Nordmaling 1688,2/11

 

§ 1.

Publicerades de vanliga Tingspunkterna samt några Kungl. Placater och Order, Allmogen till efterrättelse.

 

§ 2.

Abrahan Esbjörssons hemman i Norby  ( Norrbyn ) består av 13 sel. hus och Jord som förlidet år, jämväl innevarande år alldeles Öde lagt efter Tolvmäns intygande, förmedelst änkans fattigdom, som det intet förmått uppehålla. Uppbjuds nu 3:e. gången emot Cronones fordran på utgående skatt och utlagor.

 

§ 3.

Olof Persson i Håknäs bevisade med Tullnärens i Uhmeå ( Umeå )Daniel Plantins egenhändiga köpeskrift daterad den 25 febr. 1688, att han sig tillhandlat hans skuldfordran hos Anders Thomasson i Öhre ( Anders Tomasson i Öre ) på 189 dr. 3 öre kmt. efter en bifogad räkning utdragen av hans köpmans bok, och som Anders Thomasson gått ifrån sitt hemman i Öhre och det lämnat till sin skulds avbetalning, ty har Olof Persson detta år tillträtt och begärt icke allena inprotokollera till sin säkerhet, utan och uppbud på Jorden. Och som Rätten intet annat kunde finna än skulden var likvid efter sluten räkning, ej heller andra creditorer mera berättigade veterligt, alltså uppbjudes Anders Thomassons hemman i Öhre, bestående av 8 1/2 sel. hus och Jord 1:a. gången emot ovanstående skuldfordran, bördemannen till inlösen.

 

§ 4.

Märit Olofsdtr från Ledesjö ( Margareta Olofsdtr från Ledusjö ) angavs ha avlat barn med Zachris Larsson i Norby ( Zakarias Larsson i Norrbyn ) Olof Esjörssons Båtsman i Norby, som förliden våras blev död. Märit tillstädes, sade sig av bemälde Zachris vara besoven förlidet år Juletiden under äktenskaps loven och där han hade levat hade det och blivit fullbordat. Producerade till bevis Cappelanens Hr. Jon Uhlins ( Jonas Ulins ) attest, sina dato till Kyrkoherden Plantin, innehållande att när han besökte denne Zachris med Herrens Nattvard, bekände han sig ha besovit Märit Olofsdtr, men aldrig lovat henne äkteskap före hävdandet, utan om han kommer till hälsan igen så vill han äkta henne. BåtsmanZachris huvudbonde Olof Esbjörsson i Norby inkallades, som efter avlagd Ed betygade att hans Båtsman hos honom blev död, och hört honom säga aldrig lovat denna Märit äktenskap, nekar sig och vilja taga henne, där han skulle komma till hälsan, fastän Märit var hos honom dagen före och utan tvivel sådant av honom begärde, var som jag tyckte skulle han neka henne, efter Märit sade när hon steg från sängen, ja, vad hjälper då. Berättade sig ock vara med när Prästen besökte honom, som var 3 veckor före än han dödde, men inte hörde han honom lova Märit något äktenskap, när Prästen honom frågade, men Prästen visade en gång folket ut, om han då sådant gjort visste han intet. Har likväl hört sägas av sin hustru att Zachris skulle sagt, om Märit är med barn nödgas han taga henne. Frivilligt erkände han henne hävdat. Hr. Jon, Cappelanen kom tillstädes som berättade när han denne Zachris besökte var han mycket samvets svag att han måste visa ut folket, innan han fick giva honom Herrens Nattvard, mintes sig intet fråga Zachris om Märit medan folket var inne, utan sedan visste han fuller (väl) han det gjorde, då han lovade vilja taga henne om han kommer till hälsan igen, men nekade sig lovat Äkta henne före hävdandet. Hr. Jon frågades varför att han intet frågade Zachris om Märit när folket var inne?  Svarade att intet komma ihåg sig så mycket.

RESOLUTION:  Alldenstund Märit Olofsdtr sig belägra låtit av Zachris i Norbyn, därpå hon fött oäkta barn och  1/ Ingen Äktenskaps loven är till henne skett före lägersmålet.  2/  Icke heller efter lägersmålet i vittnens närvaro hört han kan giva hopp därom.  3/  Likväl  intet äktenskap påföljt, utan Märit lämnade i sitt tillstånd sådan som sig i lönndom lägra låtit. Ty bör hon så, som där det första gången sig således försatt, med Kyrkoplikt på vanligt sätt (straffas).  Och om Zachris Larsson, som innan han dog tillstått lägersmålet inför många, lämnat något efter sig häftar egendomen för de vanliga lägersmåls böterna, 40 mk. smt. till treskiftes efter det 3:e. Capitlet Giftermåla Balken ll.

 

§ 5.

Håkan Persson i Asp (Aspeå) kärade till Fjärdingskarlen Erich Ersson (Erik Eriksson ) i Järnäs att han förliden höstas i Uppbörds Boden vid uppbörden i Nordmaling, slagit honom en örfil så att han svimmade vid, begärde på sådant Laga Plikt. Erich Ersson svarade att Håkan var stor i munnen och sade, vill du sticka skatt på mig, fanen skall ta dig före, varför jag slog honom en örfil. Håkan replicerade att Erich ville hava på honom 8 ¾ sel. Jord där han intet mera bör skatta än 8 ¼ sel. Erich reponerade att håkan tillförne skattat 7 1/2 sel. och 1 ¼ sel. fått därtill av Erich Andersson i Aspe ( Erik Andersson i Aspeå ) och så mycket bör han skatta efter hela byn ligger på 40 sel. Håkan instantierade att den skatten intet är hos honom, utan hos de andra grannarna. Byamännerna tillstädes svarade att Håkan skall skatta 1 ¼ sel. i Erich Anderssons hemman och 7 1/2 sel. i sitt eget hemman, och är alltså rätt 8 ¾ sel. som Håkan bör skatta.

RESOLUTION:  Alldenstund Erich Ersson i Järnäs slagit Håkan Persson i Asp en örfil, ty dömdes han plikta sina 3 mk. i kraft av det 13 Capitlet Sårmåla Balken,  och som Håkan Persson genom okväde då givit orsak till slagsmålet 3 mk. smt. efter sista Capitlet Tingsmåla Balken. Håkan Persson bör skatta i Aspe 8 ¾ sel. till dess han kan bevisa någon annan i Byn mera ha honom bör, emedan byskatten elljest intet fylls.

 

§ 6.

Östen Andersson och Pehr Michelsson ( Per Mikaelsson ) i Brattfors kärade till sina grannar att få gå till skiftes med dem i Slåttern och Skatten, alldenstund där olika gräsväxt i Byn finnes. Grannarna ville intet tillåta någon delning eller skifte medan de sina ängar uppröjt och är andras slagan växt med skog.

RESOLUTION:  När grannar som klagar över bristen härefter röjt samt gjort sin del lika god med de andras, och så vittna Gode Män, då må var taga sin lott i åker och äng och alla utlagor, så i ondo som i godo, och skifta tegen efter tomten eller skatten som det 41 Capitlet Byggninga Balken ll. förmår.

 

§ 7.

Samtliga Järnäs Byamän klagade över Håknäs Byamän att de på deras ägor 1/  Olovligen uppsatt 2 Bodstugor och en bod.  2/  Åverkat deras fiskevatten i 2 år och med ryssjegårdar igentäppt hela Kråksundet.  3/  Deras hästar löpa alltid på deras skog och nyttja beten.  Begärde husen måtte bort dömas och för åverkan plikta.  Härtill Håknäs Byamän svarade att de ha lov av somliga sin släkt i Giernäss utsätta sina Ryssjegårdar och dessa hus uppsätta, det deras hästar ofta löpa kunna de intet råda för efter Skogarna intet med Rå-hagar är skilda. Giernäss Byamän påstodo att Håknäs Byamän aldrig skall kunna visa lov för sig. Det de ej heller kunde.

RESOLUTION:  Alldenstund Håknäs Byamän intet gitta visa lov och tillstånd för sig att uppsätta tvenne Bodstugor och en Bod på Jeernäss Bys ägor, ty dömdes de husen avföra med 9 mk. smt. bot efter det 34 Capitlet Byggninga Balken ll. Och för det de deras fiskevatten i Kråksundet åverkat och med Ryssjegårdar igentäppt, böra de det igen upprensa, även med 9 mk. bot i anledning av ovan bemälda Capitel. Med vilja att rida eller driva sina kreatur på annans Skog, må ingen vid Laga plikt. Men så länge Skogarna inte med Rå-hagar är skilda, kan man intet råda att kreaturen löpa varom annan.

 

§ 7.

Alldenstund Olof Månssons ko i Agnäset förliden vår nederstångat grannens Påhl Påhlssons ( Pål Pålssons ) ko, som Olof intet undfalla kan, ty dömdes han skadan till Påhl Påhlsson betala med 5 dr. kmt. i anledning av det 46 Capitlet Byggninga balken ll.

 

§ 8.

Erich Ersson i Giernäs ( Erik Eriksson i Järnäs ) kärade till Olof Jacobsson i Brattfors att han förliden Allhelgona dag när de kom ur Kyrkan, överfallet honom med skamfulla ord, kallat honom djävul och hore, som mest hela församlingen hörde. Härtill Olof Jacobsson svarade att han kallade mig kung och så kom vi till uppkastes. Erich beropade sig på Olof Jonsson i Giernäs till vittnes, varpå han framropades, som efter avlagd Ed betygade, att när de Allhelgona dag kom ur Kyrkan och skulle gå i sina Bodar på Vallen, hälsade Erich på Olof och bad honom vara välkommen hem, då Olof sade, tack för du bidde mig så i Härnösand. Erich svarade, jag bidde länge nog. Då Olof reponerade, du bidde som en djävul, mera skällsord hörde han intet av, men Olof påstod att Erich kallade honom Kung, beropade sig på vittnen som icke var tillstädes.

RESOLUTION:  För det Olof Jacobsson överfallit Erich Ersson på Kyrkovallen Allhelgonadagen när de kom ur Kyrkan med okvädingsord, plikte han sina 9 mk. smt. i anledning av det 13 Capitlet Edsöres Balken ll. och för det Olof och Erich gjort oljud och oväsen i församlingens närvaro, plikte de tillhopa sina 5 dr. smt. till treskiftes Kyrkan och de fattiga i anledning av Kungl. Stadgan om Eder och Sabbats-brott.

 

§ 9.

Algott Tomesson i Lefwar ( Algot Tomasson i Levar ) insinuerade i Rätten en Testamentsskrift, Daterad Stranden i Nordmaling den 16 April 1687, innehållandes såsom pigan Ellena Larsdtr i Stigsiö ( Hellena Larsdtr i Stigsjö ) socken och Ultrå by i sitt sjukliga tillstånd, när hon med Herrens Nattvard av Cappelanen Hr. Jon Attmario i hans gård Stranden vart besökt, i vittnens närvaro Testamenterat av sitt Mödernes arv innestående hos bonden Lars Larsson i Ultrå, nämligen; Reda penningar 30 dr. kmt., Spannmål 4 tunnor, Kreatur enko, 3 getter eller får, 1 svin.                   

1/.  Sin Fader Lars Erichsson ( Lars Eriksson ) och hans son i Ultrå 1 tunna korn. 

2/.  Brodern Erich Larsson (Erik Larsson ) alla 3 små-kreatur med svinet.

3/.  Det öviga sin svåger och syster i Nordmaling, Allgot Thomasson i Lefwar i anseende till det stora besvär och kostnad för henne haft i 15 års tid i hennes sjukliga tillstånd, vilket Testamente för Rätten upplästes och inprotokollerades. Och som den testamentet gjort död är, bör den som härpå tala vill, det göra innan Natt och år efter Kungl. Förordningen om Testamenten, eljest vinner det sin Laga  Kraft.

 

§ 11.

Olof Jacobsson i Moo ( Mo ) beklagade sig över att han friat till Nils Zachrissons dotter ( Nils Zackrissons dotter ) i Hallen, fått hennes och föräldrarnas löften på äktenskap, tagit gåvor nämligen 3 Rdr. och en Ring, men de sig sedan ändrat och upptaget en annan friare. Nils Zackrisson kunde intet neka att han icke lovat honom sin dotter, men på det villkoret att han genast skulle stiga in i gården och tjäna. Herman Mårtensson i Torrböle som varit Olof Jacobssons ombudsman, vittnade att föräldrarna gav gott svar utan sådant villkor. Olof Jacobsson sade att han intet har att skylla pigan.

RESOLUTION:  Innan något i saken slutas kan, bör pigan jämte Föräldrarna komma tillstädes och uppvisa av vad skäl de sin loven söka att rygga. Dessinnan ej heller något äktenskap mellan pigan och den andre lär tillstädjas.