Nordmaling 1669 den 2 april i Ava.
Crono Bef.man i N:a. Contr.  J. P. Höök.

§  1.
Nordmalings sockens Länds och Tolfmän med sina socken inbyggare, pålades innan nästa Laga Ting skaffa skäl och besked eller qvittobrev ifrån Sidensiöö socken, huru deras assignationer tvenne, på 133 dr. kmt. till bemälte Sidensiöö är betalt, var de sådana dessinnan intet förskaffa, böra de då efter Rättens noga rannsakan i saken och dess gottfinnande,..... undergå betalningen emedan förra Befallnings-mannen, välbemälte Ifwar  Mårtensson ofta förr här på Tinget föreskivna assignationer haver fram tett och på dem kärat.

§  2.
Erik Nilsson i Ledusjö uppbjöd 3:e. gången det Testamente i löst och fast, som hans broder Per Nilsson och hans hu. till honom gjort haver.

§  3.
Den hemman och Jord i Djupsjö som Johan Nilsson ibm. av Simon H. köpt haver, uppbud 1:a. gången.

§  4.
Olof Eriksson i Hyngelsböle uppbud 1:a. gången någon Jord ibm. som han för 35 år sedan efter sal. Algot Svensson för en post penningar i betalning  bekommit har.

§  5.
Oppbud 2:a. gången någon Jord i Hörnsjö, som Matts Hindersson ibm. av åtskilliga sina systerbarn köpt

§  6.
Den hemman och Jord i Hummelholm, som Olof Pålsson ( Påwelsson ) av Per Pesson ibm. köpt haver, uppbud första gången.

§  7.
Emellan sal. Erik Larssons arvtagare i Ängersjö på den ena sidan, och hans faderbroder Östen Nilsson därsammastädes och moderbroder Olof Tomasson på den andra, blev sålunda av Tings Rätten avsagt och slutet, det och parterna var benöjda med, att bemälte Östen Nilsson skall fyllas eller gottgöras av sal. Erich Larssons arv för hans föda och uppfostring i sex års tid, - 7 fjärdingar korn om året, gör tillhopa - 10 1/2 tunna, därtill med skall honom Östen gottgöras av samma arv - 55 dr. 24 öre kmt. för den bekostnad som han på sal. E. L. vid Umeå skola haver gjort och för honom betalt. Emedan såsom merbenämnde Östen Nilsson med Ed bedyrade intet av Erichs arvpenningar utan av hans andra arvssaker bekostnaden betalt haver. Uti lika motto skall Olof Thomasson gottgöras för sal. E. L:s. sal. broders Tomas Larssons föda i halvåttonde år, - 7 tunnafjärdingar om året bliver - 13 tunnor och ett skäl som Olof fyllas skall. Allt det övriga remitteras under opartiska gode mäns räkning parterna emellan.

§  8.
Efter Laga uppbud, över och icke under, tilldömdes Staffan Olofsson i Grässmyr fastebrev på någon hus och Jord i Torrböle som han av Tomas Larsson haver inlöst av dem som sådant på bytet har varit tillvärderat, Nämligen: Av Mårten Johansson på Härnösand - 7 marker Jord och gården därefter för - 47 1/2 dr. kmt. av hu. Sigrid Jonasdtr ( Joensdtr ) i Toböle - 4 mk. Jord, hennes mans knäktestånd, för - 8 dr. 8 öre smt. och - 10 dr. kmt i gården, av Mikael Eriksson i Örsbäck  - 3 marker Jord för - 6 dr. 6 öre smt. och - 5 dr. kmt. i gården.