Nordmaling 1684 den 22-23 febr.
Befallnings man Johan Persson Höök.

 

                                                                 §  1.

Berättades av Läns och Tolvmän att Tredjemänner i denna Socken har varit 18 st. Halvparten gingo till Gränsiö, den andra halvparten blev hemma och kom ingen vart. Kosten för det hemmavarande manskapet skulle föras till Jämtland, men kom inte länger än till Botha socken. Spannmålen, Nämligen 2 tunnor säd lovade Borhe borna föra till Jämtland, om det skett eller icke, är dem okunnigt. För skjutsen till Jämtland har de gjort Bothe borna gott. Men viktualie sakerna blevo liggandes i Bothe, som merendels blev förskämda och försåldes till sal. Johan Andersson ?? av Tolvmännerna här i Nordmaling. Banden utgjort till fullnad.

 

                                                                 §  2.

Gammalt Öde, Toböle 4 1/2 sel. en utby för sig själv, brukas som inlagda under Hyngelsböle, dock merendels förskuret av älven.  Gräsmyr 14 ¾ sel. skall ligga i en hop för sig själv, alldeles obärgat.  Långed 5 sel. ligger jämte annan Ödesjord i sina skiften alldeles obrukade.

 

                                                                 §  3.

Uppbjöds 3:e. gången 9 sel. hus och Jord i Torrböle som sal.Samuel Samuelsson uppdragit Erik Andersson emot gäldens och sin samt hustruns sytning till dödedagar, alldenstund hustruns fasta ägor där inlagda är. Då framkom åter broders-dottern Brita Johansdtr ( Britha Joensdtr ) och anbjöd sig antaga sin sal. farbroders änka till föda och sytning till dödedagar, och betala Erich Andersson sina utlagda penningar för hemmanet, allenast hon får nu i Vår tillträda Jorden, vilet henne intet vägras kunde efter förra Tingsdomen före Midfastosöndagen kan nedsätta eller leverera fulla penningar till Erich Anderssons inlösen.

                                                                 §  4.

Emellan Per Samuelsson i Aspeå och Olof Olofsson samt Erik Olofsson i Hyngelsböle angående en Kramsilltunna Pehr Samuelsson till dem levererat i betalning för annat gods efter avtal, ty sedan levereringen är skedd, ligger godset å dess vårdnad som det eottaget eller på vars räkning det levererat är.

                                                                 §  5.

Uppbjöds 2:a. gången det testamente som hustru Anna i Örsbäck gjort till mågen Olof Larsson på all egendom så löst som fast, emot föda och sytning till dödedagar, varemot sonen Olof Mikaelsson protesterade, förmenandes intet lagligt varit att Modern de andra barnen alldeles förskjuta skulle och arvlösa göra. Tillbjöd sin kost så väl som svågern, men som Modern intet därtill samtycka kunde att hon på sin ålderdom skulle flytta mellan barnen, och mågen Olof Larsson som förmedelst Testamente för Rätten redan konfirmerat, det mästa av hemmanet lär äga, redan i 9 års tid svärmodern sytt och fött , så befanns skäligt att han vidare däruti kontinuerar mot en skälig betalning bör stå upp.

                                                                 §  6.

Dito kom för Rätten Lars Persson i Hummelhollm och begärde tillstånd att upptaga 3 sel. Jord i Hummelholm som gör halva hans hemman, det han för några år sedan Öde lagt förmedelst sin fattigdom, vilket Rätten honom så mycket mindre vägra kunde emot avgående utlagor, som en sådan partial ödeläggning icke står till att styrkas vad med förra års Ödemål är tillgörandes, lämnas under Hans Exellens Hr. Gouvernörens vidare nådiga behag. I lika måtto begärde Erik Persson i Hummelholm få upptaga 3 sel. Ödesjord ibm. som gör halva hans hemman, som han ock för många år sedan ödelagt, och gavs honom lov på samma villkor som den förre.

 

                                                                 §  7.

Sedan dömt var mellan Olof Larsson i Örsbäck och hans svåger Olof Mikaelsson, Lars Mikaelsson, Per Mikaelsson och Per Larsson angående det Testamente Svärmodern hustru Anna Erichsdtr ibm. gjort till mågen Olof Larsson på all sin egendom, så löst som fast, mot sytning och föda till dödedagar, varemot de andra barnen protesterade, kommo de åter samtliga inför Rätten och tillstodo sig av en god vilja samtycka till detta testamente, emot en stilla eller förlikning, nämligen 1 Rdr. specie som Olof Larsson de andra barnen giva skulle. Ty dömdes hustru Anna Erichsdotters Testamente till Olof Larsson fast och stadigt att stå så i löst som i fast, i kraft av det 14 Capitlet Kyrko Balken.

                                                                 §  8.

Dito kom för Rätten Beskedlige Per Larsson i Långed och med goda skäl bevisade såsom ock de 12 Edsvurna i Nämnden visste i sanning intyga, huruledes han jämte sin hustru, hustru Anna Mikaelsdtr har köpt och sig tillhandlat 9 sel. hus och Jord i Långedh av Per Tomasson på Vallen och sedan Olof Persson Klockare i Nordmaling efter bysens gång 36 dr. kmt. selandet och gården efter värdering, vilka penningar för hus och Jord Olof Persson, som fadern hos sig till sytning haft, tillstod genom sitt givna Kvittobrev den sista penning med den första till fullt nöje vara betalt och fördenskull tillät honom på bemälda köp taga fastebrev. Varför såsom Jorden var Lagbjuden och Lagstånden, penningarna till fullo betalda och ingen därpå klandrat, så dömde Jag och och Nämnden detta köp fast att stå och bemälda 9 sel. hus och Jord, med alla därunder hörande lägenheter i våto och torro, närby och fjärran, in under Pehr Larsson, hans hustru, barn och arvingar till en Evärdelig oklandrad Egendom att njuta, behålla och besitta.

 

                                                                 §  9.

Fjärdingskarlen Erik Persson i Järnäs ( Giärnäs. )      Debet efter Bef.mans Rest skyldig för år 1683  =  342:11 1/2,   Dito för 1682  =  497:25  = Tillhopa  840: 4 1/2.

Credit  Bör njuta till avkortnings, Efterskrivna Jord som är upptagen på frihet för år 1683, Nämligen; Hörnsiö  10 sel,   Noch ibm.  7 sel,   Hummelholm  7 sel,   Brattfors  10 ¼ sel. och Långedh   7 1/2 sel.  =   Tillhopa 41 ¾ sel.     Å 3 dr. kmt. selandet  =  125:8.

 

Fjärdingskarlen Nils Zachrisson i Hallen.                  Debet efter Bef.mans räkning skyldig för år 1681 =  129:17,  Dito för 1680 307:2 1/2,  Nock för 18 1/2 sel. = 55:25  =Tillhopa  492:3 1/2.

Credit  Bör njuta till avkortnins, Nämligen för 1681:  Hörnsiö 7 sel,  Hummelholm 7 sel,  Mullsiö 6 sel,  Långedh 7 1/2 sel,   Brattfors 5 sel,   Nock ibm. Öde 5 ¼ sel.   =  37 ¾ sel.

Å 3 dr. kmt. elandet 113:8.  Per balance fjärdingskarlen skyldig 378:27 1/2.  Summa  =  492:3 1/2.

 

FRÅN SKILDA ANTECKNINGAR:

transport  607:6,   Nock betalt till Jonas Jos(epsson)  16:25,   d:o. 15:-,   2 tunnor Korn å 20:-  = 40:-,   Befallningsman bör svara för Dragons änkan Hustru Margareta ( Märitt ) i Norrbyn efter sin försäkring. Utlagorna för  1676, 1677,  1678, 1680, 1681 och gammalt 9 dr. som bör vara 100:16.    1681 års Skeppshjälp för samma änka  1: 2 1/2.     Inlöst Bef.mans sedel av den 29 Febr. 1679, som här upptages intill dess bevisas att han samma sedel på något annat sätt åtnjutit  = 57:-.   År 1681 påföres Fjärdingskarlen 10 sel. Ödes jord i Hörnsjö som förr Anders Pålsson antagit till bruks på Bef. mans lov, men började där intet, gick därifrån och Fjärdingskarlen inga utlagor fått, därför avföres för Fjärdingskarlen bemälda Jord å 3 dr. selandet = 30:-.    Blir alltså skyldig  498:-.   Än har han tillgodo i Hummelholm 12 1/3 sel.    Nock bör han njuta en R. Niöringar ?? som bef.mans Jonas mottaget 6 dr. kmt.???             Summa  1365:28 1/2.

 

 

Pastor i Nordmaling Vördige Hr. Olof Plantin.

Debet:  1682 års Mantalspenningar  = 34:31 1/2,    Boskapspenningar =  18:1 1/2,    Krigshjälpen av varje 64 mtl. Spannmål Lispund löper 3 Lispund, 50 Lispund som beräknas efter dåvarande Markegång 38 dr. tunnan  =  31:4 1/2,    Skeppshjälpen av vart 64 mtl.  =  2: 29 1/2,    1683 års Mantalspenningar  =  34: 31 1/2,    Boskapspenningar  =  18: 1 1/2,    Contribution var efter varje 64 mtl.  =  24:10,    Crännisgärden ?? 80 mtl. å 10 dr. 16 öre  =  10 dr. 16 öre,   

Credit:  Bef.man kvitterat  = 40:-,    Rester efter 1682 och 1683 års Vederlag som här gottgöres Kyrkoherden, Nämligen; ??? å 8 dr. tunnan efter dåvarande Markegång  =  56 29 1/2.    Per Balans pastor skyldig  = 103:22 1/2.

 

Utlagor är till fullo klarerade dem Fjärdingskarlen bör njuta sin överleverering 1672  = 138:16 öre, ty avskrivs den rest som Bef. man för år 1673 Fjärdingskarlen påför i 1674 års räkning,  =  141:7 1/2.    Fjärdingskarlen Olof Jacobsson i Brattfors göres skyldig 1674 års räkning  =  81:3 1/2,  Nock  =  30:8,  =  111:11 1/2.

Per Balans överlevererat som Bef.man Johan Persson Höök skall sig förklara över  = 135:1  eller Fjärdingskarlen återfå S:a. 246:12 1/2.

Bevisar med Bef.mans underskrivna Räkningar, slutna den 20 Martii 1678 med Bef.mans under kvitterade sig för att även ha klargjort varför emotstående är avskrivet 111:11 1/2.  Överlevererat år 1672 efter Bef.mans kvittens den 9 dec. som minskades finnes av medföljande års Räkning honom vara gottgjort, Nämligen  =  132:28,    År 1675 överlevererat  =  2:5,    S:a.  =  246:12 1/2.

 

Fjärdingskarlen Erik Persson i Järnäs ( Giärnäs ), göres skyldig  efter förra Tingsslutet de 87 dr. som är tagna av  571:19 1/2 Eric Perssons räkning och förda på socken-friheten i Eric Hanssons räkning för 1683 års Contribution. Kan här inte upptagas emedan  1/.  Bef.man vid transporten honom för densamma inte genast debiterat som skett är med den andra Fjärdingskarlen.  2/.  Synes som han genast den avdragit av hans levereringar som skett är med den andra Fjärdingskarlen.  3/.  Tagit kvittenserna av honom varmed han sina levereringar kunde bevisa.  Ovanstående Balance upptager efter Bef.mans egen Restlängd, varför Fjärdingskarlen någon ny test påföres innan bättre upplysning kommer i Rätten.

 

Agår 1 öre på dalern. efter 268 dr. 16 öre för Ödes Jorden honom påfört                                          8:12 1/2

Jonas Josepsson kvitterat                                                                                              30:-

Östen Leman svarar i Räkning för Erich Persson i Giärnäs                                                                   48:-

Pehr Simonsson                                                                                                            30:-

Olof Esbjörsson                                                                                                           10:-

Hr. Erichs änka                                                                                                            24:-

Pehr Kiels                                                                                                                    20:-

Av Ländsman den 26 mars 1684                                                                                  39:-

Ivar Grundel av Ländsman den 21 okt. 1683                                                                                      14:14

Östen Leman bekommet medelst Bef.mans assignation han kvitterat den 19 aug. 1684  100:-

Avgår 1681 + 1682 års Skjutshjälp för Ländsmans frihetsmantal                                    9:-

D:o. 1683 års Brölloppsgärd                                                                                                                  7: 9 ¾

Bef.mans Hans Olofsson Hööks kvittens av den 18 ?  1684                                                                110:16

1683 års contribution för Ländsmans Mantalet                                                                6:-

                                                                                                             -------------------

Summa = 451:2 1/4,  Per Balance Fjärdingsman skyldig 114:17 ¼ ,    Summa           =      571:17 1/2.

 

Fjärdingskarlen Erik Eriksson i Järnäs ( Giärnäs. )

Debet:  Debiteras skyldig för 1683 års Contributions penningar, som honom gottgjorda är på Sockenskrivarens räkning.  Insummerat av räkningen  0: 10 1/2.  Anno 1682 års Rest  0: 27.  S:a. 43: 5 1/2.  = överlevererat 4: 26 1/2.

Credit:  Bevisar sig betalt den 13 april 1682  62: 18 och intet mer uti samma års Räkning njutit än 20: 18, på vilket ställe räkningen finnes ändrad, och som Bef.man i Sockenskrivarens räkning över 1683 års Contribution erkänner sig ha tagit av Erich Erichssons räkning 42 dr. smt. och så avskrives de här  42:-,  2 tunnor korn för inga avförda, Sub credit år 1682 som här upptagas  6:-,  S:a. = 48:-.

 

Fjärdingskarlen Erik Johansson i Baggård.

Debet:Efter Bef.mans Räkning för år 1677 göres skyldig  30:30.  Då bör Fjärdingskarlen Erich Johansson njuta Utlagorna av 6 sel. Ödes Jord i Baggård som honom påförd är av dem som Jorden brukat,  S:a. 30:30.   Credit:  Betalt emot kvittens den 13 Jan. 1682 till bef.man Johan Persson Höök 28:-,  Rester 2:30,  S:a.  30:30.

 

Fjärdingskarlen Nils Zackrisson i Hallen.

Debet:  Efter Bef.mans Restlängd resterar Fjärdingskarlen för följande år, Nämligen;   1671 = 58:17 1/2,    1672 = 180: 5 1/2,    1674 = 63 1 1/2,    1676 = 71:5 1/2,    1677 = 57:12,    1678 = 340:20 1/2,    1680 = 362:18 1/2,    1681 = 232:21 1/2.  S:a. = 1363:28 1/2.

Credit:  Avgår 9 172 sel. Ödes Jord i (Järnäs?) för år 1677 = 28:16,    1677 1 tunna Korn = 10:-,    Östen Leman svarar för 1676 = 52:-.    Jonas Josepsson kvitterat = 17:17,    Anders Håkansson den 10 mars 1674 = 42:-,    År 1684 i Aug. Johan Hööks kvittens = 32:17,    Av dr. Abraham fått på Nilses vägnar = 12:-,    Östen Leman på de 600 dr. kmt. kvitterat den 28 aug. 1684 = 200:-,    Hr. Jone Attmarius kvitterat den 19 febr. 1685 = 30:29,    1684 den 6 aug. Johan Persson Höök kvitterat = 4:29,    1678 Pehr Erichsson Niure kvitterat den 17 nov. 10 tunnor Korn = 100:-,    1 mark Talg = 2:26,    Avgår 37 ¾ sel. upptagna på frihet = 37 3/4,     3 dr. för före år 1681 = 113:8,    Gammalt Öde i Gräsmyre 14 ¾ sel. fjärdingskarlen påförda 1681, som här avgår = 44:8,    D:o. Långedh gammalt Öde 5 1/2 sel. i 1681 års Räkning honom påförda = Transport 607:6