Nordmaling 1667 den 30 Augusti i Ava.
Cr.Bef.man Knut Ingelsson.

§  1.
Olof Olofsson i Öre sattes i Tolfmans nämnden, som avlade sin Ed därutinnan rättrådig och trogen vara skall.

§  2.
Per Persson  i Mullsiö, gift, och en änka Katarina  Mattsdotter i Hummelholm, bekände sig inför Rätten ha tillsammans i hordomslast barn avlat, som föddes nästlidne vår och än lever, och denne Pedhers hustro vill intet förskjuta sin man, beder och begärer honom vidare i äktenskap. Och såsom Läns och Tolfmänner på sin Edsplikt betygade, dem icke det ringaste ha att böta med emedan de bägge äro utfattiga, fördenskull pålades Honom efter straffordningen nu strax plikta med Sex gatulopp och Hon hudströks för Tingsstugu-dörren.  Bägge pliktade strax med kroppen.

§   3.
Anders Joensson i Afua uppböd andra gången någon jord i Asped, som h: Anna änka ibidem honom sålt haver.

§  4.
Staffan Olofsson i Gräsmyr oppbjöd 3:e. gången Jord i Torrböle, som han av Mårten Johansson på Härnösandh och Mikael Eriksson i Örsbäck köpt haver.

§  5.
Mårten Eriksson i Lögdeå, gjorde oljud å Tinget, fördenskull blev han saker att böta.

§  6.
Fjärdingskarlarna Johan Tomasson i Brattfors, Nils Zackrisson i Hallen och Erik Eriksson i Lögdeå, hava försummat sig efter stämmningen leverera ifrån boskaps penningarna, därför blev de - 3 mk. var sakfällda, löper - 9 mk. treskiftes.

§  7.
Det Testamente eller samsättning, som hu. Kerstin Persdtr i Agnäs till sin måg Per Eskilsson gjort haver, oppbjöds 3:e. gången.

§  8.
Befallningsmannen Knut Ingelsson anklagade Olof Mikaelsson i Örsbäck och Östen Östensson i Levar, att de hava förövat Landsköp i så motto, rest med gods säckar ut till Bergsbruken, där sig Nitton stänger Järn tillhandlat, varav Olof - 10 och Östen - 9 stänger tillhörde, detsamma med en Gävlebo-fiskare hit i Landet överskeppat till att utprångla, vilket de icke undfalla kunde.
Alltså, blevo de efter handels ordinantiens - 17 punkt, sakfällda vardera - 40 mk. böta, löper...........
Järnet som höll 39 lispund till vikt - 80 mk. treskiftes.  Efter bemälte punkt förbrutet, halvparten erkändes,  Under Härnösands stad och 13 öre Smt. Lesspi. Löper Cronones part  - 31 mk. 5 öre,   Statens part  - 31 mk. 5 öre.

§  9.
Emedan som trovärdigt betygades att Herman Östensson för - 18 år sedan av Öde har upptaget - 3 1/2 sel. Jord i Lemesjö som lyder under Ahrnääs socken - 3 sel. i Nordsiöö här i Nordmaling, och allt sedan dem besuttit. Alltså tillstås honom än vidare, samma Jord oklandrat behålla och besitta, så länge han Cronan där sin rättighet göra kan.
Den välaktade herren Lagman Tjänsten härmed tillkänagivandes huru såsom Hynsiöö byn är lagd tillförne till Umeå, men efter det gamla Lands Rået ligger vår välbemälte by för när(a) och Hummelsholms byamän på mig klandra att jag med mina grannar haver någorlunda gått över den gamla Rå-skillnaden där jag har haft några Råg-svedjor, vilka det dock Nämligen Hummelholms grannarna, med Ländsman utan Lag och Dom ifrån mig synt haver, därför är till Eder Eders välaktighet min Tjänst ödmjukaste bön och begäran det vi ovan bemälda byamän måtte få det njuta för Lagrätt, att hålla en ny syn bägge byar emellan. Män, hava och brukat någorlunda tillförne den samma skogen men inte åtal av den lik hört förrän detta året. Om sådant såsom ovanbemält är beder jag Tjenste mig fattige man kunde hulpit (hjälpt) bliva, jag lovar det samma väl hos Eder att förskylla, Nämligen med en Varaktig björn-hud såsom Eder kan tjänlig vara, jag frågar och Eders välaktighet om jag kan få föra hem den samma Rågen som växt är på bemälte svedjeland, efter samma Råg av allehanda ohyra kan förtäras och illa fara.
Eders Välbemälte Tienste Tienare Nils Andersson i Hynnsiöö, ifrån Nordmening.

 

1667-09-12.Ting i Nordmaling.

Olof Nilsson i Hörne kärade till Erik Olofsson Ängersjö, Olof Olofsson i Öre byn och östen Nilsson i Ängersjö om en Varpa om 10 famnar lång, som Olof Nilssons fader Nils Abrahamsson skulle hava lånat till ovan bemälde person för 10 eller 12 år sedan, vilket  de och bekänna sig hava tagit till låns, dock något därefter levererat till Abrahamsson samma Varpa igen, när de igen-levererade till Olof Michelsson hans Varpa, vilket de i Ed stod vittnande sant vara