Nordmaling 1672 den 21-22 augusti
Stadsskrivare på Härnösandh Samuel Theet i Johan Hööks ställe.

§  1.
Per Larsson i Hummelholm sträckte Cap. Herr Erich handen, utan längre uppehåll till honom - 4 dr. 20 öre kmt. betala, som han känner sig skyldig på Kyrkoherdens Sal. Herr Johans skuldfordran, vilken lovnad honom pålades fullgöra.

§  2
Angav Olof Samuelsson i Lögdeå och Brita Andersdtr i Rönnholm, bägge ogifta, att de i lönskaläge barn tillsammans avlat hava, vilket strax efter födelsen dödde. De bägge sådant tillstå, men han vill ingalunda henne till äkta taga, ej heller som Britha bekänner, hene något äktenskap lovat, varför pålades honom Oloff - 3 Cap. av Giftabalken att böta - 40 mk. och Kånan Britha efter sedvanan och Kungl. Hovrättens Resolution plikta - 20 mk. treskiftes.

§  3
Hustro Karin i Mo efterkärade sin börd ibm. få inlösa, och emedan det befanns att hennes faders systers barn, en del så väl som andra, av hennes farfaders hemman hava sig inkräktat och det sönder-rivit. Varför prövade Rätten skäligt och lag likmätigt att hustro Karin, som närmaste bördeman är, innan torsdagen före Midfasto nästkommande inbördar hela hemmanet. Under den förening som hon med Cappelanen Hr. Erich Calicio skriftligen haver upprättat, som nu 1:a. gången uppbjudes.

§  4
Mats Hendriksson, finne, insinuerade Hans Exellens Gouverneurens Högvälborne Hr. Carl Sparres tillåtelse-brev av den 26 aprilis nästförledne, på Cronans allmänning uppför Nordmalings socken få Excolera och uppbruka ett Torp eller Hemman, dock ingen bolby förnekar. Och såsom Nämnden bevittnade att Armsiöön ligger på Cronans allmänning, hos vilken han Matz vill sig nedsätta, som och är belägen 1 ¾ mil ifrån Hörsiöö och en mil ifrån Agnäsett och kommer ingen bolby för när, att därför tillåtes honom emot nöjaktig Caution till socknen där sig nedsätta, Cronan och socknen med tiden därav sin tillbörliga indrätsel för ¼ Mtl. gifva, och sedan han och hans efterkommande där stadiga förbliva. Välförståendes, att han inte överträder Kung. Majts. brev eller gamla urminnes hävder, rå och rör på Umeå-fjället.

§  5
Brattsbackas byamän, och Jacob Larsson, som haver sig nedsatt med lov på Cronones allmänning vid Bjärten benämnd, har förenats skrifteligen om Skogen sig emellan, sålunda, att Jacob Larsson bliver efter Gouverneurens bifall besittandes vid Biärtten, och brukar de Fiske vatten och andra tillfällen däromkring, och så mycket han går ut för på Brassbacka skogen att nyttjas, så mycket skola Brassbacka män nyttja skogen vid Möösiön och dess fiske vatten, som ligger ovanför Biärtten, vilken förening av Rätten gillades och dömdes fast att stå och icke återgå vid det straff lag förmår, och inte ändå stå som gjort och dömt är. Fördenskull haver ingen makt honom Jacob över samma förening att tränga eller någon förfång göra på bemälte Torp av Cronones skog däromkring vid Laga straff tillgörandes.

§  6
Under det hemmanet, som Anders Jonsson i Afua äger uti Aspeby haver han av hustru Anna änka i be:te Aspe, hennes börd och arv, köpt tvenne slåttsvedjor för 7 daler 12 öre kmt vardera. Och såsom hon hustru Anna bekänner penningarna tillfyllest uppburit och svedjorna den 9 martii 1668 är tredje gången uppbjudne, varföre dömdes köpet giltigt, och därpå fastebrev givas

§  7
Fordom Bef.man, Välbemälde Ivar Mårtensson fordrade nu som ofta tillförne någon Cronones Rest av socknen, förmedelst räkning och tvenne Assignationer till Sydensiöö socken. Och ehuruväl socknarnas Förmän eller Tolvmän många gånger är tillhållna sådant på behörigt sätt därifrån sig entlediga. Likväl begärde de ännu där i Skattmål, få söka till nästa Ting i Sydensiöö om någon underrättelse där i, vilken Skattsmål dem efterlevts på sådant sätt att de till nästa Ting här i socknen på behörigt sätt skola sig antingen entlediga eller assignationerna betala.