Nordmaling 1677 den 5 mars
Bef.man Johan Höök.

§  1.
Länsman Pehr Östensson i Levar, uppsade sin tjänst till socknen. Allt därföre pålades allmogen förse sig om Länsman och Gästgivare i dess ställe för Cronans beställningar och den resandes skull, att därmed riktigt nu tillgå och avlöpa.

§  2.
Skräddaren sal. Johan Andersson har testamenterat sin hustru Kerstin Jönsdtr efter sin död all dess lilla lösa egendom, som de tillsammans hava. Och såsom bemälda egendom prövas vara avlinge, varföre dömdes samma Testamente kraftigt att stå för bemälda hustru Kierstin i hennes livstid. Men där som något av egendomen efter dess död lämnas dels arvingarna emellan sal. Johans två delar och hustru Kierstin tredjedelen som Lag förmäler.

§  3.
Herman Mårtensson i Gräsmyr lät 2:a. gången uppbuda 9 1/2 sel. Jord samt gården med alla dess tillagor i Torrböhle, som han köpt har av Zackarias Larsson ibm. för 102 dr. 16 öre kmt.

§  4.
Olof Larsson i Örsbäck lät 2:a. gången uppbuda den hus och Jord som han köpt har av Olof Mikaelsson ibm. för 150 dr. kmt. vilket köp brodern Lars Mikaelsson  samtyckte, eftersom han åboer halva hemmanet.

§  5.
Hu. Anna Mikaelsdtr i Långed uppsade edgäld sitt hemman till sina kreditorer, där som närmaste bördemän i rättan tid sina fatalia, vilket hemman bördemännen första gången hembudes.

§  6.

Handelsmannen i Uhmeå Stadh, välbemälde Östen Östensson lät 3:e. gången uppbuda 7 sel. Jord med gården, som han till pant haver av Erik Persson i Bredvik för någon post penningar. Item 3:e. gången tillika med Nils Zackrisson i Hallen 4 1/2 sel. Jord, som de bägge....under pant hava av Johan Tomasson i Levar för 50 dr. kmt. samt 9 marker Jord som andra gången uppbudes pantsatte till bemälde Östen för en post penningar av Pehr Hansson i Bredwik tillhörig och därsammastädes belägna.

§  7.
Abraham Esbjörnsson i Norrbyn ( Nårbyen ) tillstår vara skyldig bemälde Östen Östensson - 81 dr. 16 öre kmt. och som Östen till säkerhet pantsätter så mycken Jord i sitt hemman ibm., som på samma penningsumma kan belöpa, vilken honom eller bördemännen 1:a. gången uppbudes.

§  8.
Det Testamente som hustru Brita i Ängersjö ( Britha i Ängersiöö ) till sin son Olof Eriksson ibm. gjort har, bestående i dess fasta och lösa egendom, uppbudes nu 3:e. gången.

§  9.
Erik Eriksson i Lögdeå tillstod sig vara skyldig uppå Båtsmansståndet - 100 dr. kmt. till Jöns Bertilsson i Ovansjö och Ahrnäs sn. som Erich Erichsson av Härads Rätten sliter betala på fem års tid sedan som Båtsman lejd blev.

§  10.
Blev av Härads Rätten uppsagt att Matthias Andersson i Hörnsjö njuter sin sal. broders Kristoffer ( Christopher ) Anderssons båtsmansstånd för sig och sitt hemman sätta och däremot .......ges Matthias betalar Kreditorerna och arvingarna samma Båtsmansstånd.

§  11.
Efter avlagd Ed av Lars Mikaelsson Frisk och Zackarias Nilsson Thörnbohm, Crono båtsmän, vittnade att Båtsman Per Persson Styff har testamenterat till sin hustru, hu. Sofia sitt resterande båtsmansstånd, vilket skedde i Stockholm 1676 om våren, före skeppsflottan utgick från Stockholm. Och såsom detta Testamente för ............. varför dömdes det fast och kraftigt att stå för sal. Pedhers hustru. Arvingar: Halvparten till Moder och halvparten till Sam Syskone ? sal. Pedhers två delar och dess hu. tredjedelen att ärva efter Lag, välförståendes därav betydlig gäld först betalas.

§  12.
Efterskrivna har varit tionderäknare, vilka nu uppsäga sin tjänst, och äro obligerade för de åren de tjänt hava, ingiva en viss längd uppå dem som ha befunnits otrogna med tionde levereringen och provat och dem fördöljt skola, och Läns och Tolvmän göra en specifikation på dem som tillkommande sommar antaga samma tionderäknar-tjänsten, vilka rättrådeligen skola räkna och pröva tionden. Dessa följande män varit tionderäknare, nämligen: Erik Eriksson i Lögdeå, Matts Pålsson i Agnäs, Olof Larsson i Aspeå, Matts Andersson i Hörnsjö, Olof Eriksson i Hyngelsböle och dess Kamrerare

§  13.
Cronans Båtsman Herman Olofsson har försuttit Tings-stämning att svara till handelsman Östen Östensson i Uhmeå käromål, varför blev han saker att böta efter Lag och Calmare Resess - 3 mk. treskiftes.

§  14.
Johan Nilssons son i Djupsjö absenterat sig ifrån skjutsningshåll och efter han därutinnan utan laga förfall fanns brottslig, blev han efter Gästgivar ordinantien saker att böta- 3 mk. treskiftes.