Levar angav för Rätten sig förnummit nästlidne höst före än som Mikael Eriksson i Örr bortreste, att han haver mökränkning gjort med Anna Eliasdtr i Håknäs. Tager så några män med sig och honom därom på Kyrkovallen tilltalar, då han icke undfalla kunde i saken brottslig vara. Tager så pant av honom för sakörerna till sakens vidare utförande. Och emedan Anna Eliedtr, som sedermera barn fött haver, sig och bekänner i saken. Alltså dömdes bemälte Michell saker efter - 3 Cap. Giftermåla Balken - 40 mk. treskiftes.

Item Kånan Sakfälldes ock efter ankommen Resolution - 20 mk. treskiftes.

§  2.
Emedan som det hemmanet i Håknäs allenast - 8 sel. är som tvenne bröder, Elias och Erik Persöner besitta, varav Erich ej mera än 2 1/2 sel. till hävd och bruk haver och dock icke därföre betalt Creditoren som det till underpant fått haver efter hans faders död. Fördenskull blev avsagt och dömt efter Lag och Stadgar, att Elias Pädhersson samma jordepart till sig antaga och lösa skall och Erich Pädhersson sig därifrån begiva till Bredvik, där han bördig är, eller uppstå var han sig hemvist förskaffa kan.

§  3.
Oppbjöds 2:a. gången det Testamente som Nils Zackrisson i Hallen till Isak Ersson ibm. gjort haver.

§  4.
Uti den tvistiga sak emellan  Jonas Eriksson i Lögdeå och sal. Jonas Mikaelssons arvingar i Håknäs om ett halft knäktestånd som Jon Ersson efter sin son, sal. Erik Jonsson fordrar, så vart avsagt att Jon E. skall i ett för allt låta sig med - 40 dr. kmt. benöja fast mera restera kan, för vilken summa Mikael Jonsson hans svaroman vara skall som fadersgården besitter, söke sedan sina medarvingar det bästa han kan och gitter.

§  5.
Efter Cappelanens Herr Erich Calicy skrifteliga angivande, ställtes för Rätten Cecilia Samuelsdtr i Djupsiö, ogift, vid pass 36 år gammal, som haver fött barn och vill föregiva det varit dött fött, varom rannsakades och avlöp som följer, nämligen:
Kånan bekänner att hennes husbonde Håkan Eriksson Getingh, gift, en förlovad Certiant, haver nästlidne sommar rått henne med barn i skogen, då hon följde honom till att taga Bark och Näver och den - 6 Hajus middagstid födde hon barnet uti sin husbondes fähus i en får kätte bakom dörren, föregivamdes det varit dödfött, och icke något liv haft då det framkom. Säger och sin husbondes Svärmoder hustru Lastika och tjänstepojken uti fähuset varit att stilla boskapen när hon födde barnet. Bemälte hu. Lastika, som är en finska från ?- kallades och tillfrågades om hon icke kunde förstå vad syssla som Kånan den gången i fähuset hade ? Svarade sig intet förmärka kunde sådant på färde vara skulle, ej heller hörde något tecken att barnet föddes, mycket mindre att det skulle ha haft liv. Utan Kånan föregivet sig haft blodfall av sin Månadssjuka.
Hustru Margareta Johan Erikssons i samma by, vittnade att bemälte Håkans tjänstepojke, / vid pass 11 år gammal, nu frånvarandes /, kom till sig om samma afton, då Kånan hade fött barnet, uppenbarandes hennes sjukdom. Mycket blodfall haft, som har synts på hennes kläder, såväl som där hon gått har, och eljest hört i fähuset mycket blod ifrån henne i fårkätten komma. Av benämnde pojkes berättelse förorsakdes hustro Maritt dagen efter, som var Måndagen, Tideligen taga sin grannhustru Dorotea , Erik Olofssons, med sig, gånget till Kånan och befrågat om hennes tillstånd och hon svarat allt väl. Däremot hustro Maritt sagt: Gud give så vore, Vi är nu hit kommne därom att ransaka, och när de tillika med hu. Lastika grepo till och ville syna hennes bröst, tillbad hon i förstone sådant förvägra, dock strax sin missgärning tillstod och bekände, att hon i fähuset dagen tillförne hade fött barnet, utan liv och sedan nederlagt det under golvet uti en hölada, vilket där befanns med mossa väl omstoppat. När hu. Lastika uti de andra hustronas närvaro barnet där upptog, till dörren bar och syna lät, då och grannarna Johan Erichsson och Erich Olofsson tillstädes voro. Sedan det Prästen, bemälte Hr. Erich det besett. Alla dessa betygade barnet vara fullgånget och dock ingen liknelse se kunde på samma foster fått döden av brytande eller annat slikt.
Kånan Cecilia bekänner och tillstår sig hava känt, att barnet i hennes liv hade varit levande två dagar före än födelsetiden henne påkom. Och likväl står fullt och fast på det blivit dött fött. Men hennes husbonde Håkan Geting, nu frånvarandes, som han har bekänt barnafadern vara, säger han aldrig haft sig inrått barnet förgöra eller å lönn lägga, när hon det föda skulle, utan eljest rått henne sig på någon annan ort begiva, som hon säger sig ej hava göra kunnat.
Betygades av åtskilliga i Nämnden och andra trovärdiga, att Håkan Getingh är i andra led i skyldskap med Kånan och åter hon i trdje leden honom skyld, såsom och att Getinghen den - 25 sistlidne Febr. har bortrest söderut, före än denna handeln uppenbarades, föregivit sig skall till sin syster i Stockholm förresa att förskaffa sig Spannmål, vilkens hustro den - 14 i denna månaden och haver fött barn.
Emedan såsom Kånan Cecilia Samuelsdtr icke för någon har uppenbarat eller bekänt före födelsen sig varit med barn, mera än sin horkarl, som hon föregiver, har och lönnligen fött barnet, och sedan lagt det å lönn, som dock har varit fullgånget som betygat är. Alltså och efter Sal. och Glor värdigast i åminnelse, Konung Carl Gustavs, utgångne Mandat och Resolution, Anno 1655 i febr. daterat, innehållandes om barnamord, kunde denna ringa Rätten henne ifrån livsstraffet icke befria, och detta till den högliga Kungl. Hovrättens Högmäktige resolution i all underdånig Ödmjukhet remitterat. Ovanbemälde Håkan Getingh belangande, som Kånan har bekänt med sig hor bedrivit och barnafadern vara, uppskjutes om hans sak och dess lagliga Utförande till dess han tillstädes kommer hit bringas kan.

Att således passerat är som föreskrivet står, betygar Lagmans dom i värjo havandes i Ångermanland med brukligt signete och egen hands Underskrift, tillika med socknens Insegel på nämndens vägnar.

RESOLUTION i Hovrättsdom.
Cecilia Andersdtr kan inte befrias för Livsstraffet, utan skall enligt utgångna Kungl. Barnamords Balkens innehåll och lydelse, androm till sky och varnagel, halshuggas.
GUSTAVUS BAUER.

Den 10 december blev Cesilia Andersdotter halshuggen innevarande år

§   6.
Sal: Carl Uhnesson  i Grubbe och Uhmeå  Socken haver A:o 1627 den  - 21 Aprilis sålt  - 2 marker jord till Johan Nilsson i Afua  i samma by liggandes, vilken jord Johan Nilsson uti sin livstid haver efterlåtit Anders Joensson ibidem till sig lösa  efter som han på sin förra hustrus, Sal h. Marit Östensdotters vägnar därtill närmast bördig var, varom bem.te Johan Nilssons son  Nils Johansson  i Afua inför Rätten betygade vara betalat. Alltså avsades härpå fastebrev givas, alldenstund samma köp så länge i uppbud ståndit haver.

§  7.
Länsman samt Nämnden betygade, att Anno 1663 vart Öde lagt - 20 sel. Jord i Gräsmyr varav då bärgades en Gilling hö till Cronan. Item uppsades - 3 1/2 sel. ännu för Öde.

§  8.
Hustro Rågiärdh , Olof Svenssons i Brattsbacka, är i uppenbart rykte och beskyllning kommen för Trollkonst eller lövjeri, vilken icke fördristade sig därför Lagfästa, utan eljest förmantes sin flit göra laggärdsmän eller kvinnor till nästa Ting förskaffa.  Denna sak är skjuten på laga Ting den 13 febr. 1665.