1673 den 17-18 februari       Crono Bef.man  Johan Höök.

§  1.
Salig Sjul Nilssons hustru i Järnäs ( Hiärnääs ), uppbud andra gången, som Cappelanen Hr. Erich Calicius av hans Creditorer har inlöst.

§  2.
Den Jord som hustru Karin med sin syster Brita i Mo haver inlöst och till förening satt till Herr Erich, uppbud 2:a. gången.

§  3.
Isak Eriksson i Hallen, uppbud 1:a. gången 7 seland Jord i Järnäs ( Hiärnääs ) och gården ibm. som Hr. Erich till honom sålt haver.

§  4.
Uppbud 1:a. gången 5 seland Jord i Hallen som Zakarias Jonsson ibm. 1644 av Olof Larsson i Långnäs köpt haver.

§  5.
Olof Esbjörnssion i Norrbyn anklagade sin tjänstepiga Brita Nilsdtr att hon haver förlupit sin tjänst som efter noga ranskning i sanning befanns. Därför pålades henne efter Lag och Legofolks ordination att batala honom Skadepänningen tillbaka och därtill giva honom - 4 daler  kmt. i (läna).

§  6.
Det Testamente som Staffan Olofsson i Thorrböle och hans Hustro sig emellan 1661(7) den 24 febr. hava slutit, som Testamentsskriften och Kyrkoherden och hela Nämnden verifierat, vidlöfteligen innehåller, blev nu av Rätten giltigt dömt, helst emedan all egendomen i löst och fast deras avlinge  är, att vilkendera som av dem längst lever skall okvalt hela egendomen behålla.

§  7.
Länsman Per Olofsson i Levar besvärar sig högeligen över efterskrivna som för halvannan vecka sedan voro stämda, tillika nu den andra allmogen, att avföra ett Compagnie Västerbottens Krigsfolk som kommo ifrån Skåne, och efter Tågordningen hade Kungl. Majts. Pass för fri fordonskap till hästar och förtäring. Men sig absenterade, som nu bevistes och de tillstodo hade skett av tresko och lär i dess ställe ha måst med bön inkvartera en hop i Prästgårdarna hos Kyrkoherden, och Cappelanen utllejt deras hästar dem att avskjutsa med. Varför blevo de för sin treskhet pålagda skjutsfärderna och omkostnaden som för dem gjordes, betala och därtill böta vardera  - 3 mk. smt. Nämligen:  Olof Larsson i Brattsbacka,  Pål Pålsson och Mats Pålsson i Agnäs,  Johan Hansson,  Per Persson och Per Larsson i Hummelholm,  Isak Eriksson i Hallen och  Per Eriksson i Järnäs.

§  8
Salig Per Håkansson i Norrbyn, som han själv 1668 den 9 Martii för Lag och Rätta ifrån sig sade sina medarvingar och Creditorer till betalning, då Olof Esbjörnsson nödgades det mottaga det numera fullkomligen betalt, är och Lagbudet och Lagståndet att därför emedan han ock Bördeman är, blev det nu avsagt att han med sin inlösning skall hemmanet oklandrat besitta, bruka och behålla och därpå fastebrev bekomma.