Nml.  1675 den 29-30 mars.       Crono Bef.man Hans Olsson i Johan Persson Hööks ställe.

§  1
Östen Andersson i Brattfors och hans hustru Anna Andersdtr har sig emellan ett Testamente gjort att den som av dem längst lever, skall all deras egendom besitta, vilket nu 3:e. gången uppbuds.

§  2
Det Testamente som  hustru Brita i Ängersjö till sin son Olof Eriksson ibm. i löst och fast haver gjort, uppbud 1:a. gången.

§  3
Håknäs, Öre, Norrby och Sörby Byamän ingåvo skrifteligt besvär över Umeå Stadsborgare att de en del understå sig, utan lov och minne med skötar och nät fiska på deras fiskevatten som de skatta, så ock vid Snöan, Husskäret och Kråken som de årligen måste göra Taxan för. Och emedan bemälda Umeå-borgare nu icke tillstädes äro, remitteras ärendet till Borgmästare och Råd i bemälda stad, med begäran att de vederbörande förbjuda, att göra skattboendena på sina skatte vatten någon förfång, var de sådant vidare göra tillätes de boenden som det 25 Cap. Byggninga Balken förmäler, ifrån dem fiskeredskapen taga och till Rätta sätter.

§  4
Det Testamente som Margreta Esbjörnsdtr i Norrbyn till sin broder Olof Esbjörnsson har gjort i lösöret dömdes kraftigt, men fastägorna belangande uppbud 1:a. gången.

§  5
En gammal piga, Sigrid Tomasdtr i Långed, har till sin broders son Tomas Persson i samma by Testamenterat all sin lösa egendom och en slått-gärda, för det han henne en lång tid haver fött och intill dödsstunden folat, som hennes upprättade skrift av den 22 nov. 1674 vidlytigt utvisar som av pastori Loci och andra gode män verifierat är. Och emedan ingen däremot sade, och bemälde Tomas är närmaste arvtagare, därför dömdes bemälda hennes gjorda Testamente kraftigt och oryggligt att stå, och ingen må därpå klandra.

§  6
Alldenstund Mikael Erikssons söner i Örsbäck, Lars och Olof, ej är nöjda med det byte som hållet är efter deras Sal. Fader, föregivandes att modern många saker under döttrarna, sig själv och andra, undanstucket har, som nogsamt i sanning befanns. Att därför blev det av Härads Rätten avsagt som det 15:e. Cap. av Ärvda balken förmäler, att av opartiska gode män ett nytt byte upprättas, skall egendomen återbäras och ånyo jämkas och lotterna förbättras, som midre vara kan. Därmed parterna och vara benöjda.

§  7
Olof Eriksson i Mullsjö för sin fattigdom skall uppge 12 sel. Crono Jord i samma by, tillbaka under Cronan, emedan han och för dess ofruktsamhet och höga skatt ej mäktar den längre uppehålla och sköta.
Sven Olofsson i Brattsbacka begärde samma Jord emottaga, där han därpå någon förmedling njuta finge, vilket ödmjukeligast av Härads Rätten under Hr. Gouvernörens resolution remitterades.

§  8
Hustru Anna, Sal. Mikael Erikssons i Örsbäck, har Testamenterat till sin måg, Olof Larsson och dottern Brita, all sin lösa egendom för det de henne till döddagen föda och syta skola, vilket Testamente 1:a. gången uppbudes.

§  9
Olof Larsson i Långed haver Anno 1644 försålt till Sal. Zackarias Tomasson i Hallen  5 sel. Jord i samma by för 33 1/2 dr. kmt. som de Zacharias sedermera till sal. Anna Andersdtr. i Hallen testamenterat haver, som fastebrevet av den 15 aug. 1646 utvisar, och enedan bemälta köp på 30 år har stått oklandrat, som sedan är lagbudet och Lagståndet. Varför dömdes det nu kraftigt och fast att stå och därpå konfirmationsbrev givas.

§  10
År 1634 hölls arvskifte efter Salig Algot Svensson i Hyngelsböle, då bekom hans granne Erik Larsson efter 10 mk. eller en stång Jord i samma by i sin gälds avbetalning, nämligen för 77 dr.kmt. Samma Jord har Erich Larssons son Olof Eriksson här intill brukat, och lagliga bördemännen hembudit. Och efter rätte böredman Östen Persson i Hyngelsböle sedermera med sitt givna köpabrev, Jorden till Oloff Ersson sålt haver. Fördenskull dömdes de summa - 10 marker Jord under honom Oloff Ersson att besitta, bruka och behålla, till evärdeligt oklandrad egendom, och på henne av detta dato stadfästelsebrev bekomma, helst emedan hon är fullbetald, och därutinnan inte något hinder.