Nordmaling 1680 den 15-16 mars.
Bef.man Johan Pehrsson Höök.

§ 1
Per Svensson i Sörbyn ( Söderby ) uppsade 5 sel. Jord och Jonas Esbjörnsson i Norrbyn 4 sel. av sina hemman under Cronones öde, som 1:a. gången uppbjöds.

§ 2
Ländsman Per Östensson i Levar angav en gift Crono Båtsman, Olof Mikaelsson i Örsbäck som har lägrat en Kåna benämnd Kristina Persdtr, barnfödd i Långeedh, ogift, och med henne barn avlat, som de bägge nu inför Rätten frivilligt bekände. Varför, och till följe av kungl. Straffordinantien, sakfälldes han Olof Michelsson att plikta - 80 dr. smt. treskiftes. och Kånan efter högbemälde Ordinants Plikte med kroppen, efter hon inga medel äger böterna att fullgöra.

§ 3
Såframt Båtsman Erik Tomasson i Långed, som förmenas vara med döden avgången, alltså då all bevislig gäld är avvittrad, njuter hans änka hustru Anna av båtsmansståndet nu villgodo - 30 dr. kmt. sedan av oskifto efter ståndet och andra befintliga lösören sin Sorgesäng och Nerge-gåvor ?  Vad över bliver delas i tre, änkan tager 1/3 parten och Båtsmannens far- och morbröder tvådelarna, Morbrodern tager därav 1/3 parten och farbrodern 2/3 delarna efter Lag.

§ 4
Nils Zackrisson i Hallen kände sig skyldig till borgmästaren på Härnösandh, Välbemälde Olof Abrahamsson efter sluten räkning - 73 dr. 18 öre kmt. vilket honom pålades fördeligast betala, dock så att Cronones Rätt förtjänar sin framgång.

§ 5

Det Testamente Per Tomasson i Långed till Per Larsson ibm. gjort har uppbjöds 1:a. gången.

§ 6
Insinuerades en Testaments skrift dat. den 25 augusti 1679, varuti hustru Karin Joensdotter Sal: Anders Joenssons i Affua efterlåtne, haver förmedelst den vårdnad och skötsel hennes styvson Er. Andersson och Sonehustrun i sin ålderdom gjort och vist haver,  honom testamenterat all den egendom, som henne tillhörigt  och hon med sin flit i välmakten förvärvt haver. Skall ock Erich Andersson icke mindre vara obligerad efter den Sal: quinnans död henne hederligen och väl till graven befordra, det han sedermera efterkommit och henne uti Grundsunda Kyrka begrava och insätta låtit, som av Pastor Loci, som Testamentet underskrivit och andre trovärdige vittnen  ?., emedan Testamentet är Lag likmätigt och han Erich Andersson quinnan till gott nöje i livstiden befordrat och sedermera efter hennes död hedersamligen till graven komma låtit. Varföre dömde Härads Rätten Testamentet kraftigt och fast att stå inunder honom Erich Andersson och hans hustru till evärderlig Egendom och ingen må därå klandra.

§ 7
Dato presenterades en Testamentsskrift som Anders Hermansson, före detta Cronones Soldat, till sin hustru Helena Eriksdtr. gjort har. Datum den 17 nov. 1676 att hon och henes barn all hans lösa egendom efter hans död behålla skola, och efter Testamentet är Lag likmätigt och egendomen hans avlinge gods. Varför dömdes det fast och kraftigt att stå under bemälda hustru Elin och hennes barn. Men dör hon före honom, då ärver han Anders med barnen efter Lag och ingen fördriste sig därå klandra vid domkvals plikt.

§ 8
Olof Eriksson i Gåsnäs och Nordingrå socken igenom sin fullmäktige Gevaldigern Joren Josefsson, anklagade Johan Larsson ifrån Bredvik och hans kamrat, kyrkoherdens Vördige Hr. Daniel Solimomtanus dräng, Jonas Algotsson ( Joen Allgotsson ), att dessa vid sin resa från Härnösands marknad i förlidne höstas 1679, till nattläger landat i Norrfällsviks hamnen, därest han Olof Erichsson sin sjöbod hade, och där uttog och honom avhände en Järngryta, vilket de nu bägge tillstå sig tagit emedan de ingen gryta ägde att koka i, och emedan de grytan inte kvarlämnade efter sig utan förde henne hem med sig till Nordmaling, vilken gryta framhades och värderades till 16 öre smt. Varför kändes de brottslig för sådan stöld, får omskrivne Målsäganden sitt igen, och sedan plikta tredubbelt så mycket som tjuvnaden är värderad för, nämligen - 6 mk. smt.

Förutom grytan har och Joen Algotsson bortstulit i samma bod som grytan stod följande saker, nämligen: ett utan-lås, ett st. bandhake och en tolft tunnbotten-bräder, vilket värderades till 16 öre smt. Pliktar i lika motto, sedan han Målsägaren sitt igen betalt haver, tredubbelt Högbemälde Kungl. Straffordningens, som är  ? Silvermynt - 6 mk. till treskiftes