Nordmaling 1671 den 13-14 januari i Ava.
Crono Fogde Johan P. Höök

§  1
Cappelanen Herr Erich Calicius uppbud 1:a. gången ett hemman i Järnäs ( Hiärnääss ) som Sjul Nilsson ibm. honom sålt har, det han inför Rätten tillstod.

§  2
Olof Esbiörnsson i Norrbyn uppbud 1:a. gången Per Håkanssons hemman ibm. som han ur hans Creditores händer såsom sin börd haver inlöst.

§  3
Siul Hansson i Djupsjö haver försålt till Johan Nilsson ibm. 6 1/2 sel. Jord och gården därsammastädes för - 96 dr. 25 öre kmt., vilken hus och Jord är lagbuden och stånden, såsom och bevistes pänningarna tillfyllest vara därför betalda. Varför dömdes köpet fast och på samma egendom fastebrev givas.

§  4
Alldenstund Lögdeå och Rönholms byamän tvista om några ägor och Råmärken sig emellan, varför blev det avsagt, eftersom de och begärde, att tolv opartiska synemän i laglig tid skola därom ransaka och dem på lagligt sätt åtskilja, Rådandes halva Nämnden vardera