Nordmaling 1685-02-18+19

Krono Bef.man Hans Olofsson Höök

 

§ 1

Johan Jonsson i Lögdeå förlovades ur Härads Nämnden för dess ålderdoms och sjuklighets skull. I dess ställe antogs Jonas Johansson i Lögde, som avlade sin Nämndemanna Ed.

 

§ 2

Tings-punkterna publicerades, jämväl åtskilliga Kungl. Placater stadgade år 1684, såsom och Kungl. Majts. Påbud angående Barnamord.

 

§ 3

Per Kjellsson ( Pehr Kielsson i Hörnsiöö ) och Herman i Lemegsjö kärade till Olof Eriksson i Hummelholm efter betalning för 8 1/2 marker Jord i Hummelholm, såsom arv och Testamente begärandes att de måtte bli penningarna mäktiga utan uppehåll. Olof Erichsson framlade köpeskriften med vilken han bevisade sig köpt av Per Bröms 7 sel. Jord i Hummelholm, säger sig ingen makt ha utlösa arvingarna på de två sel. ehuru väl de höra under samma hemman och hemmanet helt består av 10 sel.  Pehr Kielsson och Herman i Limmingsiö protesterade ingen på 2 sel. kunna bliva fullsuttna och på så liten Jord Åbo. Begärandes att som Olof Erichsson köpt största delen av hemmanet som och pålägges mäkta köpa och inlösa det mindre.

RESOLUTION: Medan som hela hemmanet icke större är än 9 sel. ty pålägges Olof Erichsson att han dessa 2 sel. till de övriga som han redan köpt även inlöser, medan hemmanet icke må emot Kungl. Resolutioner revas, utan det mindre följer det mera.

 

§ 4

Uppbjöds 1:a. gången 7 sel. Jord och hus i Hummelholm som Per Persson Bröms sålt till Olof Eriksson i Hummelholm för 200 dr. kmt. Likaså 2 sel. Jord ibm. av samma hemman som Olof Erichsson ibm. må inlösa på det hemmanet må bli tillhopa.

 

§ 5

Dömdes till fasta på det köp och accord Erik Andersson i Torrböle ingått med Samuel Samuelsson i så måtto att Erich Andersson mot 9 sel. Jord i Torrböle med några lösören skulle betala all den gäld efter specifikation 194 dr. 7 öre, och sedan syta och föda såväl honom som hustrun till dödedagar, medan han sig det antaget att göra och förutom ovan bemälda gäld betalt i hans Mansbot 132 dr. 22 öre kmt. under den Condition och villkor att han mot hustru Dordi fullföljer sytningen ändock intet mera över är av Egendomen än 66 dr. kmt. efter Gode Mäns skattning och värdering hållen den 29 Nov. 1682, alldenstund ingen av bördemännerna sig verkligen anbjudit till Gäldens avbetalning och Änkans sytning, varför Erich Andersson på Jorden vunnit Laga stånd.

 

§ 6

Landsskivaren Ivar Grundel kärade till fjärdingskarlen Erik Persson i Järnäs ( Giärnäs ) om 100 dr. kmt. vilka penningar han honom misskvitterat, Nämligen; Skivet honom kvittens på 100 dr. misskvitterade penningar återleverera, jämväl plikta för sådant olaga tillbud i det han enteligen vill njuta 100 dr. kmt och dock intet levererat.  Erich Persson i Giärnäs uppvisade Landsskrivarens kvittens, daterad 26 Sept. 1684 på 700 dr. med begäran att han måtte njuta kvittenset till godo, varefter han ock levererat penningar 100 dr. kmt. Landsskrivaren instantierade honom intet levererat mera än efter Nils Jerffs kvittens 600 dr. kmt. och tillstått intet annat mynt till Nils Jerff levererat än plåtar och på det sättet intet 700 dr. leverera utan tenmynt att fylla dalertalet.

RESOLUTION: Medan Nils Jerffs kvittens in orginale lyder allenast på 600 dr. kmt. daterad den 24 Sept. 1684 och Erich Persson icke heller påstå kan sig större leverering gjort, så bör han intet mera njuta i avräkning hos Befallningsman än 600 dr. kmt. som genom förseende skett är.

 

§ 7

Pigan ( Karin ) Katarina Johansdtr klagade över Nils Zackrisson i Hallen att han nu efter sin sal. Faders frånfälle fordrar 30 dr. kmt. av arvingarna där likväl hennes sal. Fader intet mera tillkänt på sitt yttersta än 18 dr. kmt.begärandes att som hon kan bevisa med goda vittnen sin sal. Faders sista tal om 18 dr. henne ingen mera skuld påläggas måtte betala.  Nils Zachrisson uppvisade en Räkning sluten mellan hennes sal. Fader Johan Davidsson i Bredvik och honom,efter vilken hon blir skyldig 28 dr. 16 öre kmt. Har sedan räkningen gjordes intet mera uppburit på bemälda 28 dr. 16 öres rest än nu förliden höst av dottern 20 dr. kmt., så att honom än rester 8 dr. 16 öre kmt., förmodar njuta sin restlängd till godo.

RESOLUTION:  Likviderades parterna sålunda emellan av Rätten, att Kierstin betala må 4 dr. kmt. till Nils Zachrisson, varmed deras tvist mellan gamla Resten skall vara slutad och avgjord.

 

§ 8

Dito Rannskades över Bef.mannens Johan Persson Hööks innestående Rest i detta Tingslag,...... Hr. Gouvernören begär, Nämligen;

Sockenskrivaren Erik Hansson på Vallen, Debet:  Göres skyldig 1683 års contribution = 15:-,    1684 års Kvarntull = 42:24.     Credit: Betalt i Bef.man Hans Olofsson Hööks innestående Pälsar = 57:29.

 

Fjärdingskarlen Erik Eriksson i Lögdeå, Debet: Göres skyldig i 1674 års Räkning = 76: 2 1/2,    Överlevererat som fjärdingskarlen bör gottgöras = 65:15.     Credit:  Emedan det bevisas icke allena med Bef.mans ?? Kvitton av den 26 mars 1684 utan och med Bef.mans egen räkning för år 1673 att 1673 års