Nordmaling 1668 den 13 augusti i Avan.
Nils Olsson Hellman i Knut Ingelssons ställe.

§  1.
Efterskrivna har varit stämda till kvarntulls-skrivningen att angiva sitt folk och intet velat comparera som nu betygades och de själva icke undfalla kunde. Allt därför, blevo de vardera efter -  33 av Tingmåla  - 3 mk. vardera sakfällda, Nämligen:
Nils Johansson i Afuaan,  Håkan Persson i Asped,  Hu. Anna Ibm,  Åsmundh Jacobsson i Lygdeå,  Per Hansson i Brewik,  Matts Andersson i Hörnsiöö,  Nils Andersson ibm,  Hu. Karin i Hummelholm,  Abram Esbjörsson i Norrbyn,  Johan Johansson i Järnäs och Per Ersson ibm.

§  2.
Anbelangande den Jord i Lögdeå, som tvistas om, så blev nu efter noga rannsakan, av Rätten avsagt, att Lars Sjulsson i Avan med sina medarvingar, emedan han ej med laga skäl kan bevisa vara betalt, skall 3  5/8 sel. till gamla pigorna Brita och Anna Jonsdöttrar betala och det efter byns gång, sökandes sina medarvingar det bästa han gitter, de övriga 7 3/8 sel. som bemälte pigor fordra betalning för, skall Jacob Åsmundssons son Åsmund som på hemmanet sitter betala, tillika med de 5 marker Jord till Barbro Karlsdotters arvingar, som hennes arv varit haver, efter byns gång betala, sökandes sedan sina medarvingar om deras qvota däruti det bästa han kan och gitter.

§  3.
Det Testamente som Per Nilsson i Ledusjö och hans hu. Sigrid Biörsdtr haver gjort till sin broder Erik Nilsson ibm. Uppbjöds 2:a. gången.

§  4.
Påwl, finne i Agnäs, anklagades av Pär Olofsson i Backu och Själa socken, att han haver hyst en tjuv, Gubb-Johan benämnd, en lång tid, som haver stulit ifrån sig och andra, årskillige saker och persedlar i silver och läder. Per Eskilsson och Mårten Hindersson i Agnäs betygade, att Påwl hyste bemälte Gubb-Johan Kyndelsmässotid, något över 14 dagar, sedan varit till Umeå intill 14 dagar före Valborgsmässo, då kom han åter till Påwl och var där till Pingstdags-helgen, hade med sig en Kåna stadigt. Och uti samma helg, säjer Pär Olofsson i Backa, att Gubb-Johan stal hos sig och andra där i Själa socken, och emedan han dit var och stal var Kånan stadigt hos Påwl, oaktat att trenne bönder, Johan Ersson i Movattnet, Göran och Anders Persson i Gideå hava varit till Påwl och honom uppenbarat tjuvnaden som han har begånget, och bedit honom med sina grannar fasttaga. För skäliga orsker, pålades Påwl skaffa tjuven igen innan nästa Lands Ting, var och icke, skall han likväl då comparera och till tjuvnaden svara och det vid - 40 mk. straff.