Anno 1674 den 17 Augusti hölls Härads Ting med Allmogen uti bemälda Tingslag.  Närvarande Crono Bef.mannen Välbetrodde Johan Persson Höök, med de 12 Edsvurna i Nämnden

§  1
Dato publicerades Kungl. Cammar Collegie brev samt hans Exellens Högvälborne Hr. Gouvernörens befallning angående Tryckiare Tunnor som av vart Kyrko Härbärge årligen bör utgöras till Collegium Antiqvitatum i Ubsala.

§  2
Per Eskilsson i Arnäs klagade på Olof Olofsson i Brattsbacka att han i förlidna sommar, haver förövat fiskeri på Cronans allmänning i Holmsiöön, begärandes av Rätten att honom sådant måtte bli förtaget, han vill för samma Holmsiöö ha en skälig fisketaxa. Därtill svarade bemälde Oloff Olofsson, bevisandes att samma Holmsiöön är liggandes till fjälls 8 gamla milar ifrån Agnäs by, därest han av det tillfälle en gång eller några fiskat haver eftersom han är i uppsåt och nu av Rätten begär kunna få därsammastädes få upptaga sig Hemman eller Torpställe och därför göra Cronan skatterättighet, och lovade till dess större säkerhet prestera Löfte.

RESOLUTION: Rätten pålade Oloff Olofsson att förskaffa nöjaktig Caution och blev alltså honom detta till attestatum....att samma Holmsiöön nu ligger på Cronans allmänning och ingen till .... rajudits vilket till Hans Exellens Hr. Gouvernören blev Remitterat.

§  3
Anlangande det Testamente som Sal. Mikael Eriksson i Örsbäck och hans hustru Anna Ersdtr har gjort, under Kyrkoherde Hr. Daniels bevittnande dato den 4 Maj 1674, till en sin dotter Brita Mikaelsdtr som ogift är, således, att hon framför sina andra syskon som är 3 bröder och 2 systrar, skulle behålla gården med alla lösören och Creatur, på det hon dem i dödedagar syta skulle, vilket nu samtliga syskon disputerade och har därigenom med modern, som nu i livet är, och bemälte dess syster, kommit i stor träta och illvilja. Så blev det nu av Rätten överlagt och i Concideration tagit, att alldenstund bemälde Michael Ersson, som med sin hustru i förlidet år testamenterade bemälda sin dotter Britha fjärdeparten av hela hemmanet, (utom) i något hennes arv eftersom det var deras avlinge, ty befanns detta senare Testamente inte Lagligt och skäligt vara att stänga alla de andra barnen ifrån deras arv som består i samma? lösören och egendom. Utan såsom modern ingalunda vill giva sig in till någondera av sönerna, alltså till anseende hennes fälfärd och skötning, vart sagt att dottern Britha med sin moder besitter gården, själva husen till förståendes, och utlöser sina syskon, men Jorden fördelas efter sista Tingsslut, i  3 rökar till  bröderna Lars och Olof, och denna Britha förbehållandes de andra syskonens arvsrättighet. Dock skulle ifrån gårdarna några lohus vara misterliga, som gode män pröva kunna därifrån, så efterlades dem Lars och Olof vilka denna få sin arv part att taga.

Sedan utav lösören ärver modern sin tredjedel allt efter Lag tagandes först under sin Sorgsäng och Skammekläde och  ...nge så väl emot henne som dottern Britha, syskonen till räkning vad som förr, så väl till Brölloppskost  som annan medgift, fått och bekommit hava. Emot denna dom appellerade strax för Rätten förbemälde bröder Lars och Oloff Michelssöner med - 3 mk. smt.
efter Tingsdagen påföljande den 18 aug. komm de och begärde Appellationen tillbaka, viljandes bliva vid Tingsdomen.

§  4
Cappelanen Vällärde Hr. Erich Callicius lät 2:a. gången uppbuda 8 mk. Jord som han till pant har av Abraham Esbjörnsson i Norrbyn för 45 1/2 dr. kmt.

§  5
Per Samuelsson i Lögdeå begärde så väl nu som på förra Tinget, att kunna få igenlösa 15 1/2 marker Jord ifrån Erik Erikssons hustru i Lögdeå. Då inlade Lars Sjulsson i Ava ett gammalt dombrev daterat 1616 den 9 decembris, att samma Jord var köpt för 10 dr. smt. och han Lars Siulsson  nyligen sålt till Erich Ersson.  Resolution:  Efter det 18 Cap. Jorda Balken kommer intet Pehr Samuelsson därtill, utan Lars Siulssons arvingar må därefter kära om de gitta.

  §  6
Östen Andersson i Brattfors oc hans hustru Anna Andersdtr har sig emellan gjort ett Testamente, vilket nu uppbuds andra gången.

§  7
En änka, hustru Cecilia Andersdtr ifrån Sidensiö, fordrade villgodo på en uppfostrings-son, Per Persson, som Erik Jonsson i Mo till Båtsman lejt haver. Därtill Erich Jonsson lovade henne 10 dr. kmt. och båtsmannen 5 dr. till de 5 dr. kmt. han förr givit har, varmed änkan tillfreds var.