Nordmaling 23-24 mars 1783

 

§ 1

Matts Andersson i Hörnsjö beklagade sig att han för Zackarias Larsson i Torrböle har levererat 27 dr. 20 öre kmt. i Lagmans och Häradshövdine penningarna, dem han intet kan utfå i Fjärdingen, ty de säga sig betalt till Zachris Larsson, som drunknade uti återresan ifrån Härnösand år 1677 då han intet bemälde penningar kunde leverera, alldenstund Lagman förr var avrest än han kom. Nu begär han sitt igen, antingen av fjärdingen eller av Zachris Larssons änka.

RESOLUTION: Fjärdingskarlen sal. Zachris Larssons uppbördslängder måste visa vad han av Fjärdingen för år 1677 uppburit. Det som Rester kan Fjärdingen intet sig undandraga att betala, ty Matts Andersson är för sin person intet skyldig svara till någon Rest, ej heller någon avkortning att göra på 1678 års uppburna utlagor för det som Zachris Larsson för år 1677 kan ha uppburit mera än honom borde, där något sådant skulle kunna bevisas. Det Befallningsman bäst kan rätta vid sina Räfts Ting och clarering med allmogen.

 

§ 2.

Olof Olofsson i Ledusjö lät inprotocollera till all görlig försäkran en klar obligation på 26 dr. kmt given av Per Johansson Orre Cronones Båtsman, att njuta sin betalning av något hans tillfallande arv här i Nordmaling efter föräldrarna i Orrböhle, var han dem överleva skulle.

 

§ 3.

Lars Persson i Hummelholm kärade till sin granne Per Eskilsson om lag uti fångande av en Björn som Pehr Eskilsson sedermera fällt, begärandes sin andel av djuret. Pehr Eskilsson svarade Lars Pehrsson varken djuret rest, kringränt eller fällt, utan allenast i 2 dagar följt efter djuret, sedan gick i bygden att sömma skor. 14 dagar efter att Laget var, allt kommer han till skogs, kringränner djuret som han intet annat märka kunde, in i Novembris 1682 och åter Kyndelsmässotiden år 1683 slår han Björn, om det var samma djur eller intet kan han icke säga.

RESOLUTION:  Emedan Laget icke kan räknas över tredje dygnet och Per Eskilsson ringat Björnen 14 dagar sedan spåren första gången övergavs, så att man icke säkert vet om det varit densamma, ty är skäligt att pehr Eskilsson som denna Björn ringat och slagit, njuter honom allena för sitt arbete och för sin egen vågan.

 

§ 4.

Erik Olofsson i Hyngelsböle kom för Rätten och tillkännagav att hans föräldrar nyligen genom döden avgångne och syskonen långt härifrån, så att de hemmanet icke emottaga kunna, ty begär han emottaga hemmanet på eget äventyr med egen kostnad, och icke det bebruka såsom en Landbo i oskiftat bo.

RESOLUTION: I förmågo av Kungl. Resolutioner bör en av syskonen svara för hemmanet, att det icke på något sätt kommer i vanbruk, och som Erich Olofsson närmast vid handen och bekvämligast är sin sal. Faders hemman i Hyngelsböhle emottaga, att svara till alla utgående Utlagor till Cronan, ty kan honom intet vägras, dock de andra syskonen i deras arvsrätt alldeles oprejudicerade.

 

§ 5.

Hustru Kerstin Nilsdtr i Torrböle kärade till sin granne Erik Andersson om ett änge vid namn Ågiellan, därav han årligen kan få 2 lass hö, vilken äng Zackarias Larsson som henne hemmanet sålde för 8 år sedan, pantsatte till Samuel Samuelsson vars hemman denne Erich Andersson åboer för 3 skäl korn. Nu begär hon få änget under sitt hemman igen, som så länge varit därifrån. Erich Andersson svarade, då han får igen det som för änget är givet, så släpper han henne gärna. Kan intet framvisa för hur mycket han är pantsatt, dock tillstår han Zachris Larsson hava upplåtit grannen sitt arbete för 3 skäl korn. Änkan menar änget länge varit betalt genom den nytta han av änget haft är en gammal äng. Erich säger ängen ligga utom byskatten och en uppröjning vara. Zachris föräldrar har det uppröjt.

RESOLUTION: Emedan Änget är uppgjort av utmark, och pantsatt till grannen inom byskatten, ty finner Rätten skäligt att där hustru Kierstin vill ha Änget igen, må hon det inlösa för hälften så mycket som det är utsatt för, det övriga vare uppmätt uppnått i avbergs lön i 10 års tid.

 

§ 6.

Hustru Anna Abrahamsdtr, sal. Zackarias Larssons änka kärade till hustru Karin Andersdtr, sal. Olof Pålssons änka om en bössa, varav detta Rättens utslag var:

RESOLUTION: Där icke Olof Påhlssons huvudbönder själv före detta bössan igen fordrat, som likväl synes skett vara, må de henne själv svara, emedan Olof Påhlsson är för deras skull tagen, helst efter han ock den övriga räkningen måste från sig leverera.

 

§ 7.

Olof Jacobsson i Brattfors klagade att han på Kyrkovallen söndagen före Fastlags söndagen är av Per Olofsson i Håknäs och Jacob Isaksson i Mo överfallen, säjandes det han uppburet på Socknens vägnar en hop pänningar och intet gjort socknen gott, stötte och skuffade honom. Jacob Isaksson svarade sig ingen beskyllning till honom gjort, utan som han tid efter annan varit till Vederlagen, och på socknens vägnar uppburet betalning för skjuts och gästning, men största delen av socknen för sin skjuts är obetald, sade han; Gud vet vart pengarna tager vägen som I uppburit, det vore intet för mycket att I gjorde reda därför, och socknen finge njuta något därav,  vilket icke allena han utan allmogen tala och begära. Nekar honom skuffat Olof Jacobsson.

RESOLUTION: Olof Jacobsson jämte de andra som något uppburet av Vederlagen på Socknens vägnar, skola därför göra riktig räkenskap, först i Sockenstugan, sedan skall ock räkningen uppvisas vid Tinget att där igenom-ses.

 

§ 8.

Per Samuelsson i Aspeå kärade till Erik Eriksson i Lögdeå om en stång Jord i Aspe som han har i Olof Olofssons hemman, begärandes det få inlösa, emedan han en utbyssman är och där någon Jord av samma hemman har. Erich Ersson svarade Jorden intet vara hans, utan henne allena i underpant har av ( Märith ) Margareta Olofsdtr, som sitter på det övriga hemmanet. Pehr begärde att de måtte honom lösa, efter han intet kan vara behållen på så liten Jord. Märith svarade, att den Jord Pehr har, är intet hennes börd, utan sade den vara av ett annat hemman.

RESOLUTION: Hemmanet måste hållas tillhopa och där Erich Ersson vill ha någon underpant av Märith i Aspe, behålle antingen hela hemmanet och det bruka, eller låta Märith det själv helt oklyvet bruka, emedan det alldeles strider emot Lag så uppdela hemman, helst av Utbyssmän.

 

§ 9.

Samuel Samuelssons hemman i Torrböle bestående av 9 sel. hus och Jord, som Erik Andersson tagit att inlösa utur gäld och emot börds rätten syta hans änka efter upprättat accord, uppbud 1:a. gången.

§10.

I Olof Erikssons  ställe i Hyngelsböle antogs till Tolvman Erik Olofsson ibm.  I Johan Larssons ställe i Bredvik, Per Hansson ibm.  som avlade sin Nämndeman