Nordmaling 1678 den 26-27 aug.
Befallningsman Johan Persson Höök.

§  1.
Vad sig vidkommer de 27 dr. kmt. som Per Jonsson i Torrböle sin lön fordrar av sal. Ländsman Östen Perssons arvingar i Levar, som på bytet efter honom i åtskilliga vidörar blev avsagt, och sönerna Östen Östensson och Per Östensson sig emellan tvista och ej vilja tillstå vilkendera bemälda lösören hava emottaget, ej heller kan Rätten ernå byteslängden dem emellan. Alltså blev av Rätten avsagt att Pehr Östensson som sitter på gården och hemmanet, så och mestadels husgeråds-sakerna om händer har, blev pålagt de 22 dr. kmt. betala och söka sina medarvingar det bästa han kan. Modern som malttunnan av Pehr Jonssons har tagit, bör och den betala och söka sina barn eller medarvingar det bästa hon gitter.

§  2.
Befalldes Ländsman Per Östensson att stämma dessa efterskrivna, nämligen: Matts Olsson i Mjösjö , Matts Hindriksson i Armsjön, Jacob Larsson i Bjärten,  Abraham Abrahamsson i Öndskasjön till nästa Ting, att de då tillstädes äro med sina skäl och skrifter hur de inkomna äro på Nordmalings fjällen.

§  3.
Dato insinuerades i Rätten en köpeskrift daterad den 5 april 1675, sålunda förmälandes att Erik Persson i Bredvik , som för den hårda och svåra tiden måste bortsålt och upplåta sitt hemman ibm. till handelsmannen i Umeå Stad, Välbemälde Östen Östensson, bestående av 7 sel. Jord och gården därefter för 200 dr. kmt. Och emedan bemälde Jord och gård är för Laga och Rätta uppbjuden och lagstånden och intet klander på något sätt befanns, varför köpet av Härads Rätten fast och kraftigt att stå inunder bemälde Östen Östensson till evärdigt oklandrat egendom, att därmed handla göra och låta som Sveriges Lag och Kungliga Förordningar kunna innehålla och förmäla

§  4.
Per Jonsson i Torrböle med sin hustru, hu. Katarina Nilsdotter kommo för Rätten och insinuerade en Testamentsskrift nästlidna den 16 febr. daterat, som de sig emellan har upprättat i Kyrkioherdens och gode mäns närvaro, varutinnan de anmäla, att den som av dem längre lever, skall all deras lösa och fasta egendom oklandrat njuta och behålla emedan de barnlöst folk äro. Och emedan all deras egendom består i avlinge gods, varför dömdes av HR. deras upprättade Testamente kraftigt och fast att stå, helst emedan Lagen sådant gillar och medhåller.

§  5.
Hemmanet i Lefwar som Johan Tomasson ibm. har till Cappelanen, vällärde Hr. Erich försålt, uppbjöds 2:a. gången