Nordmaling 1671 den 23-24 augusti i Levar.
Crono Fogde Johan P. Höök.

§  1
Erik Persson i Hallen sattes i Tolvmanna Nämnden, vilken avlade sin Ed.

§  2
Efter Per och Johan Eskilssöners vittnande i Agnäs blev avsagt att Olof och Per Pålssöner skall njuta hos sin styvmoder, att utbekomma deras arv, efter de sin moders arv, - 50 1/2 skylar Råg som är en tredjepart av tvenne bolandsvedjor, välförståendes att de tillbaka giva tredjeparten utsäde och tionden, som deras fader sal. Pål Pålsson allena utlade.

§  3
Olof Esbjörnsson i Norrbyn uppbud 2:a. gången hus och Jord därsammastädes, som han ur oskylde mans händer sin börd haver inlöst.

§  4
Oppå de - 14 dr. kmt:s. gamla rest som Mårten Johansson i Härnösand pretenderar av socknen, betygade de edsvorne  i Nämnden, Sibbjörn Larsson i Öre därpå skyldig 8 dr. och sal. Anders Andersson i Hallen 6 dr., vilka penningar av dem eller dess arvingar pålades utan längre uppehåll betala.

§  5
Efter såsom Nordmalings sockens Tolvmän, ingalunda vilja bekväma sig betala sina givna assignationer till Sidensjö, bägge tillhopa på 133 dr. 20 öre kmt. som välbemälte  Ifwar Mårtensson än omhänder haver och säga obetalda vara. Och de Tolvmännen ej kunna vara domare i sin egen sak. Skola de därför vara stämda till nästa Lagmansting vid Lagaplikts tillgörandes comparera och svara till bemälte sina givna assignationer.