Nordmaling 1672-den 23 januari i Levar.
Crono Bef.man Johan P. Höök.

§  1.
Olof Esbjörnsson i Norrbyn Uppbud 3:e. gången hus och Jord därsammastädes, som han ur oskylde mans händer sin börd haver inlöst.

§  2.
Emedan som Daniel Danielsson ifrån Stöcksjön och Umeå efter vederpartens Per Östenssons tilltalan i Levar allena avlade sin Ed å bok, att hans sal. fader icke haver honom sju dr. kmt. på Johan Josefssons vägnar för ett slag Järn levererat. Alltså tilldömdes Pedher de samma sju dr. utan uppskov till bemälte Daniel betala, och söke sedan sina medarvingar det bästa han kan och giter.

§  3.
Nils Zackrisson i Hallen och Isak Eriksson i Långed har sig emellan upprättat en Testaments skrift som Anno 1666 den 20 Martii på Laga Tinget med bägges deras samtycke Conditionaliter blev bekräftat att han Isak skulle tillträda Nils Zachrissons hemman, största delen honom och hans hustru till dödedagen nödtorfteliga uppehålla, utlagorna därför erlägga och hjälpa till att betala Nilses gäld och ehur Conditionerna ej av Isak skule bliva fullgjorda, skulle deras Testamente efter Contraktet varda upphävt. Nu klagar Nils Zachrisson över Isach Ersson att han Contraktet på intet sätt härtill har hållit.

Rätten ställde parterna under en ny förlikning ibland Gode män, vilka nu således skriftligen förliktes att Nils unnar honom Isak detta året halva sitt hemman med sig, men där Isak detta året kan få sig någon hemvist annorstädes, skall Nils giva honom i avträde - 20 dr. kmt., och får han ingen annan hemvist behåller han året övriga halva hemmanet och sedan avträde utan Pänningar. Då bliva de däruti alldeles åtskilda.