Nml.  1690-03-15.
Bef.man Johan Larsson

 

§ 1

Lystes Laga Ting, Tingsfrid och Tingsljud?. Sedan upplästes Ordningar och Placater.

 

§ 2

Uti saken mellan hustru Karin i Hummelholm kärande och hennes syster hustru Anna Andersdtr i Brattfors svarande, angående  1/. En Noviss Kjortel som systern Dordi Andersdtr ( Dorotea Andersdtr ) för 16 år sedan gett hustru Anna.  2/.  Tunnor länt sädeskorn.  3/.  En silverkosa värderad för 16 kmt. till arvs fallen efter hustru Dordi, varför de sin emellan tvistade, var detta Härads RÄTTENS DOM:  Såvida hustru Dordi är död för 16 år sedan............henne då strax är skett då Kjorteln som hustru Karin efterkärar, intet är upptagen härpå i rättan tid icke till.............ig och kärat efter det 15 Capitlet Ärvda Balken ll. sedan........den talan hustru Karin i detta mål må göra vara av ? värde och hustru Anna bör behålla kjorteln. Brister något på gäldkorn, så briste så väl för den ena arvingen som den andra.  Den silverkosa värderad för 16 dr. kmt. modern hustru ?  ärvt efter dottern Dordi bör gå till delnings syskonen emellan efter Lag, och hustru Anna låta nöja sig med de .......... Modern en gång emot föda och sytning avtagit och .............lämnat.

 

§ 3

Märta Olofsdtr i Moo ( Margareta Olofsdtr i Mo ) med sina barn Jacob Andersson i Baggård, Erich Andersson i Torböle ( Erik Andersson i Torrböle ) och Daniel Andersson i Brattfors, sökte arv efter sin son och broder Östen Andersson i Brattfors, som barnlös är död bliven vid pass en månad för, ........då Östens hustru, hu. Anna Andersdtr mötte och uppvisade ett testamentur reciprocum av den 11 Febr. 1674 att behålla all egendomen som längst lever, på vilket (hon) vunnit 3 Laga uppbud

RESOLUTION: Medan Lagen tillåter varann och enom bortgiva eller testamentera vad han....... allt avlinge gods och lösören, antingen de är ärvda eller ärvde tillika med bördsköp Jord värde, ty finner Rätten detta: Testamentet som Östen Andersson gjort den 11 febr. 1674, och trenne gånger för Rätta uppbjudet och vara Lag likmäktigt och böra stå såvida ingen Arve Jord .......pes, vilken attityd efter Lag Släkten och arvingarna.........behåller, jämte själva börden.

 

§ 4

Hustru Anna Andersdtr kom för Rätten och begärde giva sig till sytnings hos den som hon kan bäst sig föda i sin ålderdom att förstå. Varpå henne svarades fritt sin egendom förtära var henne bäst behagar, näst gammal börd där igenom icke drages ifrån släkten.

 

§ 5

Mellan Allgodt Jonsson i Mullsiö ( Algot Jonsson i Mullsjö ) och sonen Anders Algotsson i Öhre ( Öre ) med Olof Esbjörnsson i Öre samt .......Esbjörnsson i Norrbyn angående:

1/.   6 mk. Jord av hemmanet.  2/.  Ett skäl Salt som är lånat av............  3/.  Några lösören som skall innestå hos sonen,...Fadern tillhöriga,

RESOLVERADES:  1/.   De 6 marker som Allgodt Jonsson säger sig tillkomma i Öhre i hemmanet bör Anders Allgotsson till Fadern betala så ............Fadern honom försäkrar måge hans gamla gård...........uppkomna till sonens gravation.    2/.  Det s..... som Olof Esbjörsson......Allgott Jonsson bör honom av oskiftad egendom eller hans arvingar. Om något av det lösa återstår hos Anders Allgotsson så måste han det till Fadern utleverera eller betala.

 

§ 6

I saken mellan Per Eriksson i Brattfors kärande, och sal. Sonens hustru, hu. Kierstin Pehrsdtr ( Kristina Persdtr ) i Lögdö ( Lögdeå ) svarande, angående Arv och Morgongåva varöver de tvistade, var detta RÄTTENS UTSLAG:  Så vida Erich Persson ( Erik Persson ) ett Testamente gjort till sin hustru och inga barn eller le......., så ärver Mans arvingar tvådelarna och hustrun tredingen i det lösa varunder Knekteståndet begripes bör all gäld först av det lösa betalas. Därnäst hustruns fördel efter Lag, nämligen Kläder som henne skedde och farna äro och säng med allt tillbehör den (benämnda) Morgongåvan, om någon utlöst är på rättan brölloppsdag, bör hustrun betalas av Mans ?  eller efter det 18 Capitlet .........ll. Villgodon kommer hustrun till, Husen följa det mera efter.

 

§ 6b

Anders Jonsson i Håknäs och hans hustru, hu. Cherstin Olofsdtr ( Kristina ) kommer för Rätten och så muntligen som skriftligen allena reciproka testamenterade all sin egendomen, utan efter...deras död testamentera till brodersonen Olof Michelsson  ( Olof Mikaelsson ) i Håknäs emot föda och sytning till döddagar, vilket Testamente uppbjöds försa gången.

 

§ 7

............ Pehrsson i Jernäs ( Persson i Järnäs ) tillstod sig vara skyldig till Nils Tomasson 6 dr. kmt. vilka 6 dr. han därför dömdes att betala.

 

§ 8

............ Persson i Järnäs kärade till sin grannhustru Brytha Johansdtr ( Brita Johansdtr ) att hon beskyllt sin hustru borttagit en gammal Redmers kjortel. Hustru Brita intet tillstädes, ty hon citeras till nästa Ting där så behagas.

 

§ 9

Sal. Per Eliassons änka, hustru Anna Samuelsdtr i ..........näs  tillstod sig inför Rätten vara skyldig sin (Broders) ?(Morbror) Tomas Eliassons barn 83 dr. kmt. på deras (Moders) arv i Hööknäs ( Håknäs )  Hustru Anna dömes till sin Mans brorsbarn att betala.

 

§ 10

I anledning av Hr. Gouvernörens Högvälborne Otto Wellinjks skrivelse daterad Giefle ( Gävle ) den 10 Dec. utgiven, skall vid första Ting i Nordmaling även den klago(skrift) Cronones Befallningsman, Välbemälde Johan Larsson gjort över ländsman Pehr Östensson i Lefwar ( Per Östensson i Levar ). Fordrade Häradshövdingen Bef.man och Ländsman för Rätten och frågade Bef.man vad han hade emot Ländsman att angiva? Befallningsman uppsteg och berättade att när han från Dec. månad förlidet år 1689, kom hit till Ländsmans gården på sina ämbets- beställningar, frågade han Ländsman hur han verkställt de order honom tillförne varit? Men som Ländsman var drucken svarade han att förr komne order på order och så många att.........den på stora fanen, och fanen ger jag vara Ländsman. Och som han honom så svarade bad han Ländsman ge sig ..........vid honom fast bättre. Men Ländsman reparerade med dessa ord; Det är fuller värd att tvinga mig ur mitt visthus, varmed hustrun kom och....tog honom från mig och hade honom ut i en annan stuga., därest han skrek och turnerade, så att jag måste igen kläda på mig kläderna och leja kvarter i Granngården, förmente att Ländsman med sådana ord och åthävor (honom) bemött intet vara rätt. Ländsman Pehr Östensson nekade sig så svarat Bef.man, utan när Befallningsman kom till honom på kvällen sent, var han drucken och lät mycket illa, benämnde mig hundsfatt och bitshund och sade; Har Bef.man Hans Olofsson Höök brukat Järnen på dig så skall jag bruka Repet, tog upp ett vedträ och ville slå mig med. Jag tog den andra delen av vedträet som låg på golvet (och sade), Bef.man inte slå mig i mitt eget hus. Ländsman berättade och sig bliva med Bef.man då.............igen förliktes över allt detta. Bef.man resti.......e sig intet kunna förlikas över sådana ord och åthävor och nekade sig kalla Ländsman några okvädingsord, sade sig intet vara den gången drucken och talade eg...........de om varken Rep eller Järn, det Bef.man Hans Olofsson Hööks skrivare Jonas Sidenius och skjutspojken (Isak) Jacobsson i Moo ( Mo ) kunna intyga. Jonas Sidenius och (Isak) Jacobsson intet tillstädes. Befallningsman Johan Larsson frågades vilka order Ländsman försummat? Svarade sig intet så just kunna minnas förrän han får efter se. Ländsman sade sig inga order försummat, det förra Bef.man Hans Olofsson Höök väl skall kunna attestera, att han sin tjänst väl förstått. Och som Bef.man Hans Olofsson Höök död var, frågades om han låtit sätta Ländsman i Järn och för vad? Svarade att förliden vår 1689 hölls stämning i Afwa Giästgifwargård ( Ava Gästgivargård ) , och som Ländsman var..............en och ovillig och intet skaffade mig Båtsmännerna i socknen, nödgades han låta slå honom i Järnen. Ländsman påstod att han hängde de Järnen som en tjuv och......... sade att Bef.man hade bort göra stämning på Kyrkovallen och intet i Gästgivargården i Afwan. ............er Sur?   Svarades intet kunna föreskriva Bef.man varest han sina stämningar giva skall. Ländsman sade sig vilja uppsäga sin tjänst och tillbjöd ytterligare vilja bli vän med Bef.man Johan Larsson. Och som parterna, ej heller påberopade vittnen.......... så stannade Rannsakningen härmed.

 

§ 11

Sal. Hr. Eich Calicii änkas, hu. Brytha ( Birgitta ) hemman ......sel. i Lefwar ( Levar ) betygades intet varit sålt ........... något av det bärgat mera än änkan av oförstånd ......på sina åkertegar avslagit som av landhavre var överlupna, att den intet skulle sig utsprida. Jämväl har detta hemman år 1689 alldeles legat Öde och obärgat, som nu andra gången uppbjuds för Cronan emot...........stående Ränta.

 

§ 12

Yttermera rannsakades över Öde i detta Tingslag, nämligen: 1/.  3 sel. i Sunnansiö ( Sunnansjö ) och befanns beskaffenheten densamma vara som 1688 års hållna rannsakning över Öde utvisar, nämligen att det ett partialt Öde är och en del av ..............Erikssons och Hustru Karins hemman i samma by, varför denna Jord till sina hemman igen intagas böra att svara utlagorna, eller hela hemmanen till någon annan överlåta som jämväl kan betala återstoden, enär denna Jord intet kan för Öde attesteras.

2/.  10 sel. i Hörnsiö ( Hörnsjö ).     3/.  11 sel i Långedh (Långed ) har alldeles Öde legat år 1689.

4/.  10 sel. i Mullsiö ( Mullsjö ) har legat Öde alldeles år 1688 och 1689 och legat Öde ifrån 1675. Sex sel. är av Olof Erikssons hemman, som lade hela hemmanet Öde. År 1681 upptogs 6 sel. därav på Gouvernörens tillstånd av Nils Zackrisson. De övriga 4 sel. är av Dafwid Olofssons ( David Olofssons ) hemman. Som Olof Dafwids Änka har sagt ifrån sig dessa 4 sel. på Tinget och av dåvarande ...........förare fått tillstånd dem utsätta. Sonen Dafwid Olofsson ( David Olofsson ) sitter nu på de 8 sel.

5/.  13 sel. i Norbyn ( Norrbyn ) hela Abraham Esbjörssons hemman lades alldeles Öde år 1687 av Abrahams Änka för fattigdoms skull. Som legat alldeles Öde 1687 - 88 och 1689, emot innestående Ränta är hemmanet på 3 Laga Ting uppbjudet, och som varken inbörden eller annans Laga stånd sig vårdat om inlösen, kännes det nu för Cronans. Åkern ligger i Lind och Lägda, ängen till en del Skogbevuxen. Husen och illa farna. Under byn är gott fiske och gott Mulbete, men elak och svag Åkerjord. Vid detta tillfälle kom Dafwid Thomasson i Aspe ( David Tomasson i Aspeå ) och begärde få tillstånd detta Ödes hemman upptaga, vilket honom efterläts, så vida (han ville) sätta i löfte att med flit upprätta hemmanet, och i ..........ve så länge efter friheten vara utlagorna som....... få njuta frihetsåren synes behöva 3 års frihet upprätta hemmanet eller en del därav allena t........... blivit bärgad många år, torrt år mycket illa är.

6/.  Gammalt Öde Toböle 4 1/2 sel. är en ....by som ligger alldeles Öde, ¾ mil från Hyngelsböle.