Nordmaling 1674 den 12 februari Crono Bef.man Johan Höök.

§  1
Abraham Esbjörnsson i Norrbyn tillstod för Rätten vara skyldig till Cappelanen Hr. Erich Calicius - 45 1/2 dr. kmt. och därför pantat - 8 mk. Jord som nu honom 1:a. gången uppuds.

§  2
Förekom Mickael Eriksson i Örsbäck med sin hustru och begärde få Testamentet till sin gifta dotter Brita halv hemmanet som hon besitter, att hon dem däremot till döddagar förestå skall, och det i anseende att tvenne hans söner Lars och Oloff är för unga det andra halva hemmanet att åbo och den tredje sonen Per ett hemman i Brattfors köpt. Bemälda söner anhöllo hos föräldrarna som tillförne 3 rökar haver varit, måtte efter deras död i 3 rökar barnen emellan bli delade, vilket föräldrarna och Rätten prövade skäligt att den ogifta dottern skall njuta efter deras död deras avling som är en fjärdepart av hela hemmanet, oräknat i något arv eller uti något byte, var eljest hennes släkt vara skall med sin tillkommande man, föräldrarna till döddagarna ärligt och väl förestå, och efter deras död njuter dottern så mycket mera av hemmanet att ärva eller inbörda, om de i gäld kan gå på att hon en tredjpart av hela hemanet bekommer. Detta föräldrarna slöto, och av Härads Rätten approberades kraftigt stå med domkrafts plikt om någondera här på talar eller yrkar.

Den oenighet belangande som härtill har varit emellan Michael Erssons hustru och sonen Lars Michellsons hustru, som består någon vilja och motsträvighet emot varandra, alltsammans nu under deras egen Compasition, vilka med handeband inför Rätta förentes, här efter varandra att tillbörlig heder och tjänst bevisa, och den, som härefter förorsakar någon oenighet i ord eller gärningar, skall vara förpliktad till Kyrkan - 10 dr. smt. att giva, och därtill bli efter Lag straffet, som gärningen efter ordet kunna bliva fällda till.

§  3
Olof Persson, klockare och hans hustru Anna Olofsdtr, boendes uppå Kyrkovallen, hava sig emellan i prästen Hr. Erich Calicius närvaro, ett oryggeligt Testamente gjort, emedan de barnlöst folk äro, att vilkendera av dem längst lever, skall all deras lilla lösa och fasta avlinge Egendomen njuta och behålla, utan något klander av bägge deras arvingar, vilket deras gjorda Testamente Rätten prövade skäligt, och dömde det kraftigt och fast att stå, helst emedan all deras egendom deras avlinge är.

§  4
Östen Andersson i Brattfors och hans hustru Anna Andersdtr hava sig emellan ett Testamente gjort, som till vidare 1:a. gången uppbjöds.

§  5
Den hus och Jord i Hörnsjö som Matts Andersson och Olof Pålsson köpt i samma by, uppbjöds nu 1:a. gången.

§  6
Den Jord i Hallen - 5 sel. som Olof Larsson i Långed till Zackris Jonsson i Hallen haver sålt, uppbud nu 3:e. gången.

§  7
Såsom det trovärdigt bevittnades att Sal. Erik Eriksson i Rönnholm som målsman har förbytt Britha Pedhersdtrs Jord i hennes omyndiga år från Rönholm till Aspeå, vilken Jord hennes föräldrar i Rönholm har åbott, och begär nu tillika med hennes man Jonas Larsson få tillträda och samma byte ej hålla vilja.
Resolution: Efter det 16:e. Cap. av Jordabalken har Jonas Larsson med sin nu nyligen undfångna hustru tillstånd att träda till sin arve jord i Rönholm, emedan hennes föräldrar där förr har bott och Erich Ehrsson behålle själv sin Jord i Aspedh.

§  8
Emellan Lögdeå och Aspeå avsades Tolvmanna Syn i Laglig tid att ske, som dem åtskilja skall med Rå och Rör, emedan de tvista om skillnaden, och några slåttägor, välförståendes, att ingen Urminnes hävd kväljas må.

§  9
Kyrkoherden, Vördige och Vällärde Hr. Daniel Solimontany angav för Rätten att en gammal kvinna inhyses på Kyrkovallen, Helga Russdtr vid namn, har för honom kungjort att en gift bonde Erik Olofsson i Djupsjö haver St. Marie tid om en natt i en stuga på Kyrkovallen gått ifrån sin säng till sin tjänstepigas Karin Tomasdotters säng om morgonen sedan han ut hade varit, legat där vid pass en timma, sedan upp stått och i sin egen säng sig lagt. Detta nu Helga för rätten och bekänner och säger sig höra dem talas vid i pigsängen, och tyckte intet annat kunna höra ände olovlig gärning tillhopa bedrev. Erich Olofsson bekände att han lade sig i hennes säng, av orsak att då han in kom var frusen och själv en skarpan eller hård säng hade. De bägge var för sig särskilt på tvenne dagars examinerande och allvarsam förmaning till sanningens bekännelse, på det högsta neka för olovlig gärning tillhopa, som han besynnerlig med hand å bok tillbjuda sin livliga ed avlägga, därför oskyldig vara. Han bekänner fuller - 3 Tolvöres-stycken till Helga sedan givit, att han sådant intet skulle utföra, och sig i någon vidlyftighet föra. Men såsom både han Erich och tjänstepigan stadigt för gärningen nekar, och det betygas att han i sitt giftostånd på 40 år tillbaka, så väl som i sin ungdom har härtill hållet sig obesmittad. Kunde därför Nämnden dem till gärningen icke fälla, utan kände dem efter domar- regler för varandra fri, till dess bättre skäl framkomma som dem till saken binda kunde