Domboksprotokoll för Nordmalings socken 1708-02-20 - 1727-11-29

Bef.man Olof Westman.                             (GH 990 i mitten)

 

Häradsnämnd: Per Svensson Sörbyn,  Olof Eriksson Lögdeå,  Sven Jacobsson i Ledusjö, Lars Hermansson i Fanbyn, Johan Tomasson i Ultrå, Anders Persson i Hummelholm, Per Olofsson i Järved, Per Persson i Lunde, Krister Kristiansson i Täfte, Erik Håkansson i Vike, Erik Nilsson i Dombäck och Mikael Jonsson i Bodum.

 

§  1.

Till Tolvmän antogos Erich Nilsson ( Erik Nilsson ) i Dombäck, Michel Jonsson ( Mikael Jonsson ) i Bodum, Anders Pehrsson ( Anders Persson ) i Hummelholm, vilka avlade sin Nämndemans Ed.

 

§  2.

Framhölls en Kåna vid namn Margrita Olofsdtr ( Margareta Olofsdtr )  som fött oäkta barn den 5 Febr. sistlidne i Rönnholm och Nordmalings socken, vilken vittnade sig vara belägrad av gifta bonden Oloff Erichsson ( Olof Eriksson ) i Lögdeå när hon med honom några dagar efter Valborgsmäss var i fiske vid Cronörn ( Kronören ) då de tre nätter lågo allen tillhopa i en sjöbod. Oloff Erichsson nekar sig med Kånan Margrita Olofsdtr haft att beställa, och sade henne bekänna på sig en stor osanning, ej heler tillkomna voro medan hon tvenne resor tillförne i Västerbotten och Skellefteå socken fött oäkta barn. Margrita tillstod sig tvenne  gånger tillförne fött oäkta barn och fått sitt straff, men sednare även varit gift i Nordmaling med en Båtsman Olof Eriksson Asp, som för åtta år sedan är bliven död. Påstod sig betyga sanningen på Olof Eriksson i Lögdeå att han trenne gången henne belägrat, fastän Oloff Erichsson givit henne 5 Caroliner att hon skulle bekänna på någon fram i Landet. Oloff Erichsson nekade sig något givet Margrita för det hon skulle bekänna på någon, kallade henne Kåna och Djävul. Stampade med foten i golvet och snytte näsaren åt henne, sade henne tillförne bekänt på en som skulle heta Johan Nilsson ifrån Stigsjö socken i det hon reste till Västerbotten att köpa sig Häst. Margrita tillstod att hon det bekände för Socken Skrivaren på Oloff Erichssons övertalan som jämväl bönat henne varför for ifrån Orten och givit henne penningar. Frågades om någon Stigsjö Bonde rest genom dessa socknar emellan Valborgsmäss och Kristi Himmelsfärdsdag. Men nekats överallt att ingen någon sådan Karl blivit varse, ej heller troligt vara att någon den tiden på året i värsta vägfallet skulle resa att köpa hästar. Margrita sade sig av Oloff Erichsson vara förledd att fostret förgöra. Oloff Erichsson frågades om han intet haft Margrita med sig i fisket några dagar efter Valborgs mässo och legat med henne allena i Sjöboden?  Svarades att vid pass 8 dagar före Kristi Himmelsfärdsdag hade han henne med sig i fiske 3 nätter, men nekade sig med henne haft något att beställa och svär sig med Ed kunna bevisa att han intet råkat hennes ? eller haft med henne att beställa, är nu 63 år gammal som intet är begiven på sådana saker och har sin egen hustru. Margrita förmanades intet ljuga på någon utan bekänna rena sanningen, som sade sig bekänna rätta sanningen, och önskar över sig Guds straff där hon intet bekänner sanningen att Oloff Erichsson henne belägrat. Frågades efter hustrun som varit Margrita till hjälp i hennes barns-nöd, men var ingen tillstädes. Margrita sade sig på ingen annan bekänna i sin barnsnöd än på Oloff Erichsson antingen de efter plikta eller intet. Alldenstund Rätta ingen annan bekännelse kunde få av dessa personer eller någon närmare upplysning kunna av dem givas. Ty övertygas de att saken ta i överläggande.

Nämnden sade sig hålla Oloff Erichsson misstänkt härför, 1/  att tiden som han haft hustru Margrita med sig till sjöss svarar mot födelsetiden.  2/  Oloff Erichssons åtbörder tillförne och fördenskull hålla honom saker där han icke med Ed kan sig befria. Nämndens mening i denna sak var denna att de hålla Oloff Erichsson skyldig att ha belägrat denna Margita Olofsdtr alldenstund födelse tiden stämmer överens med den tiden Oloff Erichsson hade Margrita med sig till sjöss de tre nätter där efter skall beräknas? 1707, och Margritas utsago om Stigsjö bonden klart synes vara diktat på Oloff Erichsons intalan, som Margrita nu bekänner där Oloff Erichsson efter sitt anbud icke skulle få sig med Ed befria, för Margritas oständig?  togs och (kaveraren stöd), varpå följande Dom fattades:

Alldenstund barnaföds-tiden instämmer med den tiden som Oloff Erichsson hade Margrita med sig till sjöss de tre nätterna ödslig vid Kronören strax efter Valborgsmäss förlidet år 1707 och Margritas utsago om Stigsjö Bonden klart synes vara diktat vart på Oloff Erichssons intalan som Margrita nu bekänner, så att Nämnden håller Oloff Erichsson skyldig att ha belägrat denna Margrita Olofsdtr. Ty dömmes Oloff Erichsson som en gifter man är, att plikta 80 dr. smt. efter Kungl. Förordning år 1653 och stå 3 Söndagar på Plikt Pallen att sedan taga uppenbar plikt där han icke kan sig med starkasteEd befria intet ha hävdat eller belägrat Margrita. Men Margrita Oloffsdtr dömmes för detta sitt bekända hor att plikta 40 dr. smt. efter berörda Kungl. Förordning, och som hon nu tredje resan fött oäkta barn, pliktar hon för intration 10 dr. smt. efter Kungl. Förordning 1694, samt att stå på Plikte Pallen först 3 Söndagar och för interation 2 Söndagar efter den 4 § i det 9:e. Capitlet i Kungl. Majts Kyrkolag.

Efter avsagd Dom framsteg Oloff Erichsson och avlade Eden med hand å Bok och bad sig så Gud hjälpa till Liv och Själ, varpå Oloff Erichsson fördes till treska? annars fri för denna sak. Under action skickar sig Oloff Erichsson i ord och åtbörder otjänligen inför Rätten mot sin vederpart, därför han pliktar 10 dr. smt. efter den 22 §  i Rättegångs Förordningen år 1695.

 

§ 6.

Ransakades över Verifikationerna till Cronans Räkenskaper.

1. De vanliga Förmedlingarna intas.

2. Gammalt Öde i Nordmalings socken:  Torrböle 4 1/2 sel.   Gräsmyr  14 3/4 sel.   Långed 16 sel.   Mullsjö 6 sel.   Ängersjö 6 1/2 sel.   Nordsjö 3 sel. har samma beskaffenhet som förra årens ransakningar utvisar.  (Idby)  Torrböle Laxfiske förmedlat till 2 #    Nytt Öde i Aspeå  7 1/2 sel.  Pehr Johanssons ( Per Johanssons ) hemman och blivit 1707 förmedelst Åbons fattigdom som därför gått därifrån, hemmanet första året för bara fem år innestående allt som längden utvisar uppbjuda för första gången.

3. Inga inhyses Lättingar.

4. En skomakare och en smed i Nordmaling

5. Ingen brännvins Krog.

6. Sockenskrivaren uttar 12 öre av var Rök, Brofogden en kanna Korn av Röken.

7. Kyrkoskrivaren ....

8. Målsägarna miste sin Målsägar rätt av flera (fiskerier)....

9. Allmogen förmanades att i intet fall följa och utföra sina resor åt dem som begära med sina farkoster i olaga samband.

 

§ 10.

I saken mellan Anders Pehrsson i Hummelholm kärande, på Fördubbligs Båtsmans Johan Ömans syskons vägnar och ordinarie Båtsman Jacob Erichsson ( Jacob Eriksson ) genom sin Svärfader Erich Olofsson ( Erik Olofsson ) i Hyngelsböle svarande, angående betalning av Båtsmanstjänst är detta Rättens Dom:

Alldenstund Jacob Erichsson lovat ge Johan Öman 30 dr. för det han gjorde tjänst för honom ett Tåg till Karlskrona varpå han allena betalat 8 dr. smt.  Ty dömes Jacob Erichsson de återstående 21 dr. 24 öre smt. till Johan Erichssons syskon att betala.

 

§ 13.

I saken mellan sockenskrivaren Erich Larsson Mild ( Erik Larsson Mild ) för Swän Pehrsson ( Sven Persson ) i Uppsala efter  hustru Margreta Jönsdtr ( Margareta Jönsdtr ) kärande, och hustru Karin Persdtr i Öre svarande angående 3 års återstående lön 24 dr. kmt. för 18 år sedan som tvistas om är detta Rättens Dom:

Genom Erich Larsson, Michel Liströms avlidna hustru Karin Pehrsdtr sin Ed med hand å Bok att hon  trenne år tjänat sin sal. Broder Swän Pehrsson och skulle ha i lön 12 dr. kmt. om året som hon intet utbekommit, fördenskull dömes att hon sin betalning....  24 dr. kmt.  bör utbetalas av hans efterlåtenskap.                                     

 

§ 14.

I saken mellan Sockenskrivaren Erich Larsson Mild ( Erik Larsson Mild ) på Swän Pehrsson ( Sven Persson ) i Uppsala efterleverska hustru Margreta Jönsdotters ( Margareta Jönsdtr)  vägnar kärande, och hustru Rachel Pehrsdtr i Långed ( Rakel Persdtr ) svarande angående sannfärdig uppgift på det som är av henne betalt på bonden Swän Pehrssons arv efter föräldrarna är detta Rättens Dom:

Alldenstund hustru Rachel Pehrsdtr är vorden tilltalad av sin Broders Swän Pehrssons efterleverska över sin sal. Mans utlösen i Långed och arvs betalning utan någon viss Formerad Räkning på själva  Fordringen och Rätten ville förevisa Parterna Likvidation, blevo de överens att hustru Rachel skulle besvärja sin uppgift som  hon har i  bördskap på  Ed det hon vet sig till Brodern ha betalat, ty blev dem fördenskull beviljat då hustru Rachel Pehrsdtr inlämnat som uppfört sig bestigande till 94 dr. kmt. dem hon besvär med hand å Bok riktig vara, så att Brodern Swän Pehrsson allt som där uppfört finnes här emot på arvs fordring i Långed varmed de föres? till Likvidation.               

 

§ 15.

I saken mellan Borgaren i Härnösand Johan Bill genom Olof Olofsson i Hönäs svarande, och Christopher Hellström ( Kristoffer Hellström )  av dennes förenämnda angående skuldfordran som tvistas om är detta Rättens Dom:

Det fordrar Johan Bill av Christopher Hellström betalning för 10 Caroliner som han i  (Själa) lånat den 12 jan. 1703 då han där understått vara Sockenskrivaren vilka Caroliner han lovat till Johan Bill betala med Korn nästpå följande Martiniis där utgiven Obligation, det han intet vart begärandes Johan Bill svara för. Vilken till sin betalning med intresse och expenser. Så medan Christopher Hellström intet kan neka till själva lånet och fri utgiva Obligation på de 10 Caroliner, vill han likväl eseeipera Förmån? så som han torde vara citerad till nästa Ting, där penningarna över tagna och vittnen kunna svara på de part skulder som han till Johan Bill härpå betalat, vilket Rätten prövar allena stå av Hellström till tidens utdragande att svara och av ingen grund vara alldenstund Christopher Hellström fast tillstår sig ha sin hemvist ................Fördenskull emedan Christopher Hellström intet har att möta sin Obligation med, så dömmes han ifrån sin caution till Johan Bill att betala med ...... pennigar 9 dr. km.  dess.....intresse och expenser.           

 

§ 16.

I saken mellan gamla pigan på Nordmalings Kyrkovall Anna Mårtensdtr genom Christopher Hellström ( Kristoffer Hellström ) kärande och Båtsman Jon Svensson Asp till svars stämd angående tillförne utsatta Pant av dess återlösen utkräva, är detta Rättens Dom:

Det klagar Anna Mårtensdtr att Båtsman Johan Asp i Okt. sistlidne lånat av henne en Carolin att samma dag betala ........ häftar i pant, den hennes i sin frånvaro efter....... borttagit, men ej därefter ........ och sedan henne intet betalat, begärandes bli förhulpen till sin betalning ...  av specie och expenser, och att Asp för sitt svindlande måtte anses med plikt. Så medan Jon Asp intet är till svars .... ifrån Tingsplatsen. Ty dömmes han Anna Mårtensdtr strax betala den lånta  Carolin, och 3 dr. 24 pgr. kmt. i lösa penningar för expenser, samt att plikta 3 mk. för Pantens egen villiga återtagande i anledning af det 10 capitlet Byggninga Balken och efter det 4 Capitlet i Edsmåla Balken samt i följd av den 2 § Kungl. Förordningen år 1695.

                                                                

§ 17.

I saken mellan Olof Jonsson i Wyke ( Vike ) kärande och Christopher Hellström ( Kristoffer Hellström ) svarande angående saken som tvistas om, är detta Rättens Dom:

Efter Christoffer Hellströms anständiga Obligation av den 9 Febr. 1705 är han skyldig till Olof Jonsson 9 dr. 3 öre kmt. som Hellström har i pant till Oloff Jonsson att betala, det han i första dömmes efterkomma, och därjämte svara honom i tidspilla och expenser 3 dr.

 

§ 27.

Uti saken emellan Olof Nilsson i Öresund kärande och Olof Andersson i Högen svarande angående betalning för 56 famnar länt tackel och expenser som tvistas om är detta Rättens dom.

Det oppgiver Olof Nilsson, att den tiden Kyrkoherden Sal: Hr Erich Diupedius och Olof Andersson i Högen hade en haxe tillsammans för 17 eller 18 år sedan kom Olof Andersson och Kyrkoherdens dräng till honom och begärde till läns 56 famnar tackel, som de också finge på den CONDITION, att de vid återkomsten ifrån sin då ämnade resa skulle tacklen lika goda åter leverera, som intet skedde, utan sedan de tacklen nyttjat i tre års tid eller mera lägga dem in i Prästegården, och först efter 12 års förlopp kallar honom i Prästegården att där leverera honom tacklen igen, anbjudandes allena 4 öre på famn för lånet, det han intet kunde emottaga, efter tacklen var förnötte, sedan har han varken tackel eller Penningar bekommit ehuruväl därom ofta varit påmint. Begärandes nu, att Olof Andersson som tacklen uttog måtte varda pålagd dem betala med 18 daler  kmt som de kostade, samt 12 daler kmt i tidspilla och expenser. Så ehuruväl Olof Andersson vill förebära sig vara ombeden av Sal: Kyrkoherden att följa drängen till Olof Nilsson och på hans vägnar låna detta tackel efter för honom feltes tackel på hans anpart emot sin lagman i haxen, därföre Kyrkoherden också vid haxens avtacklande sedan han intet mera var bruklig Olof Nilssons tackel till sig tog och inlade uti en bod i Prästegården, där han också något efter anböd Olof Nilsson dem återtaga emot vedergällning för lånet, det Olof Nilsson intet ville, och således påstår Olof Nilsson hava sin man uti Kyrkoherden och intet i honom. Begärandes varda frikänd för Olof Nilssons käran i detta mål. Likväl emedan Olof Andersson jämte Kyrkoherdens dräng med samnad hand tagit tacklen av Olof Nilsson till låns, ty dömes Olof Andersson bem.te 56 famnar tackel, som skattas efter tjockleken hava i vikt 2 1/2 lispund att betala till Olof Nilsson med 12 daler kmt och 6 daler i tidspillan och expenser efter det 17 Cap: Rådstugs Balcken.

Efter avlagden dom sade Olof Andersson sig intet behöva allena betala tacklen, och därigenom  gjorde domkval. Därföre han sakfälltes att plikta 3 marker Smt. efter det        Cap: Tingmåla Balken.

 

§ 28.

Intygas att hustru Märit ( Märta) i Djupsjö som besitter 7 1/2 sel. Jord och hustru Anna i Järnäs som besitter 4 sel. äro så utfattiga att de intet kunna betala sina Djäkne-penningar för år 1707.

 

§ 34.

Bef.man Välbemälde Olof Westman lät inkräva  av uppbörden följande pantsedlar som den 12 Augusti 1706 är bliven anordnade från länsman Bryniel Erichsson Levander ( Bryngel Eriksson Levander ) mot uppburna Sakören,  Nämligen 9 st. Kor,  2 st. Kvigor,  12 st. Får,  8 st. Lamm,  4 st. Getter,  1 st. Kalv,  2 st. Silver Skedar,  2 st. lika Stenkar,  1 st. Kran Såg,  1/2 #  gammalt Korn,  en gammal Compass, ...........  som alltsammans sig bestiger efter värderingen till 889 dr. 8 öre kmt