Nordmaling 1679 den 30 augusti
Bef.man Johan Pehrsson Höök.

§ 1
Handelsmannen i Uhmeå Stadh, Välbemälde Östen Östensson uppbjöd 3:e. gången så mycken Jord för 81 dr. 16 öre smt. som Abraham Esbjörnsson i Norrbyn ( Nordbyen ) nu skyldig är.

§ 2
Örsbäck Byamän övertygades av tvenne synemän såsom vittnen, det de och tillstå hava överbyggt hela Afuan till Laxfiske Byamännerna i Torrböle som ligga ovanför i samma älv taxerade till praeiuditz, varför hava bemälde Öhrsbäcks Byamän efter 154 av Byggninga Balken av all pålagde fylla allan skada och med 3 mk. smt. till treskiftes.

§ 3
Cappelanen, Vördige och Vällärde Hr. Erich Calicius, lät åtskilliga köp och kvittobrev insinuera, vilka förmäla att Johan Tomasson i Levar har av fri vilja och berått mod till honom försålt 28 mk. Jord i Lefwar för 2 dr. marken smt. Det gör tillhopa 56 dr. smt. och gården därefter för 80 dr. smt. såsom Jorden och gården är Lagbudna och Lagstånden och ingen köpet klandrat, varför dömdes bemälda 20 marker Jord och gård i Lefwar in under Vördige Hr. Erich, hans hustru och efterkommande arvingar till evärdelig, oklandrad och välfången egendom besitta, bruka och behålla eller och därmed ha makt att handla, göra och låta som Sveriges Lag och Kungliga Förordningar kunna innehålla och medgiva.

§ 4
Cronones och andra hustru Annas sal. Per Eliassons änkas i Håknäs uppböd hela hennes Creditors hemman .......1:a. gången, näste bördemännen till inlösen.

§ 5
Kyrkoherden Vördige och Vällärde Hr. Daniel Solimontanus, angav att Sjul Olofssons barn om 4 1/2 år gammalt nu i denna sommar i Afuan är omkommit, begärandes att rannsakas måtte vem (som) är orsak till dess död. Fadern till barnet Siul Olofsson berättar att i hans hustrus och hans frånvaro haver lämnat barnet hemma i gården medan hon var efter en lövsäck till skogen. I hennes absens har barnet gått till grann hustrun, Båtsmans Herman Olofssons hustru ( Marta ) Margareta Eriksdtr , vilken som hon själv bekänner har tagit barnet med sig tillika med sitt eget och rott över älven till en kvarn och medan (hon) till-lagade kvarnen satte hon sitt eget barn om 1 1/2 år hos sig i kvarnhuset och de andra ragerade in och ut genom dörren och allena gått ut på älvbacken som löper tvärt utför därest det vid båten har fallit i älven, och hu. Marta fann det strax igen dött i vattnet hos bemälde båt. Såsom bemälde hustru Martha utan föräldrarnas vetskap har tagit barnet med sig i båten över älven till kvarnen och inte vårdade sig om barnet och alltså kännes hon av Härads Rätten efter det 2:a. och 7:e. Cap. av Dråpmåla Balken likaledes för sin försummelse plikte Våda och Bot, nämligen 20 mk. smt. ??   Målsägandens egen sak för det övriga remitteras av poxam Ecliciasticum

§ 6
Alldenstund Mats Andersson i Hörnsjö på sista Ting begärde dilation till detta Tinget att förskaffa sig vittnen tillstädes, om den tillägnelse som hade sin hustru: syster Karin Mattsdtr påfört har att han skulle ha stulet av hans svärmoder 28 Rd. och 5 caroliner, men såsom han nu med vittnen inte kunde bevisa eller binda henne till saken, varför blev han Matts efter 20 Cap. av Tingsmåla Balken sakfälld att plikta 40 mk. smt. och hu. Karin erkännes fri.

§ 7
Härads rättens slut emellan hustru Karin i Hummelholm och Matts Andersson i Hörnsjö, att hu. Karin eftersätter i sin sal. faders Båtmans förnötande av halva hemmanet på 6 år 12 dr. kmt, det övriga betalar Matts henne sin del i hus och Jord och bliver vid hemanet i Hörnsiö att behålla