Nordmaling 1686,19/2

Bef.man Johan Persson Höök.

 

§ 1

Erik Nilsson i Ledusjö antogs till Tolvman, avlade sin Nämndemans Ed i Johan Perssons ställe i Baggård.

 

§ 2

Tingspunkterna med Barnamords plakatet upplästes, då Lands och Tolvmän betygade att de 3 resor av Predikstolen årligen lästa är.

 

§ 3

Dito ställdes för Rätten Kerstin Larsdtr i Lögdeå som sig bekände fött oäkta barn för 6 veckor sedan ifrån detta datum räknade, och belägrad vara av Jon Mårtensson Hållfast i Baggård, vilken Jon Mårtensson tillstädes var och tillstå måste att han henne hävdat och med barn rått. Så ehuruväl Kierstin påstod honom lovat sig äktenskap, därtill han enständigt nekar, hade hon likväl inga bevis att binda honom till.......äktenskapsloven, ej heller stod han till övertalas att henne äkta, fastän Rätten sökte honom därtill med åtskilliga skäl beveka. Fördenskull sakfälldes han Jon Mårtensson att plikta för Mökränkning sina 40 mk. smt. i kraft av det 3 Capitlet Giftermåls Balken. Kierstin Larsdtr efter praxis sina 20 mk. smt. Stånde bägge Kyrkoplikt. Barnet skall Jon föda efter Lag sina 4 år.

 

§ 4

Per Svensson i Sörbyn har köpt av Anders Tomasson i Öre en gammal svedja med skog övervuxen för 13 dr. enkelt kopparmynt, den han av Rot och Stubbe tänker uppbryta till åker, begärandes att han på den i framtiden kunde bli färdig. Och som betygades av Nämnden så väl som kontrahenterna att bemälda svedja väl kan mistas från Anders Thomassons hemman utan dess avsaknad till skattens fullgörande och Pehr Svensson den behöver för sitt hemmans svaga jordmån, dömdes detta köp så vida ständigt stå enär denna svedja till hävd och bruk brakt är det han skattelagt varder till Kungl. Majts. Nytta.

 

§ 5

Ingel Persson från Ansbäck och Umeå kärade till Ländsman Per Östensson i Levar att han tvenne silverskedar till honom i kvarstad nedsatt uti och bortsatt till andra pretenderande skedar återfå med skadeståndet att de över 10 års tid borta varit. Pehr Östensson tillstod att Ingell deponerat som i .. (första)..hand hos sig tvenne silverskedar, emellertid de så stodo blev Ingell skyldig honom 4 1/2 dr. för det han fick sin Dragon lös till kneckt för sig och som det blev en svår tid sålde han samma skedar till sin broder, handelsmannen i Umeå Östen Leman, emot 4 1/2 dr.  Ingell svarade att det intet behövts bortsätta 2 st. silverskedar mot 4 1/2 dr. och han mera på samma skedar lär ha tagit. Östen Leman inkallades som på tillfrågan sade brodern Pehr Östensson tagit 10 dr. kmt. på 2 st. skedar, som än i behåll är, men intet sade han vilken ägde skedarna, vill ej heller dem släppa förrän han får sina 10 dr. kmt igen.

RESOLUTION:  Medan Ländsman Pehr Östensson i Lefwar tillstå måste att Ingell Pährsson från Ansbäck nedsatt hos sig i Ländsmans gården för en rund tid sedan 2 st silverskedar att stå i tale hand (förvar), och han något därefter dem bägge bortsatt till sin broder, handelsman i Umeå Stad Östen Leman emot lente  ? penningar varest de allt sedan stått, så ehuruväl Pehr Östensson vill sig ursäkta med att Ingell Pährsson emellertid blivit sig skyldig 4 1/2 dr. kmt. för en Dragons lösgivande, kunde likväl Rätten sådant ronderande med intyg för ej gilla, utan Pehr Östensson dömdes förfallen återskaffa skedarna till Ingell Pährsson och honom förnöja för all den tid de onödigt för honom borta varit, där hos att plikta 3 mk. smt. i anledning av det 10 Capitlet Köpmanna Balken stl. de 4 1/2 dr. kmt. som Ingell Pährsson utlöst till Pehr Östensson för Dragon bör Ingell Pährsson till honom gottgöra.

§ 6

Emellan sal. Mikael Erikssons arvingar i Örsbäck och Lars Svensson i Levar likviderades således, att efter översedda längder blev sal. Michel Erikssons arvingars rätta fordran hos Lars Svensson för arv och länta medel 99 1/2 dr. kmt., som han dömdes skyldig att betala.

§ 7

Sal. Hr. Erich Calicii änka, hustru Brita Bryngelsdtr som någon tid ......gat 3 sel. eller 8 mk. Jord i Norby mot en fordran av 45 dr. 16 öre kmt. tillkännagav det hon förlidet år 1685 samma Jord intet bärgat och ville henne alldeles ödelägga, varandes hela sin fordran om än någon nu strax skulle den emot skatten upptaga.

§ 8

Dito efterfrågades av Cronones Bef.man om inte Matts Hendriksson i Armsjön utgjort till Cronan utlagorna efter sitt Torp förrän år 1682 eller han sig där nedsatt 1682 och allena 3 års frihet njuta skulle och varför det icke skett. Då Matts Hindersson tillstädes var, som bekände sig inga utlagor för Armsiö torpet är gjort förrän år 1682, ej heller förmått det åstadkomma, ty först var det omöjligt för honom på 3 års tid upptaga ett Torp av villande Skogen att skatta. Sedan så kom han först hit år 1673 och då tillsatte en svår tid i Landet, så att han knappt kunde underhålla sitt liv, mycket mindre något Torpställe upptaga, vilket varade till år 1677 innan han begynte komma sig före, varpå han år 1682 blev skattlagd, vilket sant var Nämnden betygade och vittnade. I lika måtto intygade Nämnden på tillfrågan att Matts Olofsson som sig nedsatt vid Mosjön år 1674 inga utlagor gjort till Cronan förrän år 1682 för den påkomna svåra tidens skull, även ock att Jacob Larsson i Bjärten, som år 1671 sig där nedsatt har ej heller skattat förän 1682, alldenskull han blev tagen till tredjeman när han på Torpet setat i 4 år, sedan till Båtsman. Emellertid blev torpet så gott som igen(växt), så att han intet kunde komma sig före förrän år 1682 att skatta. Ej heller är dessa (andra) förrän år 1682 om någon skatt tilltalade.

§ 9

Ländsman Per Östensson i Levar tillstod ha bärgat Tomas Erikssons hemman i Långed år 1680, jämväl halvparten på år 1681 med David Jonsson, säger sig ha betalt utlagorna, fjärdingskarlen sade sig ha lov av sal. Häradshövdingen Johan Andersson att det bärga på höslag, som han nu intet har vid handen interlocatories ......man skall vid nästa Ting uppvisa sitt påberopade tillstånd att bärga denna Ödes Jord eller då häfta för saken, efter Kungl. Kammar Collegii Förordnande plikta att betala utlagorna till Cronan.

§ 10

Håknäs och Öre Byamän tvistade om Lax Taxan och någon Netting Taxa som Öhre män tillförne utgjort till Cronan, men sedan de blevo ....lände från den Östra Stranden av Älven, intet vill utgöra, varpå resolverades att ifrån den tiden Håknäs byamän bemäktigat hela stranden under sin by och den bebyggt, såväl på Östra sidan av Älven som den Västra och Öhre män honom avträda måste, så böra Håknäs byamän svara för hela Taxan som Strömmen är pålagt, helst medan Strömmen kan därför  göra god skäl. Öhre Byamän påtaga sig dessutom för sin strand under Byn årligen att utgöra Cronan 1 # (lispund) Lax och etthundrafemtio Nättingar som upptagas till Cronans nytta.

 

§ 11

Efter Edligen afhörda vittnen, Nämligen Sockenskrivaren Erik Hansson och Olof Jacobsson i Brattfors, om en Bef.man Johan Persson Hööks sedel på 28 dr. 24 öre för 5 st. ..........? som han lejde på Båtmanspenningarna och Bef.man dem igen tog, men gjorde honom intet gott i någon räkning ej heller infördes i kvittens på Båtsmans penningarna, dömdes Bef.man bemälda penningar 28 dr. 24 öre berättigad njuta till godo.

§ 12

Det åkerstycke som Mikael Jonsson i Håknäs haft i undepant av Abraham Esbjörnsson i Norbyn från år 1668 för 46 dr. kmt. bör komma under sitt hemman och skatt igen, medan sådana intressen är mycket skadeliga och strider mot Kungl. Förordningarna.

§ 13

Nämnden intygade och vittnade på sin Ed följande Crono-Jord alldeles obrukad legat år 1684 och 1685, Nämligen;  Sunnansjö 7 sel. av åtskilliga hemman,    Hörnsjö 10 sel.    Mullsjö 10 sel.    Långed 11 sel.    Sunnansjö Hr. Pehrs hemman 3 sel.    Torböle  1 1/2 tunna Lax är upptaget för 2