Nordmaling 1670 den 7 januari i Levar.
Cronones fogde över Norra Contraktet Johan P. Höök.

§  1
Den Hus och Jord i Djupsjö, som Johan Nilsson ibm. av sin hustru köpt har, uppbjöds 3:e. gången.

§  2
Det får som Nils Johansson och Lars Sjulsson i Avan sig emellan tvista om, lade bemälte Nils med sin hustru hand å bok och tillbjöd sin Ed avlägga, fåret vara deras, vilken Ed Lars dem eftergav och likaså Rätten. Fördenskull dömdes samma får Nils Johansson att njuta och äga.

 § 3
Ändock Erik Persson i Bredvik år 1665 till vidare besked, blev tillåtet inlösa av utbyssmännen den pantjord, som de av Corporalen Hans Larsson i samma by bekommit hava. Likväl kunde han icke med någon skäl bevisa några penningar därpå erlagt, utan låter göra avförning av hemmanet till dess fördärvande och det som mera är att han med sitt syskonebarn Corporalens hustro som rätte bördoman till hemmanet är, och i samma gård boendes, hava sig emellan en ond sämja och oskickligt leverne, varför finner Rätten skäligt, att cappelanen Herr Erich Calicius såsom pantvis inlöser hela hemmanet, och det behåller, brukar och där hävdar till Corporalens hustros barns myndiga år, då de sedan hava modet det inbörda, eller ock de som därnäst äro bördiga. Dock behåller Erik Persson den Jord i år till hävd, som han nästlidne brukade, med förmaning den väl fräjda och bruka, i mellertid hoxa sig om, annorstädes sig hemvist förskaffa emedan broders barnen är närmare än syster barnen det att inbörda och behålla.

§  4
Olof Eriksson i Hyngelsböle uppbud 3:e. gången någon Jord därsammastädes, som han efter sal. Algot Svensson för någon skuldfordran bekommit. Märit  Erisdotter införde däremot klander. (Möjligen är Märit Alguts moder, änka efter Sven Olofsson.)

§  5
Den hus och Jord i Hummelholm som Oluf Pålsson ibm. av Per Persson köpt haver uppbjöds nu andra gången.

§  6
Det Testamente som Sal. hu. Kerstin Persdtr i Agnäs till sin måg Per Eskilsson gjort haver och Anno 1667  den 30 aug. 3:e. gången uppbuden är, dömdes fast och gott att stå och därpå Confirmation givas. Helst emedan hennes son Per Persson i Hummelholm och Dottern i Ådalen icke ha häremot något lagligt klander infört, utan därtill sin samtycko givit.

§  7
De 2 1/2 marker Jord som Ivar Nilsson i Håknäs av sin faders syster hustru Kerstin ibm. för 10 mk. smt. marken, Anno 1642 inlöst haver ur hennes sons Nils Olofssons hemman, dömdes nu uppå den fastebrev givas eftersom köparen varder i närmaste bördeman.