Nordmaling 1679 den 12 mars.
Bef.man Johan Persson Höök.

§ 1
Hemmanet Levar som Johan Tomasson ibm. har till Cappellanen Vällärde Hr. Erich Calicius försålt, uppbud 3:e.gången.

§ 2
Lars Siulsson i Afwa,  ( Ava ) som är förmedelst Kongl. Donationsbrev under frälses frihet och villkor Capiteins Manhaftig Pehr Olsson Ströms fribonde, pålades honom all Båtsmanstunga och besvär, för alla åren som kunna restera, och det tillfölje av Riks Råds och Riks Admiralens Greve Nils Brahes förordning av Dato den  - 9 feb 1665 samt Gouverneurens HögwälborneHr Carl Sparres  IMMISSION, sedan skola Läns- och Tolvmän förnöja Lars Siulsson som honom Båtsmannen pålagt hava.

§ 3
Anbelangande de - 2 1/2 sel. Jord i Sunnansjö som en änka hu. Margareta ( Märith ) för 25 dr. kmt. pantsvis på 20 års tid har åbott och där på knekten förmått, så kunde Härads Rätten ej annorlunda parterna emellan sluta, utan bemälda hustru Märith för de 25 dr. i knekten bör tillsätta till hustru Katarina ( Karin ) i samma by som sin man för hemmanet utsatt och efterlejt allena för 5 sel. med de ovanstående - 2 1/2 sel. som hustru Märith åbodde

§ 4
Olof Larsson i Bergsjö tillstår inför Rätten vara skyldig till Anders Pålsson i Agnäs 7 tunnor Råg och till Pål Pålsson ibm. 1 tunna och 3 skäl Råg som honom pålades till dem oväjerligen Restituera och avbetala.

§ 5
Insinuerades i Rätten en Testaments-skrift daterad den 21 Martii 1675 förmälandes, att hustru Brita Persdtr i Ängersjö ( Britha Pehrsdtr i Ängiersiö ) har testamenterat under sin son Olof Eriksson ibm. all sin lösa och fasta egendom till etthundra dalers värde i kmt.  Och därför skall han henne i livstiden väl sköta och föda, och när så Gud behagar henne ifrån världen kalla, låta henne hederligen komma till graven. och emedan detta Testamente är lagbundet........... (fastställdes detsamma).

§ 6
Herman Mårtensson i Torrböle lät 3:e. gången uppbjuda 9 1/2 sel. Jord ibm. som han köpt har av Zackarias Larsson ibm. för 160 dr. kmt.

§ 7
Alldenstund Olof Larsson i Brattsbacka ( Brassbacka ) har utan sina styvbarns egendom på bytet bekommit barnfödan, allt därför tillförsäkran sätter han nu all sin hus och Jord barnen i underpant för deras egendom, där han lösörena  ej förmå kan dem restituera, vilken hus och Jord i Brassbacka och Bergsjö honom 1:a. gången uppbjöds.

§ 8
Hustru Anna i Långed lät 2:a. gången uppbjuda 9 sel. Jord ibm. som hon av Per Tomasson och hans son Olof Persson Klåckare köpt har för en post penningar.

§ 9
Olof Eriksson, tolvman i Hyngesböle har mot förbud låtit sin son Lars Olofsson av landet resa. Borgaren i Uhmeå, Östen Östensson honom avfört med sitt gods och lämnat honom där Söder i Stockholm eller däromkring. Och såsom Olof Ersson sådant icke undfalla kan, han ock som en Edsvuren bort försvara statuter och ordningar och själv dem violerat, varför och till följe av Landshövdingens, sal. Ivar Nilssons förbud av dato den 2 aug. 1644 och som på vart Ting är autoriserat, blev Olof Ersson pålagt för sin förvilja mot påbud gjorde först att böta...........och sonen Lars Olsson tages under Kungl. Majts. brev för lösdrivare.

Drängen Östen Persson i Öre tagit tjänst av sin Morbroder Östen Östensson i Levar,  som är borgare i Umeå, vilken borgare bemälde dräng hos sin Moder i Lefwar by håller och intet kommit ut ur socknen, som Nämnden vittnade. Rätten förbjöd ytterligare drängen av socknen resa.

§  10.
Samtliga Tolv Edsvurna i Nämnden anklagade Ländsman Per Östensson i Levar, att han har dem på Kyrkovallen nästlidna höstas, över-drucken överfallit med smädeord när de var  på sin ämbetsplikt att beställa Cronones ärenden, kallade dem tjuvar, som han nu för Rätten tillstår sina ord återkallar och bads för. Och såsom han sig högeligen med tårar ångrar, och åklagarna på sistone bad för honom, varför blev han efter 43 Cap. Tingsmåla Balken och 32 cap. Rådstu Balken, saker att böta för var Tolvman - 6 mk. smt.  löper 72 mk. treskiftes.