Nordmaling 1688-03-03. I Länsmansgården i Lefwar, Bef.man Hans Olofsson Höök.

 

§ 1

Publicerades Tingspunkterna, Kungl. Plakaterna om Interessene och om Barnamord.

 

§ 2

Efter Kungl. Kammarcollegie Förordning rannsakades över Öde i detta Tingslag.

1.I Hörnsiö ( Hörnsjö ) är 17 sel. Ödelagda 1675, nämligen; Hela Anders Nilssons hemman 10 sel. som förorsakades av åbons frånfälle genom döden och den svåra tiden. Hela Mats Mattssons hemman 7 sel. av samma orsak Ödelagd. Dessa 7 sel. är 1681 åter upptagna till hävd och bruk av änkan, hustru Karin ( Katarina ) , som i gården nu sitter. De 10 sel. är ännu Öde, åkern ligger i Lind och Lägda, det sina rätta Teg-skiften må grannarna...... Husen därefter består av en stuga, en kornlada, ett fähus, ett stall, en bod, alla med elaka tak. Till byn ligger god skog, gott mulbete men svag åker och intet fiske.

2. I Mullsjö har varit Öde 16 sel. nämligen; Hela Olof Erichssons ( Olof Erikssons ) hemman 12 sel. som Öde lades år 1675 i det Olof Erichsson flydde därifrån till en annan by, Hummelholm, efter hemmanet var svagt och med så stor skatt intet mäktade utstå. Varav är 6 sel. redan upptagna till bruks på Hr. Gouvernörens tillstånd år 1681 av Nils Zachrisson ( Nils Zackrisson ) som nyttjar husen, men på de övriga har ännu ingen åbo kunnat skaffas utan har alltjämt ifrån år 1675 intill denna dag legat Öde. De övriga 4 sel. är av Dafwid Olofssons ( David Olofssons ) hemman, och hans sons änka de 4 sel. Öde lagt. Berättas fått tillstånd för sin fattigdom att utsätta dessa 4 sel. under Härads Rätten av Lagföraren Johan A. Hambreo.

3. I Långedh ( Långed ) är 18 1/2 sel.? Öde lagda år 1675, nämligen; 7 1/2 sel av de 18 sel. som i Jordeboken står Olof Jacobsson påförda och det fadern Jacob Eriksson ock satt brodern Thomas Erichsson ( Tomas Eriksson ), sins emellan uppdelt. Orsaken att dessa 7 1/2 är Öde blivna, berättas denne Thomas Erichssons såväl som hustru och barns avgång genom döden i den svåra tiden. Vilka 7 1/2 sel. åter är till bruks upptagna av Dafwid Jonsson (David Jonsson ) på Hr. Gouvernörens tillstånd år 1681. Dito 7 1/2 sel. som i Jordeboken kallas Pehr Jonssons ( Per Jonssons ) hemman, men en benämnd Olof Jonsson sedermera bebott, intill år 1675, då han för fattigdom i den svåra tiden övergav hemmanet och under tiggande i landet död blev. Vilket hemman allt sedan legat Öde och än ligger. Husen är alla förfallna, åkern i lind och lägda. De övriga 3 1/2 sel. lär vara av Pehr Larssons ( Per Larssons ) hemman alldenstund han för tiden intet mera skattar än 9 1/2 sel. och hans hemman likväl i Jordeboken står uppfört för 13 sel. är fördenskull partiellt Öde. Men Pehr Larsson säger sig aldrig mera skattat än 9 1/2 sel. Till byn är god fångstskog, knappt Mulbete och Tegesbord. Åkern svag sandjord. Under byn är också Laxfiske.

4. I Sunnansjö är 9 sel. Öde, nämligen; 3 sel. Ödelagda år 1678 av  Erik Nilsson som sitter i faderns Nils Östenssons gård och skattar allena 7 sel. där likväl faderns hemman bestått av 10 sel., är fördenskull partiellt Öde.  Noch 3 sel. Ödelagda år 1675 och är av hustru Karins ( Katarinas ) hemman, som nu allena skattar 4 sel. är fördenskull partiellt öde. Dessa 6 sel. berättas vara upplåtna och utlagda i en hop utom åkerhagen år 1678 på Lagförarens J. A. Hambrei tillstånd, så att de nu ligga för fäfot. Noch 3 sel. Ödelagda år 1684 som kommit  Mårten Johansson i Härnösand till och lär ha varit ett hemman med de 4 sel. som Erich Ersson i Järnäs ( Erik Eriksson ) där i byn skattar, och i gården sitter eller husen nyttjar, är fördenskull partiellt Öde. Dessa 3 sel. ligga i sina rätta Tegar, jämställt med andra hemman.

5. I Brattfors är 10 sel. Öde lagda år 1675 av Östen Anderssons hemman som Anders Thomassons barn (Anders Tomassons ) indelat sins emellan, så att Östen Andersson bärgat allena 5 sel. Daniel Andersson 5 sel. och Mågen Pehr Michellsson ( Per Mikaelsson ) 5 sel.  Daniel Andersson och Pehr Michellsson lade sin Jord Öde 1675, den de åter på Gouvernörens tillstånd upptagit år 1681 och 1682, till hävd och bruk för Crone Jord. Har alla sina särskilda gårdar.

 

§ 3.

Abraham Esbjörssons hemman i Norby ( Norrbyn ) består av 13 sel. hus och Jord som förlidet år alldeles Öde legat, efter Tolvmäns betygande förmedelst änkans fattigdom, som det intet förmått uppehålla. Uppbjuds nu andra gången emot Cronones fordran på avgående skatt och utlagor. Hela byn ligger i Skatt för 23 1/2 sel. varpå i Mannaminne tvenne Åbor setat. Pehr Håkanssons ( Per Håkanssons ) hemman 10 1/2 sel. har varit jämt i bruk och än är efter Tolvmäns intygande. Åkern igen gått på ett års tid, under hemmanet är god Skog, gott Mulbete och gott Fiskevatten.

 

§ 4.

Finnen Matz Matsson ( Mats Mattsson ) i Mösiön ( Mjösjön ) som vid förra Tinget av sin hustru med vittnen anklagades för Hor med åtskilliga Kvinnfolk, men allt ständigt nekade, föreställdes att nu åter examineras, då Rätten tillfrågade Matz om han något bättre därtill finnes nu att säga sanningen än vid sista Tinget? Vartill han svarade att han gärna ville sanningen bekänna. Tillspordes:

 1/.  Om han hade något att beställa med Brita Olofsdtr ( Birgitta Olofsdtr ) som han vid förra Tinget var angiven ha hävdat?  Vartill Matz jakade.

2/.  Var och när de sammanlag haft?  Då han svarade i Agnäsets by, när han skulle tjäna ut Båtsmans året hos hustru Sisla ( Cecilia ) som var nu förliden sommar, sista gången henne hävdat näst före han reste dädan, som var strax efter sista Stor Söndagen, men intet honom veterligt rått med barn.

 3/.  Tillspordes Matz Mattsson om sitt förhållande med sitt syskonbarn Karin Olofsdtr ( Katarina Olofsdtr ) som tjänade sedan i Miösiön?  Då Matz bekände sig ha Karin .......... och med henne sitt samlag haft mest i skogen, när de var på arbete, som skett för 3 eller 4 år sedan, då hon hans fader tjänade i 2 år. men nekade henne hävdat förrän på andra året. Första gången samlag haft i Rigan då de legat här och där men aldrig förstått henne varit med barn.

4/.  Frågades Matz hur det var med Karin Pehrsdtr ( Kararina Persdtr ) i Hummelholm och honom?  Och om han henne hävdat, vartill han alldeles nekade, och sade sig aldrig med henne haft att beställa utan han är orätt misstänkt. Rätten förehöll Matz hur illa han burit sig åt, som gått ifrån sin äkta säng och sig i hor med många beblandat, därjämte illa hanterat och slagit henne oskyldigt sin hustru, vilket han syntes ångra.

 

Sedan inkallades 1/.  Brita Jonsdtr ( Birgitta Jonasdtr ) i Tohrböhle ( Torrböle ) som Matz Mattsson, finne i Mösiön bekänt sig ha besovit, vilken Brita på föregående interogatorie svarade och tillstod sig av Matz hävdad vara, men aldrig varit med barn. Sitt samlag haft med Matz i Agnäset efter Påsk förlidet år då han tjänte hos hustru Sisla, hennes Matmoder, första gången i Herrstugan, och sedan så ofta de tillfälle fingo, allt intill sista Böndagen, då Matz dädan reste.  Rätten förmante Brita säga sanningen om hon varit havande, men alldeles nekade, både Matz och Brita, att de det intet förstått. 

2/.  Därefter inkallades Karin Olofsdtr, född i Grundtjärn och Anundsjö socken, och efter föregående tillfrågan sade sig tjänt hos Moder Brodern Matz finne i Miösiö i 2 år, var 4 till 5 år sedan, tillstod och bekände sig nu som vid Åsele Ting, vara hävdad av Matz Mattsson sitt syskonbarn, hon av systern och han av brodern, första gången på skogen mellan Uhmeå ( Umeå ) och Nordmaling, och sedan åtskilliga gånger med honom samlag.............  Rätten frågade Karin om det inte gick henne till sinnes att hon sådana grova synder begått?  Då hon svarade sådant vara mycket illa, hade väl haft tankar att uppenbara...... på det varest............ kunnat komma därtill.  Karin förehölls vidare bekänna sanningen om hon varit med barn!  Men sådant med gråtande alldeles nekade. Karin tillspordes ytterligare om hon hade något mera att säga, än det hon nu tillstått, haft full gärning med Matz Mattsson, och om hon visste Matz hade något med flera att beställa? Men nekade sig därom något veta, eller mera ha att bekänna.

3/.  Efter detta inropades Karin Pehrsdtr i Hummelholm, då de andra utvisades, vilken ock såsom misstänkt av Matz Mattssons hustru tillspordes om hon hade något med Matz att beställa, vartill hon nekade. Frågades hur det var när hon och Matz låg tillhopa på Loftet?  då Karin svarade, att hon intet låg tillsammans med Matz, utan pigorna Anna Påhlsdtr i Brassbacha och Karin Hindrichsdtr i Mösiön och hennes svåger Anders Mårtensson i Nyåker, var änkling.  Anna inkallades. Efter föregående frågor svarade och berättade att då hon och Karin Pehrsdtr samt Karin Hindrichsdtr kommo en kväll från fjället och hade fiskat, gingo vi till torpet Miösiön och upp i Loftet, då Matz och Anders dit kommer och lade sig emellan Stintorna, då jag genast uppsteg och lade mig hos gårdskvinnfolken, men vad de tog sig för de som kvarlågo?  När jag kom ner frågade Matz hustru, (varför) hon intet låg kvar i loftet? Då jag svarade, jag vill intet ligga hos Mannen er.  Karin Hindrichsdtr intet tillstädes.  Karin Pehrsdtr förmantes bekänna sanningen, men frimodigt nekade sig aldrig haft med Matz att beställa.

Efter detta inkallades åter Matz Mattsson, då Rätten honom förehöll vara bäst sanningen bekänna, Väl Vetandes att hans gärningar skulle ändock en gång i ljuset och om han Karin Pehrsdtr hävdat, borde han intet så säga Nej.  Matz nekade alldeles och ständigt.  Sedan inkallades Matz Mattssons hustru, Karin Hansdtr ( Katarina Hansdtr ) något åldrig, som tillspordes;  1/. Om hon påstod Matz måtte plikta det han henne 4 resor illa hamnat och slagit  lam och lytt?  Vartill hon svarade att hon allt sådant honom eftergivet för sin person, alldenstund han så mycket bedit henne om förlåtelse, men ville Rätten sådant taga undan, stod i deras våld. Vidare frågades Karin om hon ville taga Matz igen och hålla honom för sin Man så härefter som härtill? Då hon sade sig sådana tankar väl haft då hon vist och var säker att Matz skulle sig av sitt illa förda leverne bättra.  Matz förhölls sådant och honom visades (trycket) på i hustruns våld honom igen taga eller intet, och om han härefter ville sig bättra och hos sin hustru till sammans vara, det Matz väl utlovade, men syntes av föga allvar.  Hustru Karin Hansdtr bad för sin Man att honom måtte skons-mål vederfaras, sade sig nödigt skilljas, men kunna de intet komma till förenings, påstår hon igen bekomma det hon i gården infört, efter de barnlösa äro, jämväl sin giftorätt och Morgongåvor. Rätten voterade, att Matz plikta måste för det .....skedda tyranni mot sin hustru.

RESOLUTION:  Alldenstund Matz Mattsson i Mösiön på sin hustrus, hu. Karin Hansdotters angivan är övertygat vorden, som han ock själv inför Rätten måst tillstå, ha gått ifrån sin äkta säng och för fem år sedan i hordom åtskilliga resor hävdat sitt syskonbarn Karin Olofsdtr ifrån Gruntiern ( Grundtjärn ) då han hans föräldrar tjänade i Mösiön, ty pliktar han efter Kungl. Straffordningen för själva horet  80 dr. smt. I lika måtto Karin Olofsdtr från Gruntiern, ogift, som även inför Rätten måste tillstå sig av sitt syskonbarn Matz Mattsson vara hävdad, plicktar för horet 40 dr. smt. och för skyldskapen 80 dr. smt.  Och som denne Matz Mattsson därhos av goda skäl är brakt till bekännelse, att förlidna sommar i Agnäset hos hustru Sisla, där han (tjänade) tillhopa med Brytha Jonsdtr över sommaren, vid samma tillfälle bemälda Brytha också i hordom hade hävdat, det Brytha och måste nu för Rätten omsider tillstå och bekänna, ty pliktar han Matz Mattsson för horet 80 dr. smt. och Brytha Jonsdtr, ogift, 40 dr. smt. och stånde så alla dessa personer uppbära skrift, har de intet att böta med, pliktar då med kroppen. Såvida inga skäl finns till något sammanlag eller hävdande mellan Matz Mattsson och Karin Pehrsdtr, så dömes de för varandra fri. För det Matz Mattsson åtskilliga gånger så illa hanterat sin hustru, att han henne fyra resor blå och blodig slagit, som hon honom pålagt, pliktar han 24 mk. smt. efter det 14 och 19 Capitlet Sårmåla Balken, med vite och för det han henne till sin vänstra hand och arm lam och lytt gjort, görs han saker till 12 mk. smt. i Lytes bot efter det 7 och 19 Capitlet  (Eed:titulo?)

Där till med ifall de intet skulle kunna förenas att bo i Äktenskap  vidare tillsammans, är Matz Mattsson förfallen hustru Karin i skadestånd eller förlikning giva för det han henne vanför gjort 80 dr. kmt. Jämväl henne sin giftorätt och Morgongåvor utbetala.

 

§ 5.

Rågiähl Thomasdtr i Brewyk ( Rågerd Tomasdtr i Bredvik ) kärade till Erik Persson på Vallen i så motto, att han bort borgat hennes Faders hemman i Brewyk med några andra lägenheter till hemmanet hörigt, till Swen Simonsson ( Sven Simonsson ) i Brewyk  som nu därpå sitter.  Erik Persson till svars, men nekade sig något hemman för Rågiähl bort-borgat. Rågiähl begärde Rätten bliva conserverat vid sitt fädernes arv och börd.

RESOLUTION:  Alldenstund Erik Persson på Vallen nekar sig något hemman för Rågiähl Thomasdtr bort sålt eller borgat kan Rätten härutinnan intet resolvera, utan Swen Simonsson måste förekomma och bevisa hur han hemmanet i Brewyk, som skulle Rågiähl Thomasdtr tillkomma, är kommen besitta och de lägenheter förtaga som hon innan dess bör njuta, och det i anledning av det 30 Capitlet Jorda Balken ll.

 

§ 6.

Erich Johansson Orre i Lefwar ( Erik Johansson Orre i Levar ) krävde Bryniel Levander ( Bryngel Levander )  66 dr. som han lovat 1686 betala för en borgare från Waasa, Hindrich Holmberg ( Hendrik Holmberg ) benämnd, som Erich skulle av Holmberg ha för 6 tunnor Strömming. Producerade till bevis Bryniel Levanders obligation av den 2 Sept. 1686 som honom är skickad av Hindrich varuti han sig förpliktar betala bemälda 66 dr. till Erich Orre för Hindrich Holmberg efter specifikation på andra sidan, som var från- riven.  Vartill Bryniel Levander svarade att han väl sin obligation utgivet till Hindrich Holmberg att betala samma penningar till Erich Orre, men innan Holmberg reste sin kos hann han honom betala för den fordran Holmberg hos honom hade, med Lärft och andra Persedlar, och alltså lovade skicka honom sin obligation igen så fort han kom ombord på sin farkost som låg utanför Grundsunda hamnen, efter han obligationen där liggande hade. Upplade till bevis Sockenskrivaren Jonas Abrahmssons i Fanbyn från Grundsunda attest, som innehöll att Levander betalt Holmberg all sin hos honom havande fordran, och igen lovat den obligation med Sockenskrivaren skicka, han till Holmberg givet att betala Orre för Strömmingen. Men när Sockenskrivaren kom med honom ombord, har Holmberg fi........at honom ifrån sig efter en gammal bok som skulle ligga i Prästens sjöbod. I mellertid lät Holmberg hissa seglet och reste sin väg.  Eich Orre ville ytterligare bevisa Levander sin Loven, med skepps folkets på Holmbergs Haxse Matz Stålhandskes och Hans Wittings givna attest så sant vara som han tillförne berättat, då Levander reponerade att både Hindrich Holmberg och hans skeppsfolk är ett bedrägligt folk som intet vitsord kan givas, det han ville bevisa med Nils Olofsson Åhmans och Abraham Jonssons i Fanbyn vittnesbörd, vilka de avtaget en Haxse med tamp och tyg, som de aldrig fick igen.

RESOLUTION:  Det tillstår väl Bryniel Erichsson Levander sig efter sluten räkning med Hindrich Matzsson Holmberg ifrån Waasa stad den 2 sept. 1686 blev honom skyldig 66 dr. kmt. de han under sin räkning lovat betala efter handen till Erich Johansson Orre i Nordmaling på 6 tunnor Strömming bemälde Hindrich Matzsson av Erich Orre undfått, likväl som Bryniel Erichsson därhos påstår sig sedermera till Hindrich Matzsson själv samma penningar betalt, med gods som han yttermera behagat och Hindrich Matzsson betalt räkningen med handskriften strax igen leverera till Bryniels ombudsman Jonas Abrahamsson i Fanbyn. Det han intet gjort, utan hade bemälde Jonas Abrahamsson ifrån sig praktiserade och sedan avreste, viljandes sådant bevisa 1/ Med Jonas Abrahamssons berättande.  2/ Med obligationens avrivande frän räkningen.  3/  Att Hindrich Matzsson samma gång andra här i orten fixerat vid sin avresa.  Alltså synes Rätten bäst vara i sådan beskaffenhet att Man söker Man i så måtto att Erich Johansson söker Hindrich Matzsson om betalning för sin Strömming och Hindrich söker Bryniel Ersson om de 66 dr. kmt. där han något av honom skulle hava att fordra.

 

§ 7.

Påhl Påhlsson i Agnäset ( Pål Pålsson ) besvärade sig över sin lagstadda piga, Brytha Jonsdtr ( Birgitta Jonasdtr ) att hon statt sig honom för 10 dr. kmt. i lön och tagit städjepenningar, men nu för 3 veckor sedan från honom..........gjort på honom laga plikt det han intet vill (upphört utträtt) vartill Britha Jonsdtr svarade att hon ...... utav sin Matmoder, Påhl Påhlssons hustru, så illa hanterats av elaka ord med förbannelser och förtrytelse för den olycka hon var i råkad. Jämväl hos henne svälter, att hon måst gå i gårdarna och tigga sig mat, varför hon intet kan hos Matz tjäna.  Påhl Påhlsson nekade sådant sant vara. Då Brytha beropade sig på Lars Jonsson, grannen i Agnäset som det kunde bevittna, vilken inkallades och betygade det som berättades av Brytha.

RESOLUTION: När Brytha Jonsdtr har stått sitt straff som hon för sin brott tillförne är dömd till, bör hon sitt år uttjäna hos Påhl Påhlsson i Agnäset, då och Påhl är förpliktad giva Brytha sin utfästa lön och hantera henne som en husbonde bör hantera sitt legofolk. Varom icke Påhl Påhlsson och hans hustru det göra, har Brytha makt och skäl och vittne att gå därifrån.

 

§ 8.

Behrsiö ( Bergsjö ) uppgavs ligga på allmänningen, ett fäbodställe tillhörigt Brassbacka ( Brattsbacka ) bestående av 13 sel. Jord som bebos av 2 åbor. Varför skall Länds och Tolvmän rannsaka om Brassbacka byamän kunna draga skatt efter de ägor som finns i Behrsiö, alldenstund de där både åker och äng ha.