Nml.  1673 den 25 aug.

Ärborne och Väl Lagfarne Hr. Vice Landshövdingen, Högtärade, dock obekante gode Män.

Hos min högtärade Herre, förmedelst denna min skrivelse att inkomma, bliver vi utav det tillfället å Embetets vägnar förorsakat, att hit till Umeå är i dessa dagar ankommen en bonde ifrån Nordmalings socken och Hörnsjö, Matts Andersson, med anbrakta klagomål och besvär, huruledes hans svärfader Matts Eriksson ibm. skall blivit natten emot förlidna siste böndagen, stulen till en ansenlig summa Pänningar, Nämligen ungefär 50 Rdr. 15 Svenska daler förutom en post gamla slantar, 10 st. Ostar, något smör, ett lakan och andra små lin-kläder, vilken stöld han sedermera har fått wån om, att skulle varit begången av en Soldat här ifrån Umeå socken och Pängsiöö by, Simon Jacobsson benämnd, och därför ansökt vice Befallningsmannens samt mitt assistance, att bemälda Soldat måtte, till vidare rannsakning och examen apprehenderad bliva, det ock sedermera efterkommet, och han härom nu idag till förhör föreställd är, vilken fullt tillstår sig därsammastädes stulit, men nekar till så stor summa, som av klaganden föregives.

Bekänner sig genom Matts Anderssons grannes, Matts Larsson i Hörnsjö anledning, samt djävulens ingivan, ha om torsdags-natten före besagda nästlidne Böndagen inbrutet sig i Matts Anderssons svärfaders visthus, sönderskuret den där inne stående kistan kringom låset, och för dem därur bortstulet Pänningar, Rdr. och Svenska dr. som ägaren vid hans apprehenderande hade igen fått, nämligen - 33 Rdr. in Specie, 15 Svenska dr. och ungefär 21 dr. kmt. de där han säger vara på en ort där i byn nergrävda, samt 7 st. Ostar och 1 mk. Smör. Varför och såsom tjuvnaden är icke allenast begången utom denna landsortens Juriodiction, och för den skull efter Lag bör avhjälpas och dömas vid Tinget i Ångermanland. Utan ock dess Quantum stiger över - 60 dr. smt. Alltså har man å Justitiens vägnar intet underlåta kunnat honom Soldaten till Nordmaling  /  varest man dessförutan spörjer Laga ting nu för tiden hållas skall / förnylig skickas tillika med de igenbekomna Pänningarna, undantagandes 5 Rdr. in specie som målsäganden har efterlåtit.

Profossen och brevhavanden Nils Nilsson, för Tjuvens fasttagan och framforslande till Ångermanland, och alldenstund bemälde Soldat har jämväl tillförne ställt sig otillbörligen här i Socknen, och åtskilliga Tjuverier begått, för vilket han härsammastädes är lagförder vorden. Ty har man i lika motto icke förbigå kunnat, vid detta tillfället Hr. vice Häradshövdingen och den lagliga Hovrätten uppå den Orten en kopia av samma Ransakning och Dom communicera och tillskicka, på det hans Tjuve Okynne där utav så mycket bättre skönjas och straffet emot honom för denna hans sedermera begångna och vederkända grova stöld tillbörligen skärpas måtte det också mycket mera tillförmodandes är, som han dessförmedelst av det förra undfångna straffet, ingen Correktion eller bättring har velat påskina låta utan fastmera, även uppå den tiden, då folket av alla Orter skulle efter vår Allernådigaste Konungs och Herres utgångne Placat, förfoga sig till Kyrkorna och Guds hus att fira och begå en allmän Tacksägelse, faste och Böndag, slagit sig till Tjuvnad och försummat....... skyldiga gudstjänst på det hans onda uppsåt desto bättre sin otillbörliga fortgång hava kunde, var med jag rekommenderar och bifaller min högtärade Herre samt vad honom kärt är uti Guds beskydd till all Välgång,  förblivandes

Hr. vice Landshövdingen, min höglärde Herres tjänstvilliges Henrich Winbladh,  häradsdomare.
Umeå Stad den 22 aug. 1673.

Matts Andersson i Hörnsjö och Pål Andersson i Hummelholm haft tjuven om händer att ledsaga den 23 sistlidna augusti hit till tiget, dem han på vägen sig undanstack och kom till rymmings, pålades att skaffa Tjuven tillstädes eller dem de plikta enligt Lag.
Den 25 Aug. 1673.