Nordmaling 1668 den 9 mars i Ava.
Tf. Bef.man Ivar Marcusson Teet i Kn. Ingelssons ställe.

§  1.
Per Nilsson i Ledusjö tillstod ha gjort ett testamente till sin broder Erik Nilsson som testaments skriften vidlyftigt innehåller, vilket nu första gången uppbjöds.

§  2.
Oppbjöd 3:e. gången den Jord och Slåttsvedjor i Aspeå  som hu. Anna änka ibm. till Anders Jonsson i Ava  sålt haver.

§  3.
Anbelangande någon Svedjeråg, som Hörnsjö och Hummelholms männen tvista om, så befanns, att Skogselden har övergått skogen, varefter Hörnsiöö mannen någon råg utsådde. Nu kommer Humbleholms mannen och föregiver vara sin skog. Och emedan han själv intet sådde, ej heller sökte det att göra, utan där rågen var uppvuxen och borde skäras, då först ville honom tillträda.  Avsades för den skull, att Hörnsiöö mannen som rågen utsådde njuter de tvådelarna och Hummelholms man tredjeparten och där till boningslandet.

§  4.
Förriga Befallningsmannen välbemälte Ivar Mårtensson  fordrade någon rest på Revers - Gästning, penningar och annan Cronones Ränta samt Pälsegärden, vilken rest Meninge man förmente sig hava betalt. Saken uppskjöts till dess bättre skäl på båda sidor finnes.

§  5.
Matts Hindersson finne, uppbud 1:a. gången - 4 ¼ sel. Jord och halva gården i Hörnsiöö, som hans syster-söner och döttrars män honom sålt hava.

§  6.
Per Håkansson i Norrbyn påstod inför Rätten sig vara till åtskillige en stor skuld skyldig, och sade ifrån sig och sina barns gård och hemmanet med lösörerna, Creditorerna till betalning. Läns- och Tolfmännen slöto med Olof Esbjörnsson boendes i Umeå stad och född i samma by, att han samma gård och hemman emot gode mäns värdering och byns gång, emottager och pänningar därför erlägger, till bemälte Creditorer.