Nordmaling 1691-06-26.

Bef.man  Johan Larsson och nämnd.

 

§ 1

Sedan tinget lysts frågades länsman om några Criminalia var att avgöra? Svarades nej.

 

§ 2

Olof Jakobsson i Brattfors kärande till Befallningsman Johan Larsson att han givit sig en örfil i Tingsstugan på näst förra ting, och då durch marsch gärden utlevererades slagit honom ,två slag så att han stupat i gården,begärde därpå laga plikt.Befallningsmannen Johan Larsson exciperade sig inte vara stämd att svara i detta mål,varför kan han stämmas åt nästa ting där så behagas.

 

§  3

Nils Zakrisson i Hallen tilltalte sin granne Per Eriksson att få i byn i rätt mål efter skatten, så åker som i äng. Per Ersson intet tillstädes, dock lagligen stämd efter länsmans intygande.Ty gjordes han saker för svarslösa till 3 daler smt och stämmes andra gången till nästa ting att svara i saken där han icke emellantid av gode män kan biläggas.

§ 4

Länsman Bryngel Eriksson i Levar nu som på näst förra Ting klagade sig inte njuta execution på den dom han den 1 september år 1690 vunnit att bekomma ett rätt åkermål i By. Påstod att som de andre grannarna förebära ingen jämnkning kunna ske innan han uppbrukat sina tegar så goda som dera, de måtte svara honom till det de haft borta ur hans teg en lång tid. Grannarna svarade länsmannens tegar var mycket vanbrukade, och der tegvändning skall ske, komma de att få hans tegar, varigenom de lida men.De av Nämnden som dit varit,sade sig i våras inte kunna denna delning förrätta den gången av orsak att grannarna var då redo till att sina tegar beså, hålla det ock betänkligt efter länsmannanens tegar till en del lågo i Lind och Lägde. Länsmannen reponerade den orsaken varit , som intet lämnat hemmanet full teg efter skatten. Frågades om någon synat hur stor bristen varit? Svarades nej.

Resolution:

Domen av den 26 mars sistlidna fallen mellan grannarna i Levar angående åker eller Teegmåhl I By efter Skatten måste åt nästkommande höst fullföljas på det sättet som han innehåller, att ingen tegvändning sker i det minsta som kan låta sig göra och efter det förslag, som de av Nämnden, vilka åkertegarna besett nu uppgivit . Nämligen att åker i by uppdela efter skatten inpå vars och ens teg där han ligger. Ty som det är obilligt, att de som välbrukade tegar hava skall dem avträda emot andra vanbrukade tegar hava vilja vägra den andra av sämre tegar sitt fulla tegsmål efter skatten, utan bör så den som den ena andra sig rätta låta av gode män på sätt som sagt är vid laga plikt. Vid samma tillfälle kan ock prövas huru mycket var och en brustit efter skatten på sin teg och vilken över målet haft.

§  5

Uti saken emellan Lars Svensson i Levar på sin syster Anna Svensdotters vägnar kärande och borgaren från Torshälla stad Östen Larsson svarande angående förtjänt lön samt ett lag försatta skötar var över de tvistade. Resolverade Rätten som följer. Emedan piga Anna Svensdotter uppå sin husbondes order lagt lag och följt en duglig fiskare att därigenom söka sin husbondes nytta, fast bättre icke lyckades än ett lag skötar har blivit försatta och borta, ty kan Rättens inte egentligen pålägga pigan att svara till denna olyckliga händelse som väl andra utan stort förseende kunnat hända, utan provar skäligt , att den nytta ville ha måste ock få bestå äventyret med skadan. Och pigan inte sin lön som i anseende till hennes sjuklighet intet högre upptages än 6 daler kmt. och är därpå uppburit en daler återstår allena, 5 dr. som Östen Larsson till henne betala bör.

 

§  6

Lars Sjulsson i Ava besvärade sig att Olof Nilsson på Cronören brakt hans son Abraham i böter på näst förra ting för det han uppsatt en sjöbod på benämnte ö och själva boden förlustig såsom hon var uppsatt för 6 år sedan, då Ava byamän skattade ön.Begärte få njuta sin bod och slippa böterna. Vilket som nogaste undersöktes och befanns efter trovärdigt intygande ,att samma bod uppsatts för 4 år sedan, Nämligen år 1687 om våren sedan Olof Nilsson året före. Nämligen den 22 augusti 1686 sig tillhandlat av Ava Byamän deras rätt i Cronören och betalt till Cronan på förra året resterande utlagor 53 dr. kmt. därhos intygandes det Lars Sjulsson ej heller undfalla kunde ha åverkat skogen med näverfläkt och något timmer. Ty kunde ingen ändring ske med böterna, dock må boden såvida höra honom till, att han kan henne framför någon annan kan njuta emot en billig lega efter samsättning med dem som Cronören skatta. Den tvisten som Lögdeå byamän vilka skatta Österdelen av Cronören gör Olof Nilsson på västerdelen av Rössvikshamnen förmenandes den komma under österdelen efter dessa gamla skillnader Själhällan, Njurviken, och Dödmanssundet kunde de med syn utföra på egen kostnad emedan de säjmas om Nämnden på skillnaderna. Men om ställen är oeninga, helst om Dödmansundet. På vilket syn Cronans Befallningsman bör vara tillstädes efter det är Cronans.

 

§  7

Nils Tobiasson i Brattfors lät 2 gången uppbjuda 1 stång 7 marker hus och jord i Brattfors, som han köpt av hustru Anna Andersdotter ibm för 130 dr. kmt. som köpeskriften lyder.

 

§ 8

Det tetstamente som hustru Karin Olofsdotter i Mo gjort på sin egendom så löst som fast till sin son Jakob Isaksson i Mo den 29 december 1690 emot föda och sytning till döddagar uppbjöds 2:a gången lagd i anledning av det 31 Cap.Jorda Balken LL:

 

§ 9

I anledning av Hr Governörens skrivelse efterfrågades vad Cronofisken i detta tingslag idkades, eller nybyggen, som till Cronan bör skatta. Jämte om de som förlängst är skattelagda kunde tåla högre taxa?

Då följande laxfisken angavs.Nämligen

1.Lögdeå taxerat för 2 lispund lax

2.Mo ån 2 lispund

3.Hyngelsböle ävenså 2 lispund

4.Torrbölemän för Håknäsån 2 lispund

5.Örsbäck  2 lispund,brukar not

6.Brattfors 1 lispund,brukar tina

   Men köpetaxan var år av andra

   De andra ovannämnda påstod sig ej högre kunna taxeras efter de mycket liten nytta ha.

7.Långed ,brukar en tina, taxerade för 2 lispund lax

8.Håknäs,en tina,taxerad för 5 lispund

9.Öre en tina,taxan är en lispund.är mycket liten fors.

   Sägades dess,som de andra aldrig högre stagda givit eller kunnat giva.

Inget ålfiske finns

Nejonögonfiske brukas i Lögdeå,Mo och Hyngeslböle giva i skatt 270 skålpund

2.Brattfors,50 skålpund dem de vart år köpte

3.Långed,60 skålpund

4.Håknäs 240 skålpund antaga sig att skatta årligen 10 till så att det blir 250 stl

5.Öre 160 skålpund

Sälfiske finns

Lögdeå för Cronören taxerat för 7 lispund,detta idkas på Västra Cronören

2.Olof Nilsson på Östra delen av Cronören skatta 7 lispund

3. Norrbyn,2 lispund

4.Sörbyn,2 lispund

Allt sälspäck,flera finnes intet som kunna taxa åtaga,ej hellre dessa skattelägga

Strömmingsskär

1.Cronören,allmänningsskär

2.Storören, skatteskär tillika Tornön, Sunde eller Husskär och Landskär, Järnäs udden, flera finns inte.